Laulāto mantiskās attiecības

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī laulāto mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts?

Jā.

Laulāto mantiskās attiecības reglamentē Slovēnijas Republikas Ģimenes tiesību kodekss (Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)).

Laulātajiem ir piemērojams likumiskais laulāto mantisko attiecību regulējums, ja vien viņi nenoslēdz līgumu par cita veida laulāto mantiskajām attiecībām. Ja šāds līgums tiek noslēgts, laulātajiem piemēro līgumisko mantisko attiecību režīmu.

Likumiskais laulāto mantisko attiecību regulējums ietver mantas kopību attiecībā uz laulāto kopīpašumu un mantas šķirtību attiecībā uz katra laulātā personīgo īpašumu.

2 Kā laulātie var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Laulātie vai topošie laulātie var vienoties par savām mantiskajām attiecībām, noslēdzot līgumu. Līgumi, kuros vienojas par mantiskajām attiecībām, ir līgumi, ar ko abi laulātie nosaka no likumiskā regulējuma atšķirīgu mantisko attiecību regulējumu.

Šādos līgumos laulātie var arī vienoties norādīt atšķirīgu laulāto mantisko attiecību režīmu laulības periodam un gadījumam, ja laulība tiek šķirta. Līgumi, kuros laulātie vienojas par īpašumtiesībām un pienākumiem, jāsagatavo kā notariāli akti. Līgumiskais laulāto mantisko attiecību režīms kļūst piemērojams laulātajiem, tiklīdz tiek noslēgts līgums par konkrēto režīmu, ja vien laulātie nevienojas citādi. Pirmslaulības līgums, ko topošie laulātie noslēdz par laulāto mantiskajām attiecībām, stājas spēkā laulības noslēgšanas dienā vai nākamajā dienā, kā topošie laulātie norādījuši pirmslaulības līgumā. Līgumi par laulāto mantiskajām attiecībām ir jāreģistrē šādu līgumu reģistrā. Ja līgums par laulāto mantiskajām attiecībām nav reģistrēts šādu līgumu reģistrā, tad, ciktāl runa ir par attiecībām ar trešām personām, uzskata, ka laulāto mantiskajām attiecībām ir piemērojams likumiskais laulāto mantisko attiecību regulējums.

Laulātajiem jāinformē vienam otru par savu īpašuma situāciju, pirms viņi noslēdz līgumu, kas reglamentē laulāto mantiskās attiecības. Ja viņi to nedara, tad līgums var tikt apstrīdēts tiesā.

3 Vai pastāv ierobežojumi laulāto mantisko attiecību izveides brīvībai?

Nē, tomēr laulātajiem jāinformē vienam otru par savu īpašuma situāciju, pirms viņi noslēdz līgumu, kas reglamentē laulāto mantiskās attiecības. Ja viņi to nedara, tad līgums var tikt apstrīdēts tiesā.

4 Kādas ir laulības šķiršanas, atšķiršanas vai laulāto mantisko attiecību anulēšanas juridiskās sekas?

Ja laulība izbeidzas, laulāto kopīpašums tiek sadalīts.

Ja līgumā par laulāto mantiskajām attiecībām, ar kuru laulātie izvēlējušies neizmantot laulāto mantisko attiecību likumisko regulējumu, nav norādīts veids, kā ir sadalāma laulāto manta, tad mantu sadala saskaņā ar laulāto mantisko attiecību likumisko regulējumu, ja vien laulātie nevienojas citādi. Manta tiek sadalīta, pamatojoties uz situāciju, kāda tā bija, kad līgums par laulāto mantiskajām attiecībām stājās spēkā.

Principā laulāto manta tiek sadalīta vienādās daļās, tomēr laulātie var iesniegt pierādījumus par to, ka viņu ieguldījums laulāto mantā ir bijis atšķirīgs. Maznozīmīgas atšķirības katra laulātā ieguldījumā laulāto mantā neņem vērā.

Kad laulāto mantas daļas ir saskaņotas vai noteiktas, laulātie var vienoties par mantas sadales kārtību. Ja laulātie vienojas kļūt par mantas kopīpašniekiem proporcionāli viņu attiecīgajām daļām laulāto mantā, arī to uzskata par dalījumu.

5 Kādas sekas laulāto mantiskajās attiecībās ir viena laulātā nāvei?

Viena laulātā nāvei nav ietekmes uz laulāto mantisko attiecību regulējumu.

Mirušā laulātā mantai piemēro mantošanas procedūru.

6 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām?

Laulāto mantisko attiecību strīdu izšķiršana ir tiesu kompetencē.

