Majetkové pomery v manželstve

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v manželstve? Čo sa v nej stanovuje?

Áno.

Režimy majetkových pomerov manželov upravuje zákonník rodinného práva Slovinskej republiky [Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)]:

Režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zákona sa manželov týka len vtedy, ak neuzatvorili zmluvu o inej forme režimu majetkových pomerov manželov. V takomto prípade sa uplatňuje režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zmluvy.

Režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zákona zahŕňa bezpodielové spoluvlastníctvo spoločného majetku manželov a oddelenie osobného majetku každého z manželov.

2 Ako si môžu manželia usporiadať majetkové pomery v manželstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Manželia alebo budúci manželia si môžu svoje majetkové pomery upraviť prostredníctvom zmluvy. Zmluvy upravujúce majetkové pomery sú také dohody, v ktorých si obaja manželia určia iné majetkové pomery, než aké vyplývajú zo zákona.

V takýchto zmluvách sa môžu takisto dohodnúť na stanovení iných režimov majetkových pomerov počas trvania manželstva a v prípade rozvodu. Zmluvy, ktoré manželia uzatvoria vo veci majetkových práv a povinností, musia mať formu notárskej zápisnice. Režim majetkových pomerov vyplývajúci zo zmluvy začína pre manželov platiť bezprostredne po uzatvorení zmluvy o tomto režime, pokiaľ sa manželia nedohodnú inak. Predmanželská zmluva, ktorú uzatvoria budúci manželia o režime majetkových pomerov, nadobúda platnosť v deň uzavretia manželstva alebo nasledujúci deň podľa toho, ako si to určia budúci manželia vo svojej predmanželskej zmluve. Zmluvy týkajúce sa režimov majetkových pomerov manželov musia byť zaevidované v registri takýchto zmlúv. Ak sa zmluva o režime majetkových pomerov manželov nezaeviduje do registra takýchto zmlúv, na účely vzťahov s tretími stranami sa predpokladá, že sa na majetkové vzťahy medzi manželmi uplatňuje režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zákona.

Pred uzatvorením zmluvy upravujúcej režim majetkových pomerov manželov sa manželia musia navzájom informovať o svojej majetkovej situácii. Pokiaľ tak neurobia, zmluvu možno napadnúť pred súdom.

3 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v manželstve nejako obmedzená?

Nie. Pred uzatvorením zmluvy upravujúcej režim majetkových pomerov manželov sa však manželia musia navzájom informovať o svojej majetkovej situácii. Pokiaľ tak neurobia, zmluvu možno napadnúť pred súdom.

4 Aké sú právne účinky rozvodu, rozluky alebo zrušenia majetkových pomerov v manželstve?

Ak dôjde k zániku manželstva, spoločný majetok manželov sa rozdelí.

Ak sa v zmluve o režime majetkových pomerov manželov, ktorou manželia odmietli režim majetkových pomerov vyplývajúci zo zákona, nestanovuje spôsob, akým sa má majetok manželov rozdeliť, rozdelí sa v súlade s pravidlami týkajúcimi sa režimu majetkových pomerov manželov vyplývajúceho zo zákona, pokiaľ sa manželia nedohodnú inak. Majetok sa rozdelí na základe stavu pri nadobudnutí platnosti zmluvy o režime majetkových pomerov manželov.

Majetok manželov sa v zásade delí rovnakým dielom, ale manželia môžu poskytnúť dôkazy o tom, že k tomuto majetku prispievali v rôznom pomere. Bezvýznamné rozdiely v príspevkoch jednotlivých manželov k spoločnému majetku sa nezohľadňujú.

Po dohodnutí alebo stanovení podielov na majetku sa manželia môžu dohodnúť na podmienkach rozdelenia majetku. Ak sa manželia dohodnú, že sa stanú spoluvlastníkmi majetku úmerne k svojim príslušným podielom na spoločnom majetku, takisto sa to považuje za rozdelenie.

5 Aké sú dôsledky úmrtia jedného z manželov na majetkové pomery v manželstve?

Smrť jedného z manželov nemá na režim majetkových pomerov manželov žiaden vplyv.

Majetok zosnulého manžela podlieha dedičskému konaniu.

6 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci majetkových pomerov v manželstve?

V sporoch týkajúcich sa režimov majetkových pomerov manželov majú rozhodovaciu právomoc súdy.

