Имуществени последици на регистрираните партньорства

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Във Финландия има само един вид регистрирано партньорство. Еднополовите двойки имаха възможност да регистрират партньорствата си до 2017 т.

Измененията в Закона за брака и Закона за регистрираните партньорства влязоха в сила в началото на март 2017 т. В резултат на това вече не е възможно да се регистрират партньорства във Финландия, но еднополовите двойки могат да сключат брак.

Двойките в регистрирани партньорства могат по желание да трансформират партньорствата си в брак, ако партньорството е било регистрирано във Финландия. Трансформирането на партньорствата в брак обаче не е задължително и двойките могат да останат в регистрирано партньорство, ако желаят.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Режимът на имуществените отношения за регистрираните партньорства е същият като този за браковете.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Партньорите в регистрирани партньорства могат да сключват споразумение за имуществени отношения преди регистрацията на партньорството или по време на регистрираното партньорство. Трансформирането на регистрираното партньорство в брак не засяга валидността на споразумението за имуществени отношения, сключено преди регистрацията на партньорството или по време на регистрираното партньорство.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Режимът на имуществените отношения за регистрираните партньорства е същият като този за браковете.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Делбата на имуществото, произтичаща от прекратяването на регистрираното партньорство, се извършва по същия начин като делбата вследствие на развод.

Делбата или разпределението на имуществото може да се извърши по време на периода за размисъл във връзка с прекратяването на регистрираното партньорство, веднага след завеждането на делото пред районния съд. Всеки от партньорите в регистрираното партньорство може да поиска извършване на делба.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

Делбата при смърт на регистриран партньор се извършва по същия начин като при смърт на съпруг, а преживелият партньор има същите права като вдовеца/вдовицата.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Във Финландия властите не образуват производството служебно. Ако страните не постигнат споразумение относно делбата, районният съд [Käräjäoikeus] назначава, въз основа на направено искане, изпълнител за разделяне на активите.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

Правните последици от режимите на имуществени отношения в регистрираните партньорства върху правоотношенията между партньор и трето лице са същите като правните последици върху такива правоотношения от режимите на имуществени отношения в браковете.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Делбите, извършвани след прекратяването на регистрираните партньорства, са във същата форма като делбите, извършвани след прекратяването на браковете.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Собствеността върху имот се регистрира чрез подаване на молба за регистриране на вещно право. Собствеността се вписва в публичния регистър на вещните права и ипотеките. След това името на собственика се вписва в удостоверението за собственост.

Ако собствеността върху даден имот се промени вследствие на делба или разпределяне на имущество, оригиналът на споразумението за делба или разпределяне на имущество, обяснението на основанията за делбата (например уведомление от районния съд за образувано дело за прекратяване на партньорството) и разписка за платен данък за прехвърлянето трябва да се изпратят на Националния кадастър на Финландия [Maanmittauslaitos] за целите на регистрирането на правото на собственост.

Срокът за вписване на собствеността върху имота, който е бил разделен вследствие на прекратяването на регистрираното партньорство, започва да тече от момента, в който делбата породи действие. Срокът за регистрация е шест месеца.

Последна актуализация: 15/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.