Majetkové pomery v manželstve

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v manželstve? Čo sa v nej stanovuje?

Áno. V zásade si manželia môžu slobodne zvoliť svoj majetkový režim uzatvorením zmluvy medzi manželmi známej ako predmanželská zmluva (convenção antenupcial), ako sa stanovuje v článku 1698 portugalského Občianskeho zákonníka (Código Civil).

Ak si však manželia nezvolia žiadny majetkový režim alebo, v určitých prípadoch, keď je predmanželská zmluva neplatná, je majetkovým režimom manželov vyplývajúcim zo zákona režim spoluvlastníctva majetku nadobudnutého po uzatvorení manželstva (regime da comunhão de adquiridos) v súlade s článkami 1717 a 1721 portugalského Občianskeho zákonníka.

V takomto prípade sa musia uplatniť ustanovenia článkov 1721 až 1731 portugalského Občianskeho zákonníka, na základe ktorých sa určí, ktorý majetok je v spoluvlastníctve a ktorý v oddelenom vlastníctve.

Vo výnimočných prípadoch stanovených v článku 1720 portugalského Občianskeho zákonníka je režim oddeleného majetku (regime de separação de bens) povinný.

2 Ako si môžu manželia usporiadať majetkové pomery v manželstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Manželia sa môžu dohodnúť na majetkovom režime uzatvorením predmanželskej zmluvy, v ktorej si môžu vybrať jeden z troch majetkových režimov stanovených v portugalskom Občianskom zákonníku, alebo sa môžu dohodnúť inak v rámci obmedzení stanovených v príslušnom zákone (článok 1698 portugalského Občianskeho zákonníka).

V portugalskom Občianskom zákonníku sú stanovené tieto tri majetkové režimy manželov:

 • režim spoluvlastníctva majetku nadobudnutého po uzatvorení manželstva (regime da comunhão de adquiridos – články 1721 až 1731 portugalského Občianskeho zákonníka),
 • spoluvlastníctvo všetkého majetku (regime da comunhão geral de bens – články 1732 až 1734 portugalského Občianskeho zákonníka),
 • režim oddeleného majetku (regime da separação de bens – články 1735 až 1735 portugalského Občianskeho zákonníka).

Ako sa uvádza v predchádzajúcom texte, manželia sa môžu dohodnúť inak v rámci príslušného zákona. Napríklad v prípade, keď je majetkovým režimom manželov režim spoluvlastníctva majetku nadobudnutého po uzatvorení manželstva, ale manželia sa v predmanželskej zmluve dohodnú, že určitý nehnuteľný majetok, ktorý jeden z nich nadobudol pred uzatvorením manželstva (napríklad bydlisko rodiny), sa po uzatvorení manželstva stane majetkom v spoluvlastníctve, pretože obaja chcú niesť zodpovednosť za hypotekárny úver, ktorým je tento majetok zaťažený.

Vo formálnych požiadavkách sa stanovuje, že predmanželská zmluva musí mať formu úradne osvedčenej listiny vyhotovenej notárom (verejná listina) alebo vyhlásenia pred matrikárom [článok 1710 portugalského Občianskeho zákonníka a články 189 až 191 zákona o matrikách (Código do Registo Civil)].

V zásade sa predmanželská zmluva musí uzatvoriť pred uzatvorením manželstva. V súlade s článkom 1714 portugalského Občianskeho zákonníka sa predmanželská zmluva a majetkový režim manželov nemôžu po uzatvorení manželstva meniť, ak nie je stanovené inak v článku 1715 portugalského Občianskeho zákonníka.

Právne ustanovenia týkajúce sa predmanželských zmlúv sú uvedené v knihe IV hlave II kapitole IX oddiele III portugalského Občianskeho zákonníka (články 1698 až 1716).

Právne ustanovenia týkajúce sa svadobných darov a darov medzi manželmi sú uvedené v knihe IV hlave II kapitole X oddieloch I a II portugalského Občianskeho zákonníka (články 1753 až 1766).

3 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v manželstve nejako obmedzená?

V článku 1720 portugalského Občianskeho zákonníka sú stanovené dva prípady, v ktorých je režim oddeleného majetku povinný: keď sa manželstvo uzatvorí bez toho, aby došlo k predsvadobným formalitám, a keď manželia dosiahli vek 60 rokov a viac.

