Majetkové pomery v manželstve

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov rôznej štátnej príslušnosti v prípadoch rozvodu, rozluky alebo úmrtia.

Občania Európskej únie sa stále čoraz častejšie sťahujú za hranice svojho štátu a študujú, pracujú alebo si zakladajú rodiny v inej krajine EÚ. To so sebou prináša rastúci počet medzinárodných párov v manželstve alebo v registrovanom partnerstve.

Medzinárodné páry sú páry tvorené osobami s rôznou štátnou príslušnosťou, ktoré žijú v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádzajú, alebo vlastnia majetok v rôznych krajinách. Medzinárodné páry žijúce v manželstve alebo registrovanom partnerstve potrebujú svoj majetok spravovať, a najmä riešiť jeho rozdelenie v prípade rozvodu/rozluky alebo smrti jedného z partnerov.

V týchto situáciách medzinárodným párom napomáhajú pravidlá EÚ. Tieto pravidlá platia v 18 krajinách EÚ: Švédsko, Belgicko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Malta, Luxembursko, Nemecko, Česká republika, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko a Cyprus.

Pravidlá určujú, ktoré súdy v krajinách EÚ by sa mali zaoberať vecami týkajúcimi sa majetku medzinárodného páru a určujú rozhodné právo na vyriešenie týchto záležitostí. Pravidlá takisto zjednodušujú spôsob uznávania alebo vymáhania notárskych dokumentov z jednej krajiny EÚ v inej krajine EÚ.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.

Ak potrebujete doplňujúce informácie, obráťte sa na orgány alebo právnikov v danej krajine EÚ.

Informácie nájdete aj na webovom sídle http://www.coupleseurope.eu/sk/home Rady notárstiev Európskej únie.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.