7 Aké sú dôsledky majetkových pomerov v manželstve na právne vzťahy medzi jedným z manželov a treťou osobou?

Spoločnými záväzkami manželov sú také záväzky, ktorými sú manželia viazaní na základe všeobecných právnych predpisov, záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s majetkom manželov, a záväzky, ktoré vzal na seba jeden z manželov s cieľom naplniť potreby týkajúce sa spolužitia s druhým manželom alebo potreby rodiny. Manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za takéto záväzky týkajúce sa spoločného majetku a osobného majetku vo vlastníctve jednotlivých manželov.

Jeden z manželov môže od druhého manžela požadovať náhradu na základe toho, že pri vyrovnaní spoločných záväzkov zaplatil viac, ako bol jeho podiel.

Osobné záväzky jedného z manželov sú také, ktoré mal pred uzavretím manželstva, a také, ktoré mu vznikli po uzavretí manželstva, ale ktoré nepredstavujú spoločný záväzok v súlade s článkom 82 ods. 1 zákonníka rodinného práva Slovinskej republiky.

Každý manžel je zodpovedný za osobné záväzky súvisiace s jeho osobným majetkom a jeho podielom na spoločnom majetku.

Ak sa zmluva o režime majetkových pomerov manželov nezaeviduje do registra takýchto zmlúv, na účely vzťahov s tretími stranami sa predpokladá, že sa na majetkové vzťahy medzi manželmi uplatňuje režim majetkových pomerov manželov vyplývajúci zo zákona.

8 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v manželstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Ak dôjde k zániku manželstva, spoločný majetok manželov sa rozdelí. Počas trvania manželstva sa môže majetok manželov rozdeliť na základe dohody alebo na požiadanie jedného z manželov.

Súčasťou takýchto dohôd je každá dohoda o rozsahu majetku manželov. Ak sa v zmluve o režime majetkových pomerov manželov, ktorou manželia odmietli režim majetkových pomerov vyplývajúci zo zákona, nestanovuje spôsob, akým sa má majetok manželov rozdeliť, rozdelí sa v súlade s pravidlami týkajúcimi sa režimu majetkových pomerov manželov vyplývajúceho zo zákona, pokiaľ sa manželia nedohodnú inak. Majetok sa rozdelí na základe stavu pri nadobudnutí platnosti zmluvy o režime majetkových pomerov manželov.

Pred stanovením podielov jednotlivých manželov na majetku manželov sa určia ich dlhy a nároky v súvislosti s týmto majetkom.

Na výške podielu každého z manželov na majetku sa manželia môžu dohodnúť alebo o nej rozhodne súd na základe žiadosti jedného z manželov.

Majetok manželov sa v zásade delí rovnakým dielom, ale manželia môžu poskytnúť dôkazy o tom, že k tomuto majetku prispievali v rôznom pomere. Bezvýznamné rozdiely v príspevkoch jednotlivých manželov k spoločnému majetku sa nezohľadňujú.

V sporoch o výške podielu jednotlivých manželov na majetku súd zohľadní všetky okolnosti prípadu, a to najmä príjem každého z manželov, pomoc, ktorú jeden manžel poskytuje druhému, starostlivosť o deti, vykonávanie prác v domácnosti, starostlivosť o domácnosť a rodinu, starostlivosť o zachovanie majetku a akúkoľvek ďalšiu formu práce a spolupráce pri riadení, uchovávaní a zväčšovaní majetku manželov.

Po dohodnutí alebo stanovení podielov na majetku sa manželia môžu dohodnúť na podmienkach rozdelenia majetku. Ak sa manželia dohodnú, že sa stanú spoluvlastníkmi majetku úmerne k svojim príslušným podielom na spoločnom majetku, takisto sa to považuje za rozdelenie.

Ak sa nedosiahne dohoda o rozdelení majetku, súd rozdelí majetok v súlade s pravidlami upravujúcimi rozdelenie majetku manželov.

Pri rozdelení majetku sa veci, ktoré sú určené na výkon povolania jedného z manželov alebo inú činnosť, ktorá mu umožňuje zarábať si na živobytie, na jeho žiadosť prisúdia jemu z jeho podielu.

To sa týka aj vecí, ktoré sú určené výhradne na osobné používanie jedného z manželov a ktoré nie sú jeho osobným majetkom.

9 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

O povolení zápisu rozhodne katastrálny súd (zemljiškoknjižno sodišče) na základe dokumentov, ktoré dokazujú právny základ pre nadobudnutie práva, ktoré sa má zapísať, a ktoré spĺňajú ďalšie zákonom stanovené podmienky.

Tieto dokumenty sa uvádzajú v článku 40 ods. 1 katastrálneho zákona [Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)].

Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.