Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Имуществени последици на регистрираните партньорства

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Португалската правна система не предвижда регистрирани партньорства.

Закон № 7/2001 обаче предвижда някои мерки за закрила на небрачните партньорства (uniões de facto). Тези мерки са посочени в член 3 от горепосочения закон и включват правото на ползване на семейното жилище и на получаване на пенсия, ако някой от партньорите в небрачно партньорство почине. Освен това член 2020 от португалския Граждански кодекс (Código Civil) предвижда, че издръжката се изплаща от имуществото на починалия партньор, ако единият от партньорите почине.

Актуализираните версии на посоченото по-горе законодателство могат да бъдат намерени на португалски език на следните уебсайтове:

Закон 7/2001

португалски Граждански кодекс

Бележка: Настоящият информационен лист съдържа обща информация; тя не е изчерпателна и не обвързва звеното за контакт, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съдилищата или друг потребители. Винаги трябва да се прави справка в актуалната версия на приложимото законодателство. Предоставената тук информация не замества правните съвети от юрист.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 29/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.