Имуществени последици на регистрираните партньорства

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Съгласно Закона за гражданските съюзи — глава 530 от Законите на Малта, предвидената в малтийското право форма на „гражданско партньорство“ е „гражданският съюз“. Регистрацията на партньорството като граждански съюз е допустима между две лица от един и същи пол или от различен пол. След като бъде регистриран, гражданският съюз придобива съответстващи на гражданския брак правни действия и последици. Партньорите в граждански съюз, сключен преди влизането в сила на Закона от 2017 г. за (изменение на) Закона за брака и други закони, могат да преобразуват своя граждански съюз в брак в рамките на 5 години, считано от 1 септември 2017 г. Когато граждански съюз се преобразува в брак, при преобразуването гражданският съюз приключва, а за произтичащия от преобразуването брак се счита, че съществува от датата на формиране на гражданския съюз.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Тъй като правните последици от граждански съюз и граждански брак са един и същи, дори режимите на имуществени отношения са еднакви. Малтийската държава предоставя на страните, които желаят да сключат граждански съюз съгласно малтийското право, свободата да избират режима, който ще урежда тяхното имущество. Основният режим на имуществени отношения в Малта обаче е режимът на съпружеска имуществена общност.

По закон този режим функционира по подразбиране при всеки съюз, освен когато страните, които вече са сключили или предстои да сключат съюз, избират да уреждат имуществените си отношения с друг режим, който не противоречи на духа на малтийското право. Този друг режим трябва да бъде установен с публичен акт.

Други видове режими на имуществени отношения, които съществуват в Малта и които се прилагат и по отношение на граждански съюзи, са режимът на разделност и режимът на общността на самостоятелно управляваното имущество.

Режимът на съпружеска имуществена общност като законов режим на имуществени отношения в Малта предвижда, че всичко, придобито от страните след сключване на партньорството, представлява част от съпружеската имуществена общност и следователно принадлежи в равни дялове и на двете страни. В малтийското право изрично се посочва какво представлява част от съпружеската имуществена общност, като се изключват дарения, наследства и личното имущество на всяка страна.

Режимът на разделност като друг режим на имуществени отношения, който страните могат да изберат вместо съпружеската имуществена общност, предвижда, че всяка страна има правото да упражнява абсолютен контрол върху имущество, придобито преди и след сключване на съюза, и да управлява това имущество, без да се изисква съгласието на другата страна.

Режимът на общността на самостоятелно управляваното имущество като друг режим на имуществени отношения, който страните могат да изберат вместо режима на съпружеска имуществена общност, предвижда, че всяка страна в партньорството има правото да придобива, запазва и управлява имущество, закупено на нейно име, в качеството си на изключителен собственик на посоченото имущество. Съгласно този режим обаче за страните няма пречки да придобиват заедно имущество, което би трябвало да се управлява съвместно от страните.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Съгласно режима на съпружеска имуществена общност общото правило е, че и двете страни са задължени да уреждат и да управляват съвместно своята съпружеска имуществена общност. По отношение на този конкретен режим обаче в малтийското право се прави разграничение между обичайно управление, тоест онези действия, които могат да се извършват само от единия от партньорите в партньорството, и извънредно управление, тоест онези действия, които се извършват съвместно от страните. В малтийското право са посочени само действия по извънредно управление, следователно това, което не е изрично посочено по закон, трябва да се счита за действие по обичайно управление. Следователно формалното изискване, което винаги трябва да се спазва във връзка с доброто функциониране на режима на съпружеска имуществена общност, е съгласието на двете страни в партньорството. В случаите, когато някоя от страните не е дала съгласието си за акт за прехвърляне или за учредяване на вещно или лично право върху недвижимо или движимо имущество, актът може да бъде анулиран по искане на страната, която не е дала съгласието си.

Съгласно режима на разделност общото правило е, че всяка страна в партньорството има правото да урежда и управлява имуществото на свое име без съгласието на другата страна.