V iných prípadoch sa manželia môžu dohodnúť slobodne v rámci obmedzení príslušného zákona.

4 Aké sú právne účinky rozvodu, rozluky alebo zrušenia majetkových pomerov v manželstve?

Podľa článku 1688 portugalského Občianskeho zákonníka sa manželský vzťah končí rozvodom alebo anulovaním manželstva bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa výživného. Rozlukou manželstvo nezaniká, ale právne účinky sú veľmi podobné účinkom rozvodu, ako sa vysvetľuje ďalej.

Pokiaľ ide o rozdelenie majetku a zaplatenie dlhov, v článku 1689 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že po skončení majetkového režimu manželov sú každý z manželov alebo ich príslušní dediči oprávnení dostať svoj osobný majetok a svoj podiel z majetku v spoluvlastníctve. Manžel, ktorý na spoločne vlastnenom majetku niečo dlhuje, musí tento dlh vyrovnať.

Pokiaľ ide o dlhy, najprv sa vyplatia spoločné dlhy z majetku v spoluvlastníctve a až potom sa vyrovnajú zostávajúce dlhy. Pokiaľ má jeden z manželov dlh voči druhému manželovi, musí tento dlh zaplatiť zo svojho podielu z majetku v spoluvlastníctve. V prípade, že neexistuje majetok v spoluvlastníctve, musí tento manžel dlh zaplatiť zo svojho osobného majetku.

Právne účinky rozvodu

Účinky rozvodu sa stanovujú v článkoch 1788 až 1793-A portugalského Občianskeho zákonníka.

Rozvodom manželstvo spravidla zaniká a rozvod má rovnaké právne účinky ako zánik manželstva smrťou jedného z manželov.

Pokiaľ ide o dedenie, článkom 2133 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že bývalý manžel stráca po rozhodnutí o rozvode postavenie oprávneného dediča, a to aj v prípade, ak sa rozhodnutie o rozvode vynesie po smrti druhého manžela.

Podľa portugalského práva sa majetok manželov spravidla delí až po skončení konania o rozvode manželstva, a nie, kým prebieha. V prípade rozvodu dohodou na matričnom úrade sa však manželia môžu okamžite dohodnúť na tom, ako sa rozdelí ich majetok (článok 272-A zákona o matrikách).

Pokiaľ ide o účinky rozvodu, vo všeobecnosti platí, že:

 • rozvod nadobúda účinnosť od dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.

Majetkové dôsledky rozvodu manželov sú tieto:

 • rozvod má na dohody o majetku medzi manželmi spätné účinky, a to od dátumu začatia konania o rozvode manželstva,
 • na základe žiadosti ktoréhokoľvek z manželov však možno majetkové dôsledky rozvodu stanoviť spätne odo dňa, keď manželia prestali žiť v spoločnej domácnosti, ak je možné tento dátum overiť v rámci konania,
 • pri rozdelení majetku po rozvode nesmie žiaden z manželov dostať väčší podiel, než aký by dostal v prípade, ak by sa manželstvo uzatvorilo v režime spoluvlastníctva majetku nadobudnutého po uzatvorení manželstva,
 • každý z manželov prichádza o všetky výhody, ktoré získal alebo mal získať ako výsledok manželstva (napr. dary medzi manželmi, dary pre pár od tretej osoby darované pri príležitosti uzavretia ich manželstva). V druhom uvedenom prípade sa darca môže rozhodnúť, že dar pripadne deťom manželov,
 • poškodený manžel má nárok na náhradu škody od druhého manžela podľa všeobecných pravidiel občianskoprávnej zodpovednosti a pred všeobecnými súdmi,
 • v prípade, že dôvody rozvodu súvisia s duševnou poruchou jedného z manželov, musí manžel žiadajúci o rozvod odškodniť druhého manžela za nemajetkovú ujmu spôsobenú zánikom manželstva. Tento nárok je potrebné uplatniť počas konania o rozvode manželstva,
 • každý z manželov môže súd požiadať, aby mu povolil prenajať si bydlisko rodiny, ktoré je v spoločnom vlastníctve alebo ho vlastní druhý manžel,
 • spoločenské zvieratá sa zverujú do starostlivosti jedného alebo oboch manželov, pričom sa berú do úvahy záujmy každého z manželov a ich detí, ako aj blaho zvieraťa.

