Majetkové pomery v manželstve

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v manželstve? Čo sa v nej stanovuje?

Áno, existuje takýto systém. Stanovuje pravidlá výživného, ktoré sa uplatňujú medzi manželmi počas manželstva a po ňom. Upravuje tiež práva a povinnosti manželov počas manželstva a po ňom, pokiaľ ide o rôzne druhy majetku a záväzkov, domácnosť manželov a jej zariadenie a dary medzi manželmi.

2 Ako si môžu manželia usporiadať majetkové pomery v manželstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Manželia môžu mať dva druhy majetku: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (giftorättsgods) a súkromný majetok (enskild egendom). Bežnejšou formou je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov; majetok je bezpodielovým spoluvlastníctvom, ak nebolo určené inak. Základným pravidlom je, že takýto majetok sa musí rozdeliť v prípade úmrtia manžela alebo v prípade rozvodu. Súkromný majetok nie je predmetom takéhoto rozdelenia. Majetok môže byť súkromný v dôsledku niektorej z týchto situácií:

a) je súčasťou dohody o majetkovom režime manželov (äktenskapsförord). Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť zaregistrovaná na daňovom úrade (Skatteverket);

b) je to dar;

c) je súčasťou závetu;

d) v dôsledku určenia príjemcu v rámci životného poistenia, úrazového poistenia, nemocenského poistenia alebo v rámci systému individuálneho dôchodkového sporenia.

3 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v manželstve nejako obmedzená?

Áno, existujú obmedzenia. Napríklad existujú pravidlá, ktoré chránia domácnosť manželov a jej zariadenie počas manželstva. Jeden z manželov nemôže bez súhlasu druhého z manželov predať, prenajať alebo inak podobne naložiť s domácnosťou. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na majetok, ktorý je súkromný podľa podmienok dohody o majetkovom režime manželov. Ak sa majetok musí rozdeliť medzi manželov, domácnosť manželov a jej zariadenie sa pridelia manželovi, ktorý ich potrebuje viac. Je to tak aj v prípade, že celý majetok patrí druhému z manželov. Aj v prípade, že hodnota majetku takto prideleného jednému z manželov prekročí podiel tohto manžela na majetku, ktorý sa má rozdeliť, tento manžel je oprávnený prevziať vlastníctvo, ak druhému z manželov zaplatí tento rozdiel. Ďalším príkladom je, že pozostalý manžel má nárok na určitú minimálnu sumu peňazí z majetku oboch manželov. Platí to aj v prípade, že majetok zosnulého manžela bol súkromný a zosnulý manžel zanechal všetok svoj majetok niekomu inému.

4 Aké sú právne účinky rozvodu, rozluky alebo zrušenia majetkových pomerov v manželstve?

Vo švédskom práve sa zmieňuje iba prípad rozvodu. Právnym účinkom rozvodu je, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa musí rozdeliť. Jeden z manželov môže mať nárok aj na výživné, a to aspoň na obdobie prekonania situácie.

5 Aké sú dôsledky úmrtia jedného z manželov na majetkové pomery v manželstve?

Majetok je rozdelený medzi dedičov zosnulého a pozostalým manželom. Spoločné deti a vnúčatá tohto páru však môžu získať dedičstvo až po úmrtí oboch manželov.

6 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci majetkových pomerov v manželstve?

Majetok si môžu rozdeliť samotné strany. Ak sa dohodnú, jedinou formálnou požiadavkou je, aby sa rozdelenie uskutočnilo písomne a podpísali ho obe strany. Ak sa nedohodnú, súd môže určiť vykonávateľa (bodelningsförrättare). Proti rozhodnutiam vykonávateľa sa môže strana odvolať na súdoch.

7 Aké sú dôsledky majetkových pomerov v manželstve na právne vzťahy medzi jedným z manželov a treťou osobou?

Každý z manželov je zodpovedný za svoje vlastné dlhy. Veriteľ jedného z manželov nemôže žiadať platbu z majetku druhého z manželov, bez ohľadu na to, či ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo o súkromný majetok. Existujú aj pravidlá na ochranu veriteľa pred pokusmi manželov dostať majetok z dosahu veriteľa. Napríklad manžel sa nemôže rozhodnúť o zahrnutí svojho súkromného majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak má v úmysle vyhnúť sa veriteľovi.

8 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v manželstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Všeobecným pravidlom je, že celé bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa musí zahrnúť do akéhokoľvek rozdeľovania. Existuje niekoľko výnimiek. Z bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže manžel vyňať toľko, koľko zodpovedá jeho vlastným dlhom. Každý z manželov môže vyňať aj oblečenie a iný majetok, ktorý používa osobne, a akékoľvek osobné dary. Rozdeľovanie sa nevzťahuje ani na nároky na dôchodok, ktoré majú vyplácať zamestnávatelia alebo majú byť vyplatené z verejných prostriedkov, a v určitých prípadoch ani na súkromné dôchodky. Hodnota zvyšku bezpodielového spoluvlastníctva sa v zásade rozdelí rovnomerne medzi manželov. V rámci rozdelenia sa má brať do úvahy, kto je vlastníkom daného majetku. Ako už bolo uvedené, existujú osobitné pravidlá pre domácnosť manželov a jej zariadenie.

9 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Každý prevod nehnuteľného majetku musí byť zaregistrovaný podaním žiadosti o registráciu vlastníctva na vnútroštátnom katastrálnom úrade (Lantmäteriet). Registráciu zvyčajne uskutočňuje kupujúci. Spolu so žiadosťou musia byť predložené originály dokladov.

Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.