Huwelijksvermogensstelsels

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk huwelijksvermogensstelsel? Wat houdt het in?

Ja, dat klopt.

Huwelijksvermogensstelsels vallen onder het wetboek familierecht van de Republiek Slovenië (Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)):

Voor echtgenoten geldt het wettelijke huwelijksvermogensstelsel tenzij zij een contract afsluiten waarin zij een ander huwelijksvermogensstelsel kiezen. In dat geval geldt voor hen het contractuele huwelijksvermogensstelsel.

Het wettelijke huwelijksvermogensstelsel voorziet in gemeenschap van goederen voor het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten en scheiding van goederen voor het persoonlijke vermogen van elke echtgenoot.

2 Hoe kunnen echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Echtgenoten of toekomstige echtgenoten kunnen een vermogensstelsel vastleggen in een contract. Contracten waarin een vermogensstelsel wordt vastgelegd, zijn contracten waarin de twee echtgenoten kiezen voor een ander dan het wettelijke vermogensstelsel.

In dergelijke contracten kunnen zij ook aangeven dat tijdens het huwelijk en in geval van scheiding andere huwelijksvermogensstelsels gelden. Contracten tussen echtgenoten over vermogensrechten en verplichtingen moeten de vorm hebben van een notariële akte. Het contractuele huwelijksvermogensstelsel geldt voor de echtgenoten zodra het contract hierover is afgesloten, tenzij zij iets anders overeenkomen. Een contract met huwelijkse voorwaarden dat toekomstige echtgenoten afsluiten met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel, geldt vanaf de dag van het huwelijk of de dag erna, zoals door de toekomstige echtgenoten is vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. Contracten met betrekking tot huwelijksvermogensstelsels moeten worden ingeschreven in het register van dit soort contracten. Als een contract met betrekking tot een huwelijksvermogensstelsel niet wordt ingeschreven in het register van dit soort contracten, wordt met het oog op betrekkingen met derden aangenomen dat op de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten het wettelijke huwelijksvermogensstelsel van toepassing is.

De echtgenoten moeten elkaar informeren over hun financiële situatie voordat zij een contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel sluiten. Als zij dit achterwege laten, kan het contract voor de rechter worden aangevochten.

3 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een huwelijksvermogensstelsel te regelen?

Nee. Echtgenoten moeten elkaar echter informeren over hun financiële situatie voordat zij een contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel sluiten. Als zij dit achterwege laten, kan het contract voor de rechter worden aangevochten.

4 Wat zijn de rechtsgevolgen van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of een nietigverklaring van het huwelijk voor het huwelijksvermogen?

Het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten wordt bij ontbinding van het huwelijk verdeeld.

Als het contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel waarmee de echtgenoten een andere weg kiezen dan het wettelijke huwelijksvermogensstelsel, geen bepalingen bevat over de verdeling van het huwelijksvermogen, wordt het verdeeld overeenkomstig de voorschriften van het wettelijke huwelijksvermogensstelsel, tenzij de echtgenoten iets anders overeenkomen. Het vermogen wordt verdeeld op basis van de situatie die gold op het moment dat het contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel in werking trad.

Het huwelijksvermogen wordt in beginsel evenredig tussen beide partners verdeeld, maar de echtgenoten kunnen bewijs aanvoeren dat zij in verschillende mate aan het huwelijksvermogen hebben bijgedragen. Marginale verschillen in de bijdragen van elke echtgenoot aan het huwelijksvermogen worden buiten beschouwing gelaten.

Nadat het aandeel in het huwelijksvermogen is overeengekomen of vastgesteld, kunnen de echtgenoten afspraken maken over de verdeling van het vermogen. Als de echtgenoten de gezamenlijke eigendom van vermogensbestanddelen overeenkomen in verhouding tot hun respectieve aandeel in het huwelijksvermogen, wordt dit ook als verdeling beschouwd.

5 Wat zijn de gevolgen van het overlijden van een van de echtgenoten voor het huwelijksvermogensstelsel?

Het overlijden van een van de echtgenoten heeft geen gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel.

Het vermogen van de overleden echtgenoot valt onder de erfopvolgingsprocedure.

6 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende een huwelijksvermogensstelsel?

De rechtbanken zijn bevoegd uitspraak te doen in geschillen met betrekking tot huwelijksvermogensstelsels.

7 Wat zijn de gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel voor de rechtsbetrekkingen tussen een echtgenoot en een derde?

De gezamenlijke verplichtingen van echtgenoten zijn die verplichtingen die krachtens de algemene wetgeving bindend zijn voor beide echtgenoten, ontstane verplichtingen in verband met het huwelijksvermogen en verplichtingen die een van de echtgenoten is aangegaan om te voldoen aan de behoeften van de andere echtgenoot of het gezin. Echtgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze verplichtingen met hun gemeenschappelijke en persoonlijke vermogen.

