Имуществени последици на регистрираните партньорства

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съществуват ли различни форми на „регистрирано партньорство“ в тази държава членка? Обяснете разликите между тези различни форми?

Не, има само една форма на регистрирано партньорство и тя е за еднополовите двойки. Възможността за регистриране на партньорство обаче беше отменена през 2009 г. след изменение на шведския Брачен кодекс, с което на еднополовите двойки бе предоставена възможност да сключват брак при същите условия като двойките от различни полове. Разпоредбите на Брачния кодекс се прилагат по еднакъв начин както за еднополовите двойки, така и за двойките от различни полове. Регистрираните преди 2009 г. партньорства обаче остават валидни, докато не бъдат развалени от страните по тях или до превръщането им в брак по искане на партньорите.

2 Съществува ли законов режим на имуществени отношения на регистрирани партньорства в тази държава членка? В какво се състои той? За кои форми на „регистрирано партньорство“ се прилага?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

3 Как може партньорите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

4 Съществуват ли ограничения на свободата да се организира режим на имуществени отношения?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

5 Какви са правните последици от прекратяването или анулирането на регистрираното партньорство върху имуществените отношения?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

6 Какви са последиците от смъртта на единия партньор върху режима на имуществени отношения на регистрираното партньорство?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

7 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с имуществените последици на регистрираното партньорство?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

8 Какво е действието на имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношенията на един от партньорите с трети лица?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

9 Кратко описание на процедурата за подялба, включително разделянето, разпределянето и ликвидацията на имуществото на регистрираното партньорство в тази държава членка.

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

10 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

За регистрираните партньорства се прилагат същите правила като тези за брачните двойки.

Последна актуализация: 06/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.