Majetkové pomery v manželstve

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v manželstve? Čo sa v nej stanovuje?

Maltský štát poskytuje stranám, ktoré chcú uzavrieť manželstvo podľa maltského práva, slobodu zvoliť si režim, ktorým budú upravené ich majetkové pomery. Hlavným režimom majetkových pomerov na Malte je však spoluvlastníctvo nadobudnutého majetku. Tento režim sa uplatňuje zo zákona v každom manželstve, pokiaľ sa strany, ktoré sú už zosobášené alebo sa chystajú uzavrieť manželstvo, nerozhodnú, že ich majetkové pomery bude prostredníctvom notárskej listiny upravovať iný režim, ktorý nie je v rozpore s duchom maltského práva. Ďalšie druhy režimov majetkových pomerov manželov existujúce na Malte sú okrem nadobúdania majetku do bezpodielového spoluvlastníctva režim oddelenia majetku a režim spoluvlastníctva zvyšnej časti majetku pod samostatnou správou.

Bezpodielové spoluvlastníctvo je na Malte režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zákona, v rámci ktorého sa všetko, čo strany nadobudnú po uzavretí manželstva, stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, a preto to patrí obom stranám rovnakým dielom. V maltských právnych predpisoch sa osobitne stanovuje, čo je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, pričom sa vylučujú dary, dedičstvo a osobný majetok jednotlivých strán.

Oddelený majetok je režim, ktorý si strany môžu zvoliť namiesto bezpodielového spoluvlastníctva a v rámci ktorého má každá strana právo mať absolútnu kontrolu a správu nad majetkom získaným pre uzavretím manželstva a po ňom, pričom nemusí požadovať súhlas druhej strany.

Ďalším režimom, ktorý si strany môžu zvoliť namiesto bezpodielového spoluvlastníctva, je spoluvlastníctvo zvyšnej časti majetku pod samostatnou správou, v rámci ktorého má každý z manželov právo získať, ponechať si a spravovať majetok, ktorý získal vo svojom mene, ako svoj výlučný majetok. V rámci tohto režimu však manželom nič nebráni získavať spoločný majetok, ktorý sa potom spravuje spoločne.

2 Ako si môžu manželia usporiadať majetkové pomery v manželstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Pokiaľ ide o režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo všeobecnosti platí, že obaja manželia sú povinní upravovať a spravovať svoje vlastníctvo spoločne. Pri tomto konkrétnom režime sa však v maltských právnych predpisoch rozlišuje medzi bežnou správou, čo sú úkony, ktoré môže vykonať jeden z manželov sám, a mimoriadnou správou, čo sú úkony, ktoré musia manželia vykonať spoločne. V maltských právnych predpisoch sa stanovujú len úkony mimoriadnej správy a všetko, čo nie je vyslovene uvedené v právnych predpisoch, sa má považovať za úkon bežnej správy. Pri vykonávaní režimu bezpodielového spoluvlastníctva by sa preto vždy mala dodržiavať formálna požiadavka, a to súhlas oboch manželov. Ak strany nedali súhlas, pokiaľ ide o prevod alebo vytvorenie vecného alebo záväzkového práva na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, úkon sa môže anulovať na žiadosť strany, ktorá nedala súhlas.

Pokiaľ ide o režim oddeleného majetku, vo všeobecnosti platí, že každý z manželov má právo upravovať a spravovať majetok vo svojom mene bez súhlasu druhého manžela.

Pokiaľ ide o režim spoluvlastníctva zvyšnej časti majetku pod spoločnou správou , vo všeobecnosti platí, že keď sa jeden z manželov rozhodne získať majetok samostatne, nemusí na to získať predchádzajúci súhlas druhého manžela a manžel, ktorý nadobudol majetok, má právo ho samostatne upravovať a spravovať. Na druhej strane, ak obaja manželia nadobudnú niečo spoločne, znamená to, že obaja dali svoj súhlas a preto majú obaja právo upravovať a spravovať daný nadobudnutý majetok spoločne.

3 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v manželstve nejako obmedzená?

Pri výbere režimu bezpodielového spoluvlastníctva majú manželia povinnosť vykonávať všetko spoločne. Preto nemajú možnosť slobodnej voľby pri regulovaní a správe, s výnimkou úkonov bežnej správy, ktoré si nevyžadujú ich spoločný súhlas.

Na druhej strane, keď sa zvolí režim oddeleného majetku, každý z manželov môže s majetkom vo svojom mene nakladať podľa svojej vôle a bez zásahu druhého manžela.

