Majetkové pomery v manželstve

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v manželstve? Čo sa v nej stanovuje?

Majetkovým režimom manželov v Taliansku je zákonné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako sa stanovuje v článku 177 a nasl. Občianskeho zákonníka.

V rámci zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stanovuje, že nákupy uskutočnené manželmi, či už spoločne, alebo samostatne počas manželstva (s výnimkou nákupov, ktoré sa týkajú osobného majetku), patria do režimu bezpodielového spoluvlastníctva.

Za osobný majetok manžela/manželky sa považuje:

1. majetok, ktorý patril manželom už pred dátumom uzavretia manželstva;

2. majetok, ktorý bol získaný vo forme daru alebo dedičstva po dátume uzavretia manželstva;

3. majetok určený na výlučne osobné používanie jedným z manželov;

4. majetok, ktorý manžel/manželka potrebuje na výkon svojho povolania;

5. majetok získaný ako náhrada škody, ako aj každý dôchodok súvisiaci s čiastočnou alebo úplnou stratou schopnosti pracovať;

6. majetok získaný na základe prevodu alebo výmeny osobného majetku za predpokladu, že táto skutočnosť je výslovne uvedená v čase nadobudnutia.

Do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria aj tieto aktíva:

1. zisky zarobené jednotlivými manželmi získané a neminuté v čase zániku spoluvlastníctva manželov;

2. príjmy zo samostatných činností každého manželského partnera, ak nie sú minuté v čase zániku spoluvlastníctva manželov;

3. všetky obchodné činnosti spoločne riadené manželmi a zriadené po dátume uzavretia manželstva.

Za správu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a za zastupovanie v súdnom konaní so zreteľom na úkony týkajúce sa tohto majetku zodpovedajú obaja manželia samostatne, zatiaľ čo za úkony mimoriadnej správy zodpovedajú spoločne.

Rozdelenie majetku, na ktorý sa vzťahuje režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa vykoná tak, že aktíva a pasíva sa rozdelia na rovnaké diely.

2 Ako si môžu manželia usporiadať majetkové pomery v manželstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Manželia môžu uzatvoriť rôzne dohody, ktoré musia mať formu verejnej listiny, aby boli platné.

Ak sa rozhodnú pre režim oddeleného majetku manželov, toto rozhodnutie môže byť uvedené aj v zázname o uzavretí manželstva.

Manželia sa môžu dohodnúť, že zriadia kapitálový fond prostredníctvom pridelenia určitého hnuteľného alebo nehnuteľného majetku zapísaného vo verejných registroch alebo úverových nástrojov s cieľom uspokojiť potreby svojej rodiny (článok 167 Občianskeho zákonníka).

Fond môže zriadiť len jeden z manželov, alebo ho môžu zriadiť obaja manželia formou verejnej listiny. Fond môže zriadiť aj tretia strana formou verejnej listiny alebo formou závetu.

Na vlastníctvo a správu fondu sa uplatňujú pravidlá režimu zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov (článok 168 Občianskeho zákonníka).

3 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v manželstve nejako obmedzená?

Manželia sa nemôžu všeobecne rozhodnúť, že ich majetkové pomery by sa mali úplne alebo sčasti riadiť zákonmi, ktoré sa na nich neuplatňujú, alebo zvykmi, ale musia konkrétne uviesť obsah dohôd, ktorými sa majú upravovať tieto pomery (článok 161 Občianskeho zákonníka).

Každá dohoda určená na vytvorenie vena je v každom prípade neplatná (článok 166a Občianskeho zákonníka).

Ak sa manželia rozhodnú na základe dohody zmeniť režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do tohto režimu nemožno zahrnúť:

1. majetok určený na výlučne osobné používanie;

2. majetok, ktorý manžel/manželka potrebuje na výkon svojho povolania;

3. majetok získaný ako náhrada škody;

4. žiadny dôchodok súvisiaci s čiastočnou alebo úplnou stratou schopnosti pracovať.

Navyše nepripúšťajú sa žiadne výnimky z pravidiel režimu zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pokiaľ ide o správu majetku a rovnosť podielov.