Een echtgenoot kan vergoeding van de andere echtgenoot eisen als hij van mening is dat hij meer heeft betaald dan zijn aandeel om aan de gezamenlijke verplichting te voldoen.

De persoonlijke verplichtingen van een echtgenoot zijn die verplichtingen die hij had voor het huwelijk werd gesloten, alsmede verplichtingen die hij tijdens het huwelijk is aangegaan maar die geen gezamenlijke verplichtingen krachtens artikel 82, lid 1, DZ vormen.

Een echtgenoot is met zijn persoonlijke vermogen en zijn aandeel in het gezamenlijke vermogen aansprakelijk voor persoonlijke verplichtingen.

Als een contract met betrekking tot een huwelijksvermogensstelsel niet wordt ingeschreven in het register van dit soort contracten, wordt met het oog op betrekkingen met derden aangenomen dat op de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten het wettelijke huwelijksvermogensstelsel van toepassing is.

8 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het huwelijksvermogen in deze lidstaat.

Het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten wordt bij ontbinding van het huwelijk verdeeld. Zolang het huwelijk duurt, kan het huwelijksvermogen bij overeenkomst of op verzoek van een van de echtgenoten worden verdeeld.

Onder dergelijke overeenkomsten vallen overeenkomsten tussen echtgenoten inzake de omvang van het huwelijksvermogen. Als het contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel waarmee de echtgenoten een andere weg kiezen dan het wettelijke huwelijksvermogensstelsel, geen bepalingen bevat over de verdeling van het huwelijksvermogen, wordt het verdeeld overeenkomstig de voorschriften van het wettelijke huwelijksvermogensstelsel, tenzij de echtgenoten iets anders overeenkomen. Het vermogen wordt verdeeld op basis van de situatie die gold op het moment dat het contract met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel in werking trad.

Voordat het aandeel van beide echtgenoten in het huwelijksvermogen wordt bepaald, wordt vastgesteld welke schulden en vorderingen elke echtgenoot heeft in verband met dat vermogen.

Het bedrag van het aandeel van elke echtgenoot in het huwelijksvermogen kan in onderling overleg door de echtgenoten worden overeengekomen of kan op verzoek van een echtgenoot door de rechter worden bepaald.

Het huwelijksvermogen wordt in beginsel evenredig tussen beide partners verdeeld, maar de echtgenoten kunnen bewijs aanvoeren dat zij in verschillende mate aan het huwelijksvermogen hebben bijgedragen. Marginale verschillen in de bijdragen van elke echtgenoot aan het huwelijksvermogen worden buiten beschouwing gelaten.

Indien er geen overeenstemming is over het bedrag van het aandeel van elke echtgenoot in het huwelijksvermogen, zal de rechtbank alle omstandigheden van de zaak in ogenschouw nemen, met name het inkomen van elke echtgenoot, de bijstand die een echtgenoot aan de ander verleent, het gezag over de kinderen, het uitvoeren van huishoudelijke taken, zorg voor het huis en het gezin, vermogensbeheer en alle overige werkzaamheden en samenwerking ten behoeve van het beheer, behoud en uitbreiding van het huwelijksvermogen.

Nadat het aandeel in het huwelijksvermogen is overeengekomen of vastgesteld, kunnen de echtgenoten afspraken maken over de verdeling van het vermogen. Als de echtgenoten de gezamenlijke eigendom van vermogensbestanddelen overeenkomen in verhouding tot hun respectieve aandeel in het huwelijksvermogen, wordt dit ook als verdeling beschouwd.

Als zij het niet eens kunnen worden over de verdeling van het vermogen, wordt dit door de rechter verdeeld overeenkomstig de voorschriften inzake de verdeling van huwelijksvermogen.

Bij de verdeling van het huwelijksvermogen worden de objecten die een echtgenoot gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep of andere activiteiten waarmee hij in zijn onderhoud voorziet, op zijn verzoek aan hem toegewezen uit zijn aandeel.

Hetzelfde geldt voor objecten die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door een van de echtgenoten en die geen deel uitmaken van zijn persoonlijke vermogen.

9 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

De kadasterrechtbank (zemljiškoknjižno sodišče) beslist of inschrijving is toegestaan op basis van documenten die de rechtsgrond voor het verkrijgen van het recht aantonen dat het onderwerp van inschrijving is, en die voldoen aan de overige wettelijke voorwaarden.

Deze documenten worden genoemd in artikel 40, lid 1, van de kadasterwet (Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)).

Laatste update: 10/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.