Majetkové dôsledky rozvodu na vzťahy medzi manželmi a tretími stranami sú tieto:

 • majetkové dôsledky rozvodu voči tretím osobám si môžu manželia uplatniť až po dátume zapísania rozvodu do matriky.

Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť medzi bývalými manželmi, v článkoch 2016 a 2019 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že:

 • všeobecne platí, že po rozvode má každý z bývalých manželov povinnosť živiť sa sám,
 • každý z bývalých manželov má právo na výživné, a to bez ohľadu na to, či šlo alebo nešlo o rozvod dohodou, ale právo na výživné možno zamietnuť z dôvodov spravodlivého zaobchádzania,
 • právo na výživné zaniká, ak vyživovaný manžel znova uzatvorí manželstvo, začne žiť v spoločnej domácnosti alebo sa sám vylúči z dôvodu nevhodného správania.

Účinky rozluky

Pokiaľ ide o rozluku, v článku 1794 portugalského Občianskeho zákonníka sa odkazuje na uvedené ustanovenia týkajúce sa rozvodu s jednou výnimkou: rozlukou manželstvo nezaniká.

Okrem tejto jednej výnimky sú podľa článkov 1795-A, 2016 a 2133 portugalského Občianskeho zákonníka účinky rozluky na majetok manželov, vyživovacie povinnosti a dedenie rovnaké ako účinky rozvodu.

Právne účinky anulovania manželstva

Medzi anulovaním manželstva a absolútnou neplatnosťou manželstva je rozdiel.

V prípade absolútnej neplatnosti manželstva podľa článkov 1628 až 1630 portugalského Občianskeho zákonníka (napr. pri úplnej neexistencii súhlasu jedného alebo oboch manželov) nemá absolútne neplatné manželstvo žiadny účinok.

V prípade anulovania manželstva uzatvoreného pred matričným úradom, ako sa stanovuje v článku 1631 portugalského Občianskeho zákonníka (napr. v prípade právnych prekážok alebo chybného súhlasu), sa v článku 1647 portugalského Občianskeho zákonníka stanovujú tieto účinky:

 • ak obaja manželia konali v dobrej viere, manželstvo má účinky pre nich a voči tretím stranám až do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o anulovaní,
 • ak v dobrej viere konal len jeden z manželov, tak z účinkov manželstva môže mať prospech len tento manžel. Manžel konajúci v dobrej viere môže navyše uplatniť účinky manželstva voči tretím stranám za predpokladu, že zohľadňujú vzťah medzi manželmi.

Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na anulovanie katolíckych manželstiev uzatvorených pred cirkevnými úradmi, kým sa rozhodnutie nezapíše do matriky, za predpokladu, že toto katolícke manželstvo bolo takto zapísané.

V článkoch 1649 a 1650 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovujú osobitné majetkové pokuty v prípade manželstva medzi maloletými osobami alebo manželstva porušujúceho právne prekážky, ako sú tieto:

 • maloleté osoby, ktoré uzatvoria manželstvo bez potrebného povolenia, sa až do dosiahnutia plnoletosti považujú za maloleté na účely správy majetku, ktorý vlastnia v čase uzatvorenia manželstva a ktorý získajú darom po uzatvorení manželstva. Z príjmu z tohto majetku sa im však poskytuje akékoľvek potrebné výživné,
 • majetok spravujú až do dosiahnutia plnoletosti maloletej osoby jej rodičia alebo zákonný zástupca, a nie jej manžel,
 • tento majetok nemožno počas manželstva ani po jeho zániku použiť na vyrovnanie dlhov žiadneho z manželov, ktoré vznikli pred tým, ako maloletá osoba dosiahla plnoletosť,
 • pokiaľ sa porušia prekážky stanovené v článku 1604 písm. c) a d) portugalského Občianskeho zákonníka (napr. prekážka vyplývajúca z pokrvného vzťahu), manžel, ktorý prekážku porušil, nemôže získať od druhého manžela žiaden prospech vo forme daru či poslednej vôle.