Съгласно режима на общността на самостоятелно управляваното имущество общото правило е, че когато едната от страните в партньорството избере да придобие сама имущество, тя може да го направи, без да е необходимо първо да получи съгласието на другата страна, като първата страна ще има правото да урежда и управлява сама въпросното придобито имущество. От друга страна, когато и двете страни в партньорството правят съвместна покупка, и двете би трябвало да са дали съгласието си и следователно и двете имат правото да уреждат и управляват съвместно въпросната покупка.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Съгласно режима на съпружеска имуществена общност страните са задължени да действат съвместно. Следователно те не са свободни да уреждат и управляват самостоятелно имуществото, с изключение на тези действия по обичайно управление, които не изискват съгласието и на двете страни.

От друга страна, съгласно режима на разделност всеки партньор е свободен да действа по отношение на имуществото на свое име по начин, който смята за удачен, без каквато и да е намеса от другата страна.

Съгласно режима на общността на самостоятелно управляваното имущество, когато едната от страните по споразумението извърши покупка без съгласието на другата страна, придобиващата страна е свободна да урежда режима без ограничения. Ако обаче страните придобиват имущество съвместно, те могат да действат съвместно само когато става въпрос за съвместната покупка.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Съгласно режима на съпружеска имуществена общност в закона ясно се предвижда, че този режим влиза в сила от датата на сключване на брак и приключва при смъртта на единия от съпрузите или при прекратяването на брака. В закона също се предвижда, че в случай на лична раздяла на съпрузите може да се поиска съдебна делба на имуществото.

Съгласно режима на общността на самостоятелно управляваното имущество в закона се предвижда, че този режим се прекратява, наред с другото, при прекратяването на брака и законната раздяла на съпрузите.

Съгласно обаче режима на разделност, когато съпрузите са прекратили своя брак, разделили са се или са унищожили брака, те продължават да уреждат и да управляват имуществото, придобито на свое име.

Това се прилага и в случай на регистрирано партньорство.

Следователно последиците от развода, раздялата или унищожаването по отношение на съпружеската имуществена общност са такива, че всичко, придобито по време на брака, се поделя между страните или чрез споразумение по взаимно съгласие, или чрез решение на компетентния съд.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

При смъртта на едната от страните Законът за наследството на Малта се прилага само ако Малта е компетентната държава, и основният фактор, който трябва да се вземе предвид, е дали починалата страна е оставила завещание или не.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Компетентният орган, който разглежда въпроси относно режимите на имуществени отношения, е семейното отделение на Гражданския съд.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

След като режимът на имуществени отношения влезе в сила по отношение на партньорството, той води до правоотношения между партньорите и трети страни, когато е приложимо. Трети страни имат правото да упражняват законовите си права срещу двамата партньори съвместно или срещу всеки от тях според случая и в зависимост от това с кого са сключили договор или от кого е натрупано задължение.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Обикновено процедурата за делба на имуществото се извършва на етапа, на който страните инициират производство за раздяла или бракоразводно дело. Преди да се сезира компетентният съд, тези видове процедури изискват от страните да започнат производство по медиация, при което медиаторът има задачата да се опита да помири страните.

Ако медиацията е успешна, страните могат да се разделят по взаимно съгласие, като в този случай те се споразумяват относно реципрочните си права, относно правата върху своите деца и относно подялбата на съпружеската имуществена общност чрез публичен акт, който се проучва внимателно от компетентния съд, който гарантира, че е налице баланс между правата на страните. След одобрението на договора от компетентния съд този договор се заверява нотариално и се вписва, за да има правно действие по отношение на всички цели, включително по отношение на трети страни.

Ако медиацията не е успешна и страните не стигнат до споразумение по взаимно съгласие, те трябва да инициират подходящо производство пред компетентния съд, в рамките на което да поискат от съда прекратяване на режима на съпружеска имуществена общност, за да може брачното имущество да бъде поделено между тях. Когато решението на компетентния съд придобие силата на присъдено нещо, посоченото решение се вписва, за да има правно действие по отношение на всички законови цели, включително по отношение на трети страни.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

За да бъде вписан недвижим имот в Малта, нотариусът, който изготвя договора, представя в Публичния регистър за тази цел протокол за нотариална заверка. Веднага след вписването на протокола за нотариална заверка недвижимият имот се вписва и договорът става правно обвързващ за страните по него, както и за трети страни.

Последна актуализация: 04/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.