Huwelijksvermogensstelsels

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk huwelijksvermogensstelsel? Wat houdt het in?

Ja, er bestaat een dergelijk stelsel. Het bevat regels inzake de onderhoudsplicht tussen echtgenoten tijdens en na het huwelijk. Het regelt ook de rechten en plichten van echtgenoten tijdens en na het huwelijk met betrekking tot de verschillende categorieën goederen en schulden, de echtelijke woning en het meubilair ervan, alsmede schenkingen tussen echtgenoten.

2 Hoe kunnen echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

De echtgenoten kunnen twee soorten goederen hebben: gemeenschappelijke goederen (giftorättsgods) en eigen goederen (enskild egendom). Gemeenschap van goederen komt het vaakst voor; wanneer niets anders is bepaald, zijn de goederen van echtgenoten gemeenschappelijk. De basisregel is dat deze goederen moeten worden verdeeld wanneer een echtgenoot overlijdt of in het geval van echtscheiding. Eigen goederen dienen niet te worden verdeeld. Goederen kunnen eigen goederen zijn als gevolg van:

a) huwelijkse voorwaarden (äktenskapsförord). De voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en bij de belastingdienst (Skatteverket) worden geregistreerd,

b) een schenking,

c) een testament,

d) de aanwijzing van een begunstigde in een levensverzekeringspolis, een verzekeringspolis tegen ongevallen, een ziektekostenverzekering of een individuele pensioenspaarregeling.

3 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een huwelijksvermogensstelsel te regelen?

Ja, er zijn beperkingen. Zo zijn er regels ter bescherming van de echtelijke woning en het meubilair van de echtgenoten tijdens het huwelijk. De ene echtgenoot kan de woning niet zonder toestemming van de andere echtgenoot verkopen, verhuren of anderszins vervreemden. Deze regels zijn ook van toepassing op goederen die uit hoofde van de huwelijkse voorwaarden eigen goederen zijn. Indien de goederen tussen de echtgenoten moeten worden verdeeld, worden hun woning en meubilair toegewezen aan de echtgenoot die er meer behoefte aan heeft. Dit is zelfs het geval wanneer het goed in zijn geheel aan de andere echtgenoot toebehoort. Indien de waarde van het aldus aan de ene echtgenoot toegewezen goed groter is dan het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke goederen, heeft die echtgenoot niettemin het recht er eigenaar van te worden als hij/zij het verschil aan de andere echtgenoot betaalt. Een ander voorbeeld is dat een overlevende echtgenoot recht heeft op een bepaald minimumbedrag ten laste van de gemeenschappelijke goederen van de twee echtgenoten. Dit geldt ook wanneer de goederen van de overleden echtgenoot eigen goederen waren en hij of zij al zijn of haar eigen goederen aan iemand anders heeft nagelaten.

4 Wat zijn de rechtsgevolgen van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of een nietigverklaring van het huwelijk voor het huwelijksvermogen?

Het Zweedse recht kent alleen de echtscheiding. Echtscheiding heeft als rechtsgevolg dat de gemeenschappelijke goederen moeten worden verdeeld. Een van de echtgenoten kan ook recht hebben op levensonderhoud, althans voor een wachtperiode.

5 Wat zijn de gevolgen van het overlijden van een van de echtgenoten voor het huwelijksvermogensstelsel?

De nagelaten goederen worden verdeeld tussen de erfgenamen van de overledene en de overlevende echtgenoot. De gemeenschappelijke kinderen en kleinkinderen van het echtpaar moeten echter wachten totdat beide echtgenoten zijn overleden voordat zij hun erfenis kunnen ontvangen.

6 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende een huwelijksvermogensstelsel?

De goederen kunnen door de partijen zelf worden verdeeld. Indien zij het eens zijn, is het enige formele vereiste dat de verdeling op schrift wordt gebracht en door beide partijen wordt ondertekend. Als zij het niet eens zijn, kan de rechtbank een executeur (bodelningsförrättare) aanwijzen. Beslissingen van de executeur kunnen door een partij bij de rechter worden aangevochten.

7 Wat zijn de gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel voor de rechtsbetrekkingen tussen een echtgenoot en een derde?

Elk van de echtgenoten is aansprakelijk voor zijn of haar eigen schulden. Een schuldeiser van een van de echtgenoten kan geen aanspraak maken op betaling uit de goederen van de andere echtgenoot, ongeacht of de goederen gemeenschappelijk dan wel eigen zijn. Er zijn ook regels om een schuldeiser te beschermen tegen pogingen van echtgenoten om goederen buiten zijn bereik te brengen. Zo kan een van de echtgenoten niet beslissen dat zijn of haar eigen goederen deel gaan uitmaken van de gemeenschappelijke goederen, indien het de bedoeling is die goederen aan een schuldeiser te onttrekken.

8 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het huwelijksvermogen in deze lidstaat.

De algemene regel is dat alle gemeenschappelijke goederen in de verdeling moeten worden opgenomen. Er zijn echter verschillende uitzonderingen. Een echtgenoot kan uit de gemeenschappelijke goederen goederen vooruitnemen ten bedrage van zijn of haar eigen schulden. Elke echtgenoot kan ook kleding en andere goederen voor persoonlijk gebruik, en eventuele persoonlijke geschenken vooruitnemen. De verdeling heeft evenmin betrekking op pensioenrechten die door werkgevers of met overheidsmiddelen moeten worden betaald, of in bepaalde opzichten op particuliere pensioenen. De waarde van de overblijvende gemeenschappelijke goederen wordt in beginsel gelijkelijk verdeeld tussen de echtgenoten. Bij de verdeling moet rekening worden gehouden met de vraag wie eigenaar is van het betrokken goed. Zoals hierboven vermeld, zijn er ook speciale regels voor de echtelijke woning en het meubilair ervan.

9 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Elke overdracht van onroerende goederen moet worden geregistreerd via een verzoek tot registratie van de eigendom bij het nationaal kadaster (Lantmäteriet). Doorgaans verzoekt de koper om registratie. De originele documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd.

Laatste update: 10/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.