5 Aké sú dôsledky úmrtia jedného z manželov na majetkové pomery v manželstve?

Majetkový režim manželov sa končí smrťou jedného z manželov, ako sa stanovuje v článku 1788 portugalského Občianskeho zákonníka.

Majetok v spoluvlastníctve sa musí rozdeliť. Majetok zosnulého zahŕňa jeho osobný majetok a prípadne jeho podiel na majetku v spoluvlastníctve manželov v súlade s článkom 2024 portugalského Občianskeho zákonníka.

Vo všeobecnosti platí, že pozostalý manžel je právoplatným dedičom a dostáva vyhradenú časť dedičstva bez ohľadu na to, či existuje závet (články 2131 a 2133, prípadne 2158 a 2159 portugalského Občianskeho zákonníka).

Podľa podmienok stanovených v článku 2103-A portugalského Občianskeho zákonníka má okrem toho pozostalý manžel pri delení majetku právo dostať do používania bydlisko rodiny, jeho vybavenie a nábytok. Ak sa tým presiahne jeho dedičský podiel a podiel na majetku v spoluvlastníctve, musí pozostalý manžel vyplatiť ostatných dedičov.

V súlade s článkami 1698 a 1700 ods. 3 portugalského Občianskeho zákonníka však v prípade, keď je majetkovým režimom manželov režim oddelenia majetku, môžu sa manželia v predmanželskej zmluve vzdať svojho postavenia dediča.

6 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci majetkových pomerov v manželstve?

Právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa majetku manželov majú súdy, registračné úrady a notári, a to v závislosti od toho, ktorá z ďalej uvedených situácii nastane.

Podľa portugalského práva sa na predmanželské zmluvy a majetkové režimy manželov vzťahuje zásada nemennosti stanovená v článku 1714 portugalského Občianskeho zákonníka. Ak sa chcú teda budúci manželia dohodnúť na majetkovom režime a odkloniť sa od zákonného majetkového režimu, majetkový režim sa musí ustanoviť v predmanželskej zmluve (článok 1710 portugalského Občianskeho zákonníka), ktorá sa musí uzatvoriť pred uzatvorením manželstva. Počas manželstva manželia nesmú zmeniť ani zrušiť majetkový režim dohodnutý v zmluve. Výnimky z tejto zásady sa stanovujú v článku 1715 portugalského Občianskeho zákonníka (napr. oddelenie majetku nariadené súdom alebo rozluka manželov).

Ustanovenia, ktorými sa riadi majetkový režim, sa musia stanoviť v predmanželskej zmluve (článok 1698 portugalského Občianskeho zákonníka) pričom jej uzavretie musí spĺňať príslušné požiadavky týkajúce sa formy a zverejnenia. Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa formy, v článku 1710 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že aby boli predmanželské zmluvy platné, musia mať formu vyhlásenia pred matričným úradom alebo verejnej listiny vyhotovenej notárom. Pokiaľ ide o požiadavky na zverejnenie, v článku 1711 ods. 1 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že aby boli predmanželské zmluvy účinné voči tretím stranám, musia sa zaregistrovať. Dediči manželov a ostatné strany predmanželskej zmluvy sa na tento účel nepovažujú za tretie osoby. Registrácia zmluvy nenahrádza potrebu zapísať príslušné majetkové skutočnosti do katastra nehnuteľností. Takisto je potrebné dodržať stanovenú lehotu: predmanželská zmluva musí byť podpísaná pred uzatvorením manželstva, avšak medzi dátumom jej podpisu a uzatvorením manželstva nesmie uplynúť viac ako jeden rok. V opačnom prípade bude zmluva neplatná, ako sa stanovuje v článku 1716 portugalského Občianskeho zákonníka.

Uvedené informácie nájdete v príručke Os Regulamentos Europeus: impacto na actividade registal e notarial (Európske nariadenia: Vplyv na činnosť matričných úradov a notárov), ktorá je dostupná v portugalčine a angličtine na adrese https://www.redecivil.csm.org.pt/os-regulamentos-europeus-impacto-na-atividade-registal-e-notarial/

V prípade rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva sa orgán príslušný pre riešenie rozdelenia majetku a uplatnenie príslušného majetkového režimu určí podľa toho, či sa manželia dohodnú na rozdelení svojho majetku.

