Premoženjska razmerja med zakoncema

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema? Kaj je v njej predvideno?

Da, tak sistem obstaja. Določa pravila o dolžnosti preživljanja med zakoncema v času trajanja zakonske zveze in po njej. Prav tako ureja pravice in dolžnosti zakoncev v času trajanja zakonske zveze in po njej v zvezi z različnimi vrstami premoženja in obveznosti, skupnim bivališčem in njegovo notranjo opremo ter darili med zakoncema.

2 Kako lahko zakonca uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

Zakonca imata lahko dve vrsti premoženja: premoženje, podvrženo delitvi (giftorättsgods) in zasebno premoženje (enskild egendom). Premoženje, podvrženo delitvi, je bolj običajna oblika; šteje se, da je premoženje podvrženo delitvi, če ni določeno nič drugega. Temeljno pravilo je, da je treba tako premoženje razdeliti po smrti zakonca ali v primeru razveze zakonske zveze. Zasebno premoženje v tako delitev ni vključeno. Zasebno premoženje lahko nastane z:

a) dogovorom o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema (äktenskapsförord). Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki in registriran pri davčni upravi (Skatteverket);

b) darilom;

c) oporočnim razpolaganjem;

d) določitvijo upravičenca v polici življenjskega zavarovanja, polici nezgodnega zavarovanja, polici zdravstvenega zavarovanja ali sistemu pokojninskega varčevanja.

3 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema?

Da, omejitve obstajajo. Obstajajo na primer pravila za zaščito skupnega bivališča zakoncev in njegove notranje opreme v času trajanja zakonske zveze. Eden od zakoncev brez soglasja drugega zakonca ne more prodati skupnega bivališča, ga oddati v najem ali kako drugače razpolagati z njim. Ta pravila veljajo tudi za premoženje, ki se pod pogoji dogovora o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema šteje za zasebno. Če je treba premoženje razdeliti med zakoncema, se skupno bivališče in njegova notranja oprema dodelita zakoncu, ki ju bolj potrebuje. To velja tudi, če premoženje v celoti pripada drugemu zakoncu. Če vrednost premoženja, ki se tako dodeli enemu zakoncu, presega njegov delež na premoženju, ki ga je treba razdeliti, ima zakonec vseeno pravico, da prevzame lastništvo nad tem premoženjem, če drugemu zakoncu plača razliko. Preživeli zakonec ima na primer tudi pravico do določenega minimalnega zneska iz premoženja obeh zakoncev. To velja tudi, če je bilo premoženje pokojnega zakonca zasebno in je pokojni zakonec vse svoje premoženje zapustil neki drugi osebi.

4 Kakšni so pravni učinki razveze zakonske zveze, prenehanja življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze na skupno premoženje?

Švedsko pravo predvideva le razvezo zakonske zveze. Pravni učinek razveze je, da je treba razdeliti premoženje, ki je podvrženo delitvi. Eden od zakoncev je lahko upravičen tudi do preživnine, vsaj v prehodnem obdobju.

5 Kakšne so posledice smrti enega od zakoncev na premoženjska razmerja med zakoncema?

Premoženje se razdeli med dediči pokojnega zakonca in preživelim zakoncem. Skupni otroci in vnuki zakoncev pa lahko dediščino prejmejo šele po smrti obeh zakoncev.

6 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjska razmerja med zakoncema?

Premoženje lahko razdelita zakonca sama. Če zakonca dosežeta dogovor o delitvi, je edina formalna zahteva ta, da je dogovor v pisni obliki in da ga podpišeta oba zakonca. Če zakonca ne dosežeta dogovora, lahko sodišče imenuje izvršitelja (bodelningsförrättare). Odločitve, ki jih sprejme izvršitelj, lahko vsaka stranka izpodbija pred sodiščem.

7 Kakšni so učinki premoženjskih razmerij med zakoncema na pravna razmerja med zakoncem in tretjo osebo?

Vsak zakonec odgovarja za svoje dolgove. Upnik enega od zakoncev ne more zahtevati izplačila iz premoženja drugega zakonca, in sicer ne glede na to, ali gre za premoženje, ki je podvrženo delitvi, ali za zasebno premoženje zakonca. Obstajajo tudi pravila za zaščito upnika pred poskusi zakoncev, da bi premoženje postavila izven njegovega dosega. Zakonec na primer ne more odločiti, da bo svoje zasebno premoženje vključil v postopek delitve premoženja, če se namerava tako izogniti upniku.

8 Kratek opis postopka delitve skupnega premoženja zakoncev v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

Splošno pravilo je, da je treba v katero koli delitev vključiti vse premoženje, ki je podvrženo delitvi. Obstaja več izjem. Zakonec lahko iz premoženja, podvrženega delitvi, izvzame toliko, kolikor ustreza znesku njegovih dolgov. Vsak zakonec lahko izvzame tudi oblačila in druge predmete, ki jih osebno uporablja, ter osebna darila. V delitev niso vključene pokojninske pravice v razmerju do delodajalcev ali javnih skladov niti do določene mere pravice iz zasebnega pokojninskega zavarovanja. Vrednost preostalega premoženja, ki je podvrženo delitvi, je načeloma treba enakovredno razdeliti med zakoncema. Pri razdelitvi je treba upoštevati, kdo je lastnik zadevnega premoženja. Kot je navedeno zgoraj, obstajajo tudi posebna pravila za skupno bivališče in njegovo notranjo opremo.

9 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

Vsak prenos nepremičnine je treba vpisati v register in v ta namen pri geodetski upravi (Lantmäteriet) vložiti zahtevo za vpis lastninske pravice. Vpis običajno zahteva kupec. Vlogi je treba priložiti izvirne dokumente.

Zadnja posodobitev: 10/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.