Makars förmögenhetsförhållanden

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett lagstadgat system för makars förmögenhetsförhållanden i denna medlemsstat? Vad föreskriver det?

De parter som vill ingå äktenskap enligt maltesisk rätt kan fritt välja hur deras förmögenhetsförhållanden ska regleras. Den vanligaste ordningen på Malta är ett slags egendomsgemenskap (community of acquests). Den tillämpas automatiskt på alla äktenskap såvida inte makarna beslutar att deras förmögenhetsförhållanden ska regleras av en annan ordning som är förenlig med andan i maltesisk rätt och som upprättas i en offentlig handling. Andra typer av förmögenhetsförhållanden mellan makar på Malta är egendomsskillnad (separation of estates) och behållningsgemenskap enligt separat förvaltning (community of residue under separate administration).

Egendomsgemenskap (community of acquests) är det lagstadgade förmögenhetsförhållandet på Malta som innebär att allt som makarna förvärvar under äktenskapet ingår i egendomsgemenskapen och därför tillhör makarna i lika stor andel. I den maltesiska rätten anges uttryckligen vad som ingår i egendomsgemenskapen och vad som är uteslutet (gåvor, arv och makarnas privata förmögenhet).

Egendomsskillnad (separation of estates) är en ordning som makarna kan välja i stället för egendomsgemenskapen. Den innebär att vardera make har rätt att utöva absolut kontroll över och förvalta tillgångar som han eller hon har förvärvat före och under äktenskapet utan den andra makens samtycke.

Behållningsgemenskap enligt separat förvaltning (community of residue under separate administration) är också en ordning som parterna kan välja i stället för egendomsgemenskap. Den innebär att båda parterna har rätt att förvärva, behålla och förvalta tillgångar som köpts i eget namn som enda ägare. De kan dock också förvärva gemensamma tillgångar som de sedan förvaltar tillsammans.

2 På vilka sätt kan makar ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Egendomsgemenskap (community of acquests) innebär att de båda makarna i princip ska ordna och förvalta sina tillgångar tillsammans. Vad gäller denna ordning skiljer man dock i maltesisk rätt mellan vanliga förvaltningshandlingar som kan utföras av en av makarna på egen hand och särskilda förvaltningshandlingar som måste utföras gemensamt. I maltesisk rätt anges bara särskilda förvaltningshandlingar, vilket innebär att något som inte uttryckligen fastställs i lag ska betraktas som en vanlig förvaltningshandling. Därför finns det ett formellt krav inom egendomsgemenskapen att båda makarna ska ge sitt samtycke. Om båda makarna inte har gett sitt samtycke till en överlåtelsehandling eller handling som ger sakrätt eller personlig rätt till fast eller lös egendom kan handlingen ogiltigförklaras på begäran av den part som inte gett sitt samtycke.

Egendomsskillnad (separation of estates) innebär att båda makarna i princip har rätt att ordna och förvalta sin privata egendom utan den andras samtycke.

Behållningsgemenskap enligt separat förvaltning (community of residue under separate administration) innebär att den av makarna som förvärvar privat egendom i princip inte behöver ha den andras samtycke och kan ordna och förvalta det förvärvade på egen hand. Om makarna förvärvar något tillsammans ska båda däremot ge sitt samtycke och de har därför rätt att ordna och förvalta det förvärvade gemensamt.

3 Finns det begränsningar för hur makar kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Inom ramen för egendomsgemenskap (community of acquests) ska makarna förvalta allt gemensamt. De kan därför inte ordna eller förvalta något på egen hand med undantag av vanliga förvaltningshandlingar som inte kräver bådas samtycke.

Inom ramen för egendomsskillnad (separation of estates) kan makarna fritt förvalta privata tillgångar i sitt eget namn utan den andra makens inblandning.

Den allmänna regeln inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning (community of residue under separate administration) är att en part som väljer att ensam förvärva egendom får göra detta utan att behöva den andra partens samtycke. Den förstnämnda parten kommer då ha rätt att själv förvalta den förvärvade egendomen. Om båda makarna gör ett gemensamt inköp har båda gett sitt samtycke och har därför båda rätt att förvalta denna egendom gemensamt.

4 Vad är de rättsliga följderna av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap?

Lagen anger tydligt att egendomsgemenskap (community of acquests) börjar gälla från det datum då äktenskapet ingås och upphör om äktenskapet upplöses, dvs. vid skilsmässa. Vid hemskillnad föreskriver lagen också att en rättslig fördelning av tillgångarna kan begäras.

Behållningsgemenskap enligt separat förvaltning (community of residue under separate administration) upphör enligt lagen bland annat vid upplösning av äktenskapet eller hemskillnad.

När det gäller egendomsskillnad (separation of estates) får makarna fortsätta att ordna och förvalta sina tillgångar i eget namn vid äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet.

I fråga om förmögenhetsförhållanden medför äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet följaktligen en fördelning mellan makarna av det de förvärvat under äktenskapet, antingen i form av en uppgörelse i godo eller ett domstolsbeslut.

5 Vilka är följderna för makars förmögenhetsförhållanden om en av dem avlider?

Om en av makarna avlider upphör förmögenhetsförhållandet mellan makarna och den avlidnas tillgångar delas mellan arvingarna enligt den maltesiska arvsrätten. Den viktigaste faktor som ska beaktas är om den som avlidit efterlämnat ett testamente eller inte.

6 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål om makars förmögenhetsförhållanden?

Behörig myndighet för mål om makars förmögenhetsförhållanden är tvistemålsdomstolen (avdelningen för familjerätt).

7 Vilka är verkningarna av makarnas förmögenhetsförhållanden på ett rättsligt förhållande mellan en make och tredje man.

När förmögenhetsförhållandet mellan makarna får rättsverkan uppstår ett rättsförhållande mellan makarna och tredje man. Tredje man har rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter gentemot båda makarna gemensamt eller enbart en av partnerna, beroende på vem som ingick avtalet eller ådrog sig skulden.

8 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning och avveckling av makarnas egendom i denna medlemsstat.

Uppdelning av tillgångarna sker normalt när makarna har begärt hemskillnad eller äktenskapsskillnad. Innan de kan väcka talan inför behörig domstol måste de inleda ett medlingsförfarande.

Om medlingen lyckas kan makarna upphäva samlevnaden i godo om de kan enas om sina ömsesidiga rättigheter, sin rätt till vårdnad över barnen och fördelningen av egendomen i en notariatshandling som sedan granskas av den behöriga domstolen för att garantera jämvikten mellan makarnas rättigheter. När domstolen har godkänt avtalet registreras det för att vinna laga kraft, även gentemot tredje man.

Om medlingen misslyckas och makarna inte kan göra upp i godo ska de väcka talan inför behörig domstol och begära att förmögenhetsförhållandet upphör så att tillgångarna kan delas upp mellan dem. När domstolen har fattat sitt beslut registreras avtalet för att vinna laga kraft, även gentemot tredje man.

9 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Fast egendom på Malta registreras när den notarie som har upprättat avtalet om fast egendom bestyrker det och meddelar det offentliga registret. Då registreras den fasta egendomen och avtalet är bindande för avtalsparterna och tredje man.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.