Makars förmögenhetsförhållanden

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett lagstadgat system för makars förmögenhetsförhållanden i denna medlemsstat? Vad föreskriver det?

Ja.

Makars förmögenhetsförhållanden regleras genom familjelagen (Družinski zakonik Republike Slovenije):

Den lagstadgade ordningen för makars förmögenhetsförhållanden är tillämplig, såvida makarna inte ingår avtal om någon annan form av egendomsordning. I det senare fallet gäller detta avtal om makars förmögenhetsförhållanden mellan makarna.

Den lagstadgade ordningen för makars förmögenhetsförhållanden innebär att giftorätt ges till makarnas gemensamma egendom samtidigt som varje makes privata egendom är enskild.

2 På vilka sätt kan makar ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Makarna eller de blivande makarna kan ordna sina förmögenhetsförhållanden genom avtal. Med avtal som ordnar förmögenhetsförhållanden förstås avtal där de båda makarna beslutar om en annan egendomsordning än den lagstadgade.

I sådana avtal kan de även enas om att ange olika egendomsordningar under äktenskapets varaktighet och vid skilsmässa. Avtal som ingås mellan makarna om äganderätt och om förpliktelser ska ha formen av en notariell handling. Avtalet om makars förmögenhetsförhållanden gäller för makarna så snart det har ingåtts, såvida de inte enats om något annat. Ett äktenskapsförord får verkan den dag då äktenskapet ingås eller dagen därefter, i enlighet med vad som anges i det. Avtal om makars förmögenhetsförhållanden ska föras in i därför avsett register. Om något avtal inte har införts i därför avsett register, förutsätts den lagstadgade ordningen vara tillämplig mellan makarna i förhållandet till tredje man.

Makarna måste informera varandra om sina förmögenhetsförhållanden innan de ingår avtal om makars förmögenhetsförhållanden. Om de inte gör detta kan talan väckas mot avtalet i domstol.

3 Finns det begränsningar för hur makar kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Nej. Makarna måste emellertid informera varandra om sina förmögenhetsförhållanden innan de ingår avtal om makars förmögenhetsförhållanden. Om de inte gör detta kan talan väckas mot avtalet i domstol.

4 Vad är de rättsliga följderna av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap?

Makarnas gemensamma egendom delas upp om äktenskapet upplöses.

Om det i avtal om makars förmögenhetsförhållanden där makarna frångår den lagstadgade ordningen inte närmare anges hur den gemensamma egendomen ska delas upp, fördelas den i enlighet med den lagstadgade ordningen, såvida makarna inte enas om något annat. Egendomen delas upp på grundval av den situation som rådde då avtalet om makars förmögenhetsförhållanden fick verkan.

I princip delas egendomen upp i lika andelar, men makarna kan lägga fram bevis på att de har bidragit till den äktenskapliga egendomen i olika hög grad. Obetydliga skillnader i vardera makes bidrag till den gemensamma egendomen beaktas inte.

När makarna har kommit överens om andelarna av den gemensamma egendomen eller dessa har fastställts, kan de enas om hur egendomen ska fördelas. Om makarna samtycker till att bli gemensamma ägare av tillgångar i proportion till sina respektive andelar av den gemensamma egendomen anses detta också vara en uppdelning.

5 Vilka är följderna för makars förmögenhetsförhållanden om en av dem avlider?

Den ena makens frånfälle har ingen inverkan på makarnas förmögenhetsförhållanden.

Den avlidna makens egendom omfattas av arvsreglerna.

6 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål om makars förmögenhetsförhållanden?

Domstolarna är behöriga att pröva tvister om makars förmögenhetsförhållanden.

7 Vilka är verkningarna av makarnas förmögenhetsförhållanden på ett rättsligt förhållande mellan en make och tredje man.

Som makars gemensamma förpliktelser räknas sådana som är bindande för båda makarna enligt allmän lagstiftning, skulder som uppkommit i samband med gemensam egendom samt skulder som en av makarna ådragit sig för att tillgodose behov som rör samlivet samt familjens behov. Makarna är solidariskt ansvariga för dessa skulder med deras gemensamma egendom och med den personliga egendom som var och en av dem äger.

En make kan begära ersättning av den andra maken med hänvisning till att han eller hon har betalat mer än sin andel vid regleringen av en skuld som makarna är solidariskt ansvariga för.

Som makars personliga skulder räknas de som ådragits innan äktenskapet ingicks och de som ådragits efter äktenskapets ingående, men som inte utgör gemensamma skulder enligt artikel 82.1 i familjelagen.

En make ansvarar för sina personliga förpliktelser med sin personliga egendom och sin andel av den gemensamma egendomen.

Om något avtal inte har införts i därför avsett register, förutsätts den lagstadgade ordningen vara tillämplig mellan makarna i förhållandet till tredje man.

8 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning och avveckling av makarnas egendom i denna medlemsstat.

Makarnas gemensamma egendom delas upp om äktenskapet upplöses. Den gemensamma egendomen kan delas upp under äktenskapet genom överenskommelse eller på begäran av en av makarna.

Sådana avtal innefattar alla typer av avtal mellan makar som rör deras förmögenhetsförhållanden. Om det i avtal om makars förmögenhetsförhållanden där makarna frångår den lagstadgade ordningen inte närmare anges hur den gemensamma egendomen ska delas upp, fördelas den i enlighet med den lagstadgade ordningen, såvida makarna inte enas om något annat. Egendomen delas upp på grundval av den situation som rådde då avtalet om makars förmögenhetsförhållanden fick verkan.

Makarnas skulder och fordringar var för sig i förhållande till den gemensamma egendomen ska fastställas innan deras andel av den egendomen avgörs.

Storleken på makarnas andel av den gemensamma egendomen kan avtalas dem emellan eller beslutas av domstol på begäran av en av dem.

I princip delas egendomen upp i lika andelar, men makarna kan lägga fram bevis på att de har bidragit till den äktenskapliga egendomen i olika hög grad. Obetydliga skillnader i vardera makes bidrag till den gemensamma egendomen beaktas inte.

Vid tvist om storleken på vardera makes andel i den gemensamma egendomen beaktar domstolen alla omständigheter i det enskilda fallet, främst makarnas inkomster, det bistånd som en av makarna lämnar till den andra, vårdnaden av barn, utförandet av hushållsarbete, vård av hem och familj, skötsel och bevarande av fast egendom samt allt övrigt arbete och samarbete vid förvaltning, bevarande och förbättring av den gemensamma egendomen.

När makarna har kommit överens om andelarna av den gemensamma egendomen eller dessa har fastställts, kan de enas om hur egendomen ska fördelas. Om makarna samtycker till att bli gemensamma ägare av tillgångar i proportion till sina respektive andelar av den gemensamma egendomen anses detta också vara en uppdelning.

Om enighet inte kan nås om uppdelningen av egendomen, delar domstolen upp den i enlighet med reglerna om delning av makars egendom.

Vid uppdelningen av den gemensamma egendomen ska föremål som används i den ena makens yrkesutövning eller annan verksamhet eller behövs för dennes försörjning på begäran tilldelas denna make från hans eller hennes andel.

Detsamma gäller föremål som uteslutande är avsedda för den ena makens eget bruk och som inte utgör dennes personliga egendom.

9 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Fastighetsdomstolen (zemljiškoknjižno sodišče) beslutar om registrering på grundval av handlingar som styrker laga fång av den fasta egendomen och som uppfyller övriga villkor i lagstiftningen.

Dessa handlingar anges i artikel 40.1 i lagen om fastighetsregister (Zakon o zemljiški knjigi).

Senaste uppdatering: 10/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.