Имуществени последици на регистрираните партньорства

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Не. Чешкото законодателство признава само една форма на регистрирано партньорство — установяване на трайна връзка между двама души от един и същ пол, извършено по предвидения в закона начин.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

За имуществения режим на регистрираните партньори няма специална правна уредба. Сключването на регистрирано партньорство не води до обособяване на съвместно имущество (имуществена общност).

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

За имуществения режим на регистрираните партньори няма специална правна уредба. За него се прилагат общите разпоредби относно собствеността, съсобствеността и отговорността, независимо че лицата живеят в регистрирано партньорство.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Не, като се изключи това, че регистрираните партньорства не могат да доведат до имуществена общност.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Прекратяването на регистрираното партньорство не оказва въздействие върху имуществения режим на бившите регистрирани партньори.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

По закон регистрираният партньор е наследник от първи и втори ред на починалия. По отношение на останалите аспекти смъртта на единия от регистрираните партньори не оказва въздействие върху имуществения режим на другия.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

За имуществения режим на регистрираните партньори няма специална правна уредба. При спор за имущество и задължения компетентен да реши спора е съдът.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

За имуществения режим на регистрираните партньори няма специална правна уредба. За него се прилагат общите разпоредби относно собствеността, съсобствеността и отговорността, независимо че лицата живеят в регистрирано партньорство.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

За имуществения режим на регистрираните партньори няма специална правна уредба. Ако бившите регистрирани партньори са съсобственици на дадено имущество или отговарят солидарно за задължения, се прилагат стандартните правни норми относно съсобствеността и солидарната отговорност.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Правните действия за установяване или прехвърляне на вещни права върху недвижимо имущество и действията за изменение или отмяна на такива права трябва да бъдат извършени в писмена форма. Ако се прехвърля собственост на недвижимо имущество, вписано в публичен регистър, промяната в собствеността произвежда действие след като бъде вписана в този регистър.

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.