Małżeńskie ustroje majątkowe

Przepisy krajowe dotyczące podziału majątku małżeńskiego w przypadku rozwodu, separacji lub zgonu, jeżeli w związku występuje aspekt międzynarodowy

Obywatele Unii Europejskiej coraz częściej przemieszczają się ponad granicami krajów ze względu na studia, pracę lub chęć założenia rodziny w innym kraju. Prowadzi to do wzrostu liczby par międzynarodowych – zarówno małżeństw, jak i zarejestrowanych związków partnerskich.

Para międzynarodowa to związek osób różnych narodowości, osób mieszkających w innym państwie UE niż państwo ich obywatelstwa lub osób posiadających majątek w różnych państwach. Majątek pary wymaga zarządu, niezależnie od tego, czy para międzynarodowa jest małżeństwem, czy zarejestrowanym związkiem partnerskim. W przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z partnerów zachodzi również konieczność podziału majątku.

W takich sytuacjach pomagają parom międzynarodowym przepisy unijne. Mają one zastosowanie w następujących 18 państwach UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr.

Przepisy te pozwalają ustalić państwo UE, którego sądy powinny zająć się sprawami dotyczącymi majątku danej pary międzynarodowej, oraz prawo, które ma zastosowanie w tych kwestiach. Przepisy unijne upraszczają również procedury uznawania i wykonywania orzeczeń i aktów notarialnych wydanych w innym państwie UE.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o określonym państwie, proszę wybrać jego flagę.

Dodatkowe informacje można uzyskać od organów danego państwa UE lub prawników z tego państwa.

Informacje dostępne są również stronie http://www.coupleseurope.eu/pl/home, prowadzonej przez Radę Notariatów Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.