7 Kādas ir laulāto mantisko attiecību sekas attiecībā uz tiesiskajām attiecībām starp vienu laulāto un trešām personām?

Laulāto kopīgās saistības ir tās, kas ir saistošas abiem laulātajiem saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem, kā arī saistības, kas radušās laulāto mantas sakarā, un saistības, kas radušās vienam no laulātajiem, lai viņš varētu apmierināt vajadzības kopdzīvē ar otru laulāto vai ģimenes vajadzības. Laulātie ir solidāri atbildīgi par šīm saistībām ar savu kopīpašumu un ar personīgo īpašumu, kas pieder katram no viņiem.

Laulātais var pieprasīt atlīdzību no otra laulātā, pamatojoties uz to, ka viņš kopīgas saistības izpildē ir ieguldījis naudas līdzekļus, kas pārsniedz viņa daļu.

Laulātā personīgās saistības ir saistības, kas tam bijušas pirms laulības noslēgšanas, un saistības, kas tam radušās pēc laulības noslēgšanas, bet kas nav kopīgas saistības saskaņā ar DZ 82. panta 1. punktu.

Par personīgo saistību izpildi laulātais atbild ar savu personīgo īpašumu un savu kopīpašuma daļu.

Ja līgums par laulāto mantiskajām attiecībām nav reģistrēts šādu līgumu reģistrā, tad, ciktāl runa ir par attiecībām ar trešām personām, uzskata, ka laulāto mantiskajām attiecībām ir piemērojams likumiskais laulāto mantisko attiecību regulējums.

8 Īss procedūras apraksts — laulāto īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Laulāto kopīpašums tiek sadalīts, ja viņu laulība izbeidzas. Kamēr laulība ir spēkā, laulāto mantu var sadalīt pēc vienošanās vai pēc viena laulātā pieprasījuma.

Šādas vienošanās var ietvert jebkādu vienošanos starp laulātajiem par laulāto mantas apjomu. Ja līgumā par laulāto mantiskajām attiecībām, ar kuru laulātie izvēlējušies neizmantot laulāto mantisko attiecību likumisko regulējumu, nav norādīts veids, kā ir sadalāma laulāto manta, tad mantu sadala saskaņā ar laulāto mantisko attiecību likumisko regulējumu, ja vien laulātie nevienojas citādi. Manta tiek sadalīta, pamatojoties uz situāciju, kāda tā bija, kad līgums par laulāto mantiskajām attiecībām stājās spēkā.

Katra laulātā parādus un prasījumus attiecībā uz šo laulāto mantu nosaka, pirms nosaka viņa daļu no mantas.

Par katra laulātā daļu laulāto mantā var vienoties laulātie, vai arī to nosaka tiesa pēc jebkura laulātā pieprasījuma.

Principā laulāto manta tiek sadalīta vienādās daļās, tomēr laulātie var iesniegt pierādījumus par to, ka viņu ieguldījums laulāto mantā ir bijis atšķirīgs. Maznozīmīgas atšķirības katra laulātā ieguldījumā laulāto mantā neņem vērā.

Strīdā, kas attiecas uz katra laulātā daļu laulāto mantā, tiesa ņem vērā visus lietas apstākļus, jo īpaši katra laulātā ienākumus, palīdzību, ko viens laulātais sniedz otram, aizgādību par bērniem, mājas darbu veikšanu, rūpes par mājām un ģimeni, rūpes par īpašuma saglabāšanu un jebkāda cita veida darbu un sadarbību laulāto mantas pārvaldībā, saglabāšanā un uzlabošanā.

Kad laulāto mantas daļas ir saskaņotas vai noteiktas, laulātie var vienoties par mantas sadales kārtību. Ja laulātie vienojas kļūt par mantas kopīpašniekiem proporcionāli viņu attiecīgajām daļām laulāto mantā, arī to uzskata par dalījumu.

Ja netiek panākta vienošanās par mantas sadales kārtību, tiesa sadala mantu saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē laulāto mantas sadali.

Kad tiek dalīta laulāto manta, laulātajam no viņa daļas un pēc viņa pieprasījuma piešķir lietas, kuras ir paredzētas šā laulātā profesijas vai citas darbības īstenošanai vai kuras ļauj šim laulātajam nopelnīt iztiku.

Tas pats attiecas uz lietām, kas paredzētas lietošanai tikai viena laulātā personīgajām vajadzībām, bet kas nav šāda laulātā personīgais īpašums.

9 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Zemesgrāmatu tiesa (zemljiškoknjižno sodišče) izlemj, vai atļaut reģistrāciju, pamatojoties uz dokumentiem, kas sniedz pierādījumus par juridisko pamatu reģistrējamo tiesību iegūšanai un kas atbilst pārējiem tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Minētie dokumenti ir uzskaitīti Zemesgrāmatu likuma (Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)) 40. panta 1. punktā.

Lapa atjaunināta: 10/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.