Makars förmögenhetsförhållanden

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett lagstadgat system för makars förmögenhetsförhållanden i denna medlemsstat? Vad föreskriver det?

Italiens system för makars förmögenhetsförhållanden består av den lagstadgade förmögenhetsgemenskap som föreskrivs i artiklarna 177 ff. i civillagen.

Enligt den lagstadgade förmögenhetsgemenskapen ska det som makarna köper under äktenskapet, antingen tillsammans eller på egen hand, med undantag för enskild egendom, omfattas av förmögenhetsgemenskapen.

Följande anses vara enskild egendom:

1) Egendom som tillhörde makarna redan före äktenskapet.

2) Egendom som tas emot som gåva eller arv under äktenskapet.

3) Egendom som endast är avsedd för personligt bruk av en av makarna.

4) Egendom som en av makarna behöver för sin yrkesverksamhet.

5) Egendom som tas emot som ersättning för skada samt eventuell pension på grund av nedsatt eller fullständig förlust av arbetsförmåga.

6) Egendom som förvärvas i enskild egendoms ställe (efter försäljning eller genom byte), på villkor att detta uttryckligen anges vid tidpunkten för förvärvet.

Följande tillgångar omfattas dock av systemet för förmögenhetsgemenskap:

1) Avkastning av enskild egendom, om den har tagits emot och ännu inte använts då gemenskapen upplöses.

2) Inkomster från enskild verksamhet, om de ännu inte använts då gemenskapen upplöses.

3) Makarnas gemensamma företag som de startar under äktenskapet.

Förvaltningen av giftorättsgods och ombudskap i rättsliga förfaranden som rör giftorättsgods har båda makarna ansvar för var och en för sig, medan de är gemensamt ansvariga för särskilda förvaltningshandlingar.

Tillgångar och skulder som omfattas av det lagstadgade systemet för förmögenhetsgemenskap delas lika.

2 På vilka sätt kan makar ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Makarna får ingå äktenskapsförord, som ska ta formen av en handling inför notarie för att vara giltigt.

Om makarna väljer en egendomsordning enligt vilken all egendom är enskild kan detta också anges i noteringen om äktenskap.

Makarna kan enas om att upprätta en förmögenhetsfond som omfattar viss lös eller fast egendom införd i offentliga register eller lånehandlingar för att tillgodose familjens behov (artikel 167 i civillagen).

Fonden får upprättas av en make eller båda makarna genom en handling inför notarie. Fonden får också upprättas av tredje part genom en handling inför notarie eller testamente.

Ägandet och förvaltningen av fonden omfattas av reglerna för det lagstadgade systemet för förmögenhetsgemenskap (artikel 168 i civillagen).

3 Finns det begränsningar för hur makar kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Makarna får inte på ett allmänt sätt besluta att deras förmögenhetsförhållanden helt eller delvis ska regleras av lagar som de inte omfattas av eller av sedvänja, utan måste konkret ange innehållet i de äktenskapsförord som ska reglera dessa förhållanden (artikel 161 i civillagen).

Alla äktenskapsförord som är avsedda att skapa en hemgift är alltid ogiltiga (artikel 166a i civillagen).

Om makarna väljer att genom äktenskapsförord ändra den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap får följande inte ingå:

1) Egendom som endast är avsedd för personligt bruk.

2) Egendom som en av makarna behöver för sin yrkesverksamhet.

3) Egendom som tas emot som ersättning för skada.

4) Eventuell pension på grund av nedsatt eller fullständig förlust av arbetsförmåga.

När det gäller förvaltning av egendom och lika lott får det dessutom inte göras några undantag från reglerna för den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap.

4 Vad är de rättsliga följderna av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap?

Äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap leder till att den lagstadgade förmögenhetsgemenskapen upplöses.

5 Vilka är följderna för makars förmögenhetsförhållanden om en av dem avlider?

Dödsfall leder till att förmögenhetsgemenskapen upplöses.

6 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål om makars förmögenhetsförhållanden?

Den rättsliga myndigheten är behörig i enlighet med de vanliga reglerna.

7 Vilka är verkningarna av makarnas förmögenhetsförhållanden på ett rättsligt förhållande mellan en make och tredje man.

Förpliktelser som en av makarna tog på sig före äktenskapet berör inte egendom som omfattas av den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap, inte heller förpliktelser som är förknippade med gåvor och arv som makarna tar emot under äktenskapet och som inte omfattas av ordningen för förmögenhetsgemenskap (artiklarna 187 och 188 i civillagen).

Förpliktelser som en av makarna, utan den andra makens samtycke, tar på sig under äktenskapet i förhållande till handlingar som ligger utanför normal yrkesverksamhet, berör inte egendom som omfattas av den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap när skulder till borgenärer inte kan betalas med hjälp av enskild egendom (artikel 189 i civillagen).

När skulder inte kan betalas med hjälp av giftorättsgods kan borgenärerna väcka talan i förhållande till varje makes enskilda egendom, upp till halva fordrans belopp (artikel 190 i civillagen).

8 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning och avveckling av makarnas egendom i denna medlemsstat.

Tillgångar och skulder som omfattas av den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap delas lika. Med hänsyn till behoven hos och vårdnaden av familjemedlemmar får den domstol som utför uppdelningen bevilja en av makarna nyttjanderätt till en del av den egendom som tillhör den andra maken (artikel 194 i civillagen).

Under uppdelningen har makarna rätt att hämta lös egendom som var deras före förmögenhetsgemenskapen eller som de tog emot som arv eller gåva under förmögenhetsgemenskapen.

Om den lösa egendomen inte kan påträffas får makarna begära ett belopp som motsvarar egendomens värde genom att tillhandahålla bevis på värdet, även vad den anses ha för värde, såvida inte sådan egendom saknas på grund av att den har använts eller gått förlorad eller av något annat skäl som inte kan tillskrivas den andra maken (artikel 196 i civillagen).

9 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Alla avtal om överlåtelse av fast egendom och, mer generellt, alla handlingar som fastställer, överlåter eller ändrar rättigheter till fast egendom, ska registreras i relevant fastighetsregister. Köp av fast egendom som omfattas av den lagstadgade ordningen för förmögenhetsgemenskap är inte undantagna från denna regel.

Alla som begär registrering ska underrätta fastighetsregistret i två exemplar om parternas förmögenhetsförhållanden – om de är gifta – i enlighet med förklaringen i handlingen eller intyget från den folkbokföringsmyndighet som införde förmögenhetsförhållandena i marginalen till äktenskapsbeviset, och ska också tillhandahålla en kopia av lagfartsbeviset.

Andra äktenskapsförord, genom vilka exempelvis enskild fast egendom som tillhör en av makarna görs till föremål för en förmögenhetsgemenskap eller en förmögenhetsfond för fast egendom bildas, ska också registreras i fastighetsregistret.

Senaste uppdatering: 21/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.