Ak sa manželia dohodnú na rozdelení svojho majetku, v prípade rozvodu alebo rozluky sú príslušné matričné úrady. Môžu nastať dve situácie: v prípade rozvodu alebo rozluky dohodou sa rozvodom alebo rozlukou zaoberajú matričné úrady, ktoré v rámci týchto konaní môžu schváliť dohodu o rozdelení majetku, vyriešiť otázku zaplatenia daňových povinností a zapísať zmeny vyplývajúce z rozdelenia majetku do katastra nehnuteľností. V prípade nekonsenzuálneho rozvodu alebo rozluky, pre ktoré sú príslušné súdy pre rodiny a maloletých (Tribunais de Família e Menores) platí, že ak sa strany dohodnú na rozdelení majetku po rozvode alebo rozluke, rozdelením majetku, daňovými povinnosťami a zapísaním zmien vyplývajúcich z rozdelenia majetku do katastra nehnuteľností sa zaoberajú matričné úrady. Tento právny rámec je stanovený v článkoch 272-A a 272-B zákona o matrikách. Praktické informácie o tejto službe a poplatkoch sú dostupné na webovom sídle https://justica.gov.pt/Servicos/Balcao-Divorcio-com-Partilha.

Ak sa dohoda o rozdelení majetku uzatvorí po rozvode alebo rozluke, strany môžu v tomto zmysle podpísať verejnú listinu pred notárom. V takomto prípade je notár zodpovedný za zápis nehnuteľného majetku do dvoch mesiacov a strany si musia v tej istej lehote splniť svoje daňové povinnosti [články 8-B a 8-C zákonníka o katastri nehnuteľností (Código do Registo Predial)].

Ak sa manželia nevedia dohodnúť na rozdelení majetku v prípade rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, musí sa na žiadosť ktorejkoľvek zo strán začať postup rozdelenia majetku známy ako „konanie o súpise majetku“ (processo de inventário). Súdy majú výlučnú právomoc nad konaním o súpise majetku v situáciách, ktoré sú vymenované v článku 1083 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) (napr. keď je konanie o súpise majetku závisí od iného súdneho konania). V iných situáciách sa môže konanie o súpise majetku v súlade s článkom 1083 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku podať na podnet navrhovateľa alebo na základe vzájomnej dohody medzi všetkými zainteresovanými stranami, a to na súd alebo notárovi na zozname uvedenom v článku 1 Právneho režimu pre konanie o súpise majetku (Regime do Inventário Notarial) publikovanom v prílohe k zákonu č. 117/19 z 13. septembra 2019. Notári prípad vybavujú s použitím systému správy vecí https://www.inventarios.pt/.

7 Aké sú dôsledky majetkových pomerov v manželstve na právne vzťahy medzi jedným z manželov a treťou osobou?

V článkoch 1682 a 1683 portugalského Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že v určitých prípadoch musí mať manžel súhlas druhého manžela, aby mohol uzatvárať určité zmluvy s treťou stranou. Závisí to od majetkového režimu manželov (napr. oddelenie majetku alebo spoluvlastníctvo majetku), právomoci týkajúcej sa správy majetku vyplývajúcej z daného režimu (napr. spoločná správa určitého majetku), povahy majetku (napr. bydlisko rodiny, spoločný majetok) alebo charakteru zmluvy (napr. zmluva o predaji alebo kúpe, prijímanie darov).

V súlade s článkom 1687 portugalského Občianskeho zákonníka má absencia súhlasu druhého manžela pre tretie strany tieto dôsledky:

