Имуществени последици на регистрираните партньорства

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

След влизането в сила на 1 октомври 2017 г. на закона, с който бе установено правото на лица от един и същи пол да сключват брак (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), в Германия вече не е възможно да се сключват регистрирани партньорства. Сега еднополовите двойки могат да сключват брак по същия начин, както разнополовите двойки. Партньорствата, които са вече регистрирани, могат да бъдат преобразувани в бракове. Това обаче не е задължително и съществуващите регистрирани партньорства могат да продължат да функционират под същата форма, както преди.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Съгласно Закона за регистрираните партньорства (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) еднополовите двойки в Германия можеха да сключват регистрирани партньорства от август 2001 г. до септември 2017 г. включително. Правните последици от регистрираното партньорство бяха (и все още са) уредени до много голяма степен по същия начин, както тези от брака.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

По отношение на регистрираните партньори се прилага режима на участие в придобитото по време на партньорството (Zugewinngemeinschaft), освен ако те не решат друго с договор за регистрирано партньорство. Разпоредбите относно законовия имуществен режим, приложим за браковете, се прилагат mutatis mutandis за регистрираните партньорства (член 6 от Закона за регистрираните партньорства). Различен имуществен режим — режим на разделност (Gütertrennung) или имуществена общност (Gütergemeinschaft) — може да бъде установен посредством договора за регистрирано партньорство (член 7 от Закона за регистрираните партньорства).

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Посочената по-горе информация относно имуществените режими при брак се прилага mutatis mutandis за регистрираните партньорства.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Ако регистрираните партньори са разделени, единият от тях може да поиска издръжка от другия пропорционално на условията на живот, доходите и имущественото състояние на партньорите. Разпоредбите относно издръжката при раздяла се прилагат mutatis mutandis (член 12 от Закона за регистрираните партньорства). Що се отнася до издръжката след прекратяване на регистрираното партньорство, разпоредбите за издръжка след разтрогване на брака и изравняване на пенсиите (Versorgungsausgleich) се прилагат mutatis mutandis (членове 16 и 20 от Закона за регистрираните партньорства).

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

По закон правото на наследяване на регистрирания партньор е приравнено на това на съпруг (член 10 от Закона за регистрираните партньорства).

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Семейният съд (Familiengericht) е компетентен да разглежда делата относно имуществените последици от регистрираните партньорства. Тези производства се считат за дела във връзка с регистрирано партньорство и за тях се прилагат разпоредбите за бракоразводното производство.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

Лице, сключило регистрирано партньорство, обикновено носи отговорност само за собствените си задължения, като отговаря за тях само със собствените си активи, какъвто е случаят и в правото относно имуществените отношения между съпрузи. Изключение от това правило са сделките, необходими за разумното удовлетворяване на ежедневните нужди на семейството (член 8, алинея 2 от Закона за регистрираните партньорства във връзка с член 1357 от Гражданския кодекс). Правилата относно възможните ограничения на правото на разпореждане се прилагат mutatis mutandis.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Семейното жилище и вещите от домакинството могат да бъдат поделени при раздяла (членове 13 и 14 от Закона за регистрираните партньорства) или след прекратяване на регистрираното партньорство (член 17 от Закона за регистрираните партньорства във връзка с членове 1568а и 1568b от Гражданския кодекс).

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Ако партньорите изберат имуществената общност (Gütergemeinschaft) като свой имуществен режим, те трябва да представят нотариално заверения договор за регистрирано партньорство пред поземления регистър и да поискат изменение на имотния регистър. Във всички останали случаи, т.е. ако партньорите изберат имуществен режим, различен от имуществената общност, не е необходимо изменение на имотния регистър.

Последна актуализация: 02/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.