Имуществени последици на регистрираните партньорства

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Словенската правна система не урежда регистрираните партньорства.

Семейният кодекс (Družinski zakonik) на Република Словения урежда съжителството, което е дефинирано в чл. 4 като дългосрочна връзка между мъж и жена, които не са сключили брак, ако няма основания, които биха им попречили да сключат брак. Съгласно Семейния кодекс съжителството има същите правни последици за връзката като брака, но може да има правни последици и в други области, ако това е предвидено в закон.

Ако решение относно право или задължение зависи от съществуването на дългосрочна връзка, както е посочено в предходната точка, въпросът дали съществува такава връзка се решава в рамките на процедурата за установяване на правото или задължението. Решението има правно действие само по отношение на делото, във връзка с което е повдигнат въпросът.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

/

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

/

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

/

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

/

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

/

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

/

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

/

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

/

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

/

Последна актуализация: 06/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.