Имуществени последици на регистрираните партньорства

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Португалската правна система не предвижда регистрирани партньорства.

Закон № 7/2001 обаче, както е осъвременен със Закон № 71/2018 от 31 декември 2018 г., съдържа определени разпоредби за защита на извънбрачните партньорства (uniões de facto). Тези мерки са уредени в член 3 от посочения закон и включват правото на ползване на семейното жилище и на пенсия в случай на смърт на един от партньорите в извънбрачното партньорство. В допълнение, в случай на смърт на партньор член 2020 от португалския Граждански кодекс (Código Civil) предвижда плащане на издръжка от активите на починалия партньор.

Актуалните версии на посочените по-горе закони са на разположение на португалски на следните уебсайтове:

Закон № 7/2001

португалския Граждански кодекс (Código Civil)

Бележка: Този информационен лист съдържа обща информация; тя не е изчерпателна и не обвързва звеното за контакт, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съдилищата или който и да било друг ползвател. Винаги трябва да се проверява най-актуалната версия на приложимия закон. Тази информация не замества правната консултация с юрист.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Отговорът на този въпрос се определя от отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 31/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.