Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскималтийски вече са преведени.
Swipe to change

Имуществени последици на регистрираните партньорства

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Португалската правна система не предвижда регистрирани партньорства.

Закон № 7/2001 обаче съдържа определени разпоредби за защита на извънбрачните партньорства (uniões de facto). Тези мерки са уредени в член 3 от посочения закон и включват правото на ползване на семейното жилище и на пенсия в случай на смърт на един от партньорите в извънбрачното партньорство. В допълнение, в случай на смърт на партньор член 2020 от португалския Граждански кодекс (Código Civil) предвижда плащане на издръжка от активите на починалия партньор.

Актуалните версии на посочените по-горе закони са на разположение на португалски на следния уебсайт: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Внимание: Този информационен лист съдържа обща информация; тя не е изчерпателна и не обвързва звеното за контакт, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съдилищата или който и да било друг ползвател. Винаги трябва да се проверява най-актуалната версия на приложимия закон. Тази информация не замества правната консултация с юрист.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.