Pokiaľ ide o režim spoluvlastníctva zvyšnej časti majetku pod samostatnou správou, ak jeden z manželov nadobudne majetok bez súhlasu druhého manžela, môže si slobodne nastaviť režim bez akýchkoľvek obmedzení. Ak sa však kúpa uskutoční v mene oboch manželov, manželia nemôžu konať individuálne, ale musia konať spoločne.

4 Aké sú právne účinky rozvodu, rozluky alebo zrušenia majetkových pomerov v manželstve?

Pokiaľ ide o platnosť režimu bezpodielového spoluvlastníctva, v zákone sa jasne stanovuje, že tento režim trvá odo dňa uzavretia manželstva a končí sa v okamihu, keď manželstvo zanikne, teda rozvodom. V zákone sa navyše ďalej stanovuje, že v prípade rozluky osôb sa môže požadovať zákonné rozdelenie majetku.

V prípadoch týkajúcich sa režimu spoluvlastníctva zvyšnej časti majetku pod samostatnou správou sa v zákone stanovuje, že sa okrem iného končí zánikom manželstva alebo rozlukou osôb.

Ak sa však v manželstve uplatňuje režim oddeleného majetku, každý z manželov, ktorých manželstvo sa skončí či už rozlukou, alebo anulovaním, naďalej nakladá so svojím majetkom nadobudnutým vo svojom mene a spravuje ho.

Účinky rozvodu, rozluky alebo anulovania týkajúce sa majetku manželov sú preto také, že akýkoľvek nadobudnutý majetok sa rozdelí medzi manželov prostredníctvom priateľskej dohody alebo rozhodnutia príslušného súdu.

5 Aké sú dôsledky úmrtia jedného z manželov na majetkové pomery v manželstve?

Smrťou jedného z manželov sa končí režim majetkových pomerov manželov a začínajú sa uplatňovať maltské právne predpisy týkajúce sa dedenia, aby sa majetok zosnulého manžela rozdelil medzi jeho dedičov. Hlavným faktorom, ktorý treba zohľadniť, je, či zosnulá strana zanechala závet alebo nie.

6 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci majetkových pomerov v manželstve?

Príslušný orgán, ktorý rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa režimov majetkových pomerov manželov, je občiansky súd (oddelenie rodiny).

7 Aké sú dôsledky majetkových pomerov v manželstve na právne vzťahy medzi jedným z manželov a treťou osobou?

Vo chvíli, keď medzi manželmi začne fungovať režim majetkových pomerov, vzniká právny vzťah medzi manželmi a tretími stranami, ak je to potrebné. Tretie strany majú právo uplatňovať svoje zákonné práva voči manželom spoločne alebo oddelene, podľa daného prípadu, a to v závislosti od toho, s kým uzatvorili zmluvu alebo u koho im vznikol dlh.

8 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v manželstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Proces rozdelenia majetku sa zvyčajne koná vo fáze, keď manželia začali s konaním o rozluke alebo rozvode manželstva. Pri týchto druhoch konaní sa od manželov požaduje, aby pred obrátením sa na príslušný súd začali proces mediácie.

Ak je mediácia úspešná, manželia sa môžu rozísť v priateľskom duchu. To znamená, že sa dohodnú na vzájomných právach, právach týkajúcich sa ich detí a na rozdelení spoločného majetku prostredníctvom notárskej listiny, ktorú následne preskúma príslušný súd s cieľom zabezpečiť, že bude zachovaná rovnováha medzi právami manželov. Po tom, ako zmluvu schváli príslušný súd, notársky sa overí a zaeviduje, aby nadobudla účinnosť na všetky zákonné účely, a to aj pokiaľ ide o tretie strany.

Ak proces mediácie nie je úspešný a strany nedosiahnu priateľskú dohodu, musia začať právne konanie pred príslušným súdom, v rámci ktorého požiadajú o zrušenie režimu majetkových pomerov manželov, aby sa daný majetok mohol rozdeliť. Keď sa rozhodnutie príslušného súdu stane právoplatným rozsudkom, tento rozsudok sa zapíše, aby nadobudol účinnosť na všetky zákonné účely, a to aj pokiaľ ide o tretie strany.

9 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Aby sa nehnuteľný majetok mohol na Malte zaregistrovať, musí notár, ktorý vypracoval pôvodnú zmluvu na tento nehnuteľný majetok, predložiť do verejného registra správu o notárskom overení, aby sa mohla notársky overiť. Vo chvíli, keď existuje správa o notárskom overení, je nehnuteľný majetok zaregistrovaný a zmluva sa stáva záväznou pre zmluvné strany, ako aj tretie strany.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.