4 Aké sú právne účinky rozvodu, rozluky alebo zrušenia majetkových pomerov v manželstve?

Výsledkom rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva je zánik zákonného bezpodielového spoluvlastníctva.

5 Aké sú dôsledky úmrtia jedného z manželov na majetkové pomery v manželstve?

Úmrtím zákonné bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká.

6 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci majetkových pomerov v manželstve?

Právomoc má súdny orgán v súlade so všeobecnými pravidlami.

7 Aké sú dôsledky majetkových pomerov v manželstve na právne vzťahy medzi jedným z manželov a treťou osobou?

Záväzky, ktoré jednému z manželov vznikli pred dátumom uzavretia manželstva, sa neuplatňujú na majetok, na ktorý sa vzťahuje režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a neuplatňujú sa naň ani záväzky súvisiace s darmi a dedičstvami nadobudnutými manželmi počas manželstva, ak sa na tieto dary a dedičstvá nevzťahuje režim bezpodielového spoluvlastníctva (články 187 a 188 Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ ide o záväzky, ktoré jednému z manželov vznikli po dátume uzavretia manželstva v súvislosti s výkonom úkonov, ktoré nepatria do rámca bežnej činnosti, bez potrebného súhlasu druhého manželského partnera, v prípade, že sumy splatné veriteľom nemožno zaplatiť prostredníctvom osobného majetku, tieto záväzky sa neuplatňujú na majetok, na ktorý sa vzťahuje režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov (článok 189 Občianskeho zákonníka).

Ak dlžné sumy nemožno zaplatiť prostredníctvom majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, veritelia môžu alternatívne konať so zreteľom na osobný majetok každého z manželov až do sumy, ktorá zodpovedá polovici pohľadávky (článok 190 Občianskeho zákonníka).

8 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v manželstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Rozdelenie majetku, na ktorý sa vzťahuje režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa vykoná tak, že aktíva a pasíva sa rozdelia na rovnaké diely. S prihliadnutím na právo starostlivosti o prípadné závislé osoby a na ich potreby súd, ktorý rozhoduje o rozdelení, môže jednému manželskému partnerovi udeliť užívacie právo na určitý majetok patriaci druhému manželskému partnerovi (článok 194 Občianskeho zákonníka).

Počas rozdelenia sú manželia oprávnení zobrať si všetok hnuteľný majetok, ktorý im patril pred dátumom vzniku bezpodielového spoluvlastníctva alebo ktorý získali počas obdobia bezpodielového spoluvlastníctva ako dedičstvo alebo dar.

Ak takýto hnuteľný majetok nemožno nájsť, manželia môžu požadovať sumu zodpovedajúcu hodnote tohto majetku tak, že predložia dôkaz o jeho hodnote (aj formou všeobecne známych informácií), okrem prípadov, keď majetok chýba z dôvodu, že sa použil, stratil, prípadne chýba z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý nemožno pripísať druhému manželskému partnerovi (článok 196 Občianskeho zákonníka).

9 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Všetky zmluvy, ktorými sa prevádza vlastníctvo nehnuteľného majetku, a všeobecnejšie všetky listiny, ktorými sa stanovuje, prevádza alebo mení nehnuteľný majetok, sa musia zapísať na príslušnom katastri nehnuteľností. Kúpy nehnuteľného majetku, na ktorý sa vzťahuje režim zákonného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nie sú výnimkou z tohto pravidla.

Každý, kto žiada o výpis, musí oznámiť katastrálnemu úradu (dvojmo) majetkový režim zmluvných strán (ak sú manželmi) v súlade s vyhlásením vykonaným v listine alebo potvrdení matričného úradu, ktorý zapísal majetkový režim na okraj sobášneho listu, pričom musí predložiť aj kópiu titulu.

Do katastra nehnuteľností treba zapísať aj ďalšie manželské dohody, na základe ktorých sa napríklad na špecifické položky z osobného nehnuteľného majetku, ktorý patrí jednému z manželov, začne vzťahovať režim bezpodielového spoluvlastníctva, alebo na základe ktorých sa zriadi kapitálový fond nehnuteľného majetku.

Posledná aktualizácia: 22/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.