 • ak jeden z manželov uzatvorí zmluvu, ktorá je v rozpore s ustanoveniami článku 1682 ods. 1 a 3 (napr. prevod vlastníctva určitého hnuteľného majetku), článku 1682-A (napr. prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v rámci režimov bezpodielového vlastníctva, prevod vlastníctva bydliska rodiny v rámci akéhokoľvek majetkového režimu manželov), článku1682-B (napr. zrušenie prenájmu bydliska rodiny) alebo článku 1683 ods. 2 (vzdanie sa dedičstva či odkazu) portugalského Občianskeho zákonníka, môže druhý manžel alebo jeho dedič požadovať zrušenie takejto zmluvy,
 • ak jeden z manželov prevedie vlastníctvo nezapísaného hnuteľného majetku alebo uzatvorí zmluvu, ktorou sa vytvorí bremeno na tomto majetku, bez potrebného súhlasu druhého manžela, uvedené zrušenie zmluvy nemožno uplatniť voči tretej strane, ktorá konala v dobrej viere,
 • ak jeden z manželov nezákonne prevedie vlastníctvo majetku patriaceho výlučne druhému manželovi alebo uzatvorí zmluvu, ktorou sa vytvorí bremeno na tomto majetku, bude zmluva neplatná a cena sa musí preplatiť konkrétne v súlade s článkami 892 až 904 portugalského Občianskeho zákonníka, v ktorých sa stanovujú dôsledky nezákonného konania predajcu.

8 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v manželstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Ak sa dosiahne dohoda o rozdelení majetku, môže byť schválená matričnými úradmi alebo uvedená vo verejnej listine podpísanej pred notárom, a to v závislosti od situácií uvedených v odpovedi na otázku 6.

Ak sa nedosiahne dohoda o rozdelení majetku, súd alebo notár začne konanie o súpise majetku, ako sa už uviedlo v odpovedi na otázku 6.

Súdne konanie o súpise majetku sa riadi ustanoveniami knihy V hlavy XVI (články 1082 až 1130) Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sa uplatňujú na notárske konanie o súpise majetku s potrebnými úpravami (článok 2 Právneho režimu pre konanie o súpise majetku uverejnenom v prílohe k zákonu č. 117/19 z 13. septembra 2019)

Konanie o súpise majetku zahŕňa tieto fázy: úvodná fáza; námietky a overovanie záväzkov; predbežné vypočutie zainteresovaných strán; rozhodnutie o dôvodnosti a vzájomné vypočutie zainteresovaných strán (conferência de interessados); plán rozdelenia majetku a potvrdzujúci rozsudok; žaloby podané po potvrdzujúcom rozsudku.

9 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Osoba, ktorá žiada o zápis nehnuteľného majetku, musí katastrálnemu úradu predložiť žiadosť o zápis a priložiť dokumenty dokazujúce skutkovú podstatu. Zvyčajne sa požadujú tieto dokumenty: verejná listina, list vlastníctva (caderneta predial), dôkaz o zaplatení kolku a obecnej dane z nehnuteľnosti a prípadne doklad o zrušení hypotéky. Ak sú tieto dokumenty už zaevidované na katastrálnom úrade, uvedie sa len príslušný odkaz.

Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti je navyše potrebné priložiť jeho splnomocnenie. V súlade s článkom 39 zákonníka o katastroch nehnuteľností však právnici, notári a právni zástupcovia (solicitadores) nemusia k žiadosti o zápis prikladať splnomocnenie.

Žiadatelia, ktorí majú digitálny certifikát (občania s portugalským občianskym preukazom, právnici, notári a právni zástupcovia, ktorí sú riadne zaregistrovaní v príslušných profesijných združeniach), môžu predložiť žiadosť o zápis nehnuteľnosti a priložiť potrebné dokumenty cez internet. Žiadatelia bez digitálneho certifikátu môžu žiadosť predložiť osobne na katastrálnom úrade alebo ju zaslať poštou.

Informácie o postupe zápisu a príslušných poplatkoch sú dostupné na webovom sídle:

https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-registo-predial

Aktuálne znenie portugalského Občianskeho zákonníka a ďalších uvedených predpisov si možno pozrieť v portugalčine na týchto webových sídlach:

Código Civil

Código do Registo Civil

Código do Registo Civil

Código de Civil

Regime do Inventário Notarial

Záverečná poznámka:

Informácie uvedené v tomto informačnom prehľade sú všeobecné: nie sú vyčerpávajúce ani záväzné pre kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani žiadnych iných používateľov. Vždy je potrebné nájsť najaktuálnejšie znenie platných zákonov. Uvedené informácie nenahrádzajú právne poradenstvo odborníka v právnej oblasti.

Posledná aktualizácia: 06/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.