Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Kromě institutu manželství existuje v Rakousku rovněž institut registrovaného partnerství podle zákona o registrovaném partnerství (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

Ve svém rozsudku ze dne 4. prosince 2017 zrušil Ústavní soud odlišné předpisy pro páry různého a stejného pohlaví. Od 1. ledna 2019 mohou dvojice stejného pohlaví uzavírat v Rakousku manželství. Páry opačného pohlaví mohou stejně tak nyní uzavírat registrované partnerství (jež bylo dříve vyhrazeno pro dvojice stejného pohlaví).

Pravidla upravující registrované partnerství se od pravidel týkajících se manželství liší pouze mírně, například s ohledem na minimální věk (osmnáct let; od věku šestnácti let se nevyžaduje osvědčení o právní způsobilosti) a zánik partnerství (přípustný pouze tehdy, žili-li partneři odděleně po dobu tří let; v případě manželství je ve výjimečných případech stanovena šestiletá lhůta).

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Stejně jako v případě manželství je zákonnou úpravou majetkových poměrů v registrovaném partnerství režim oddělených jmění (Gütertrennung) (§ 1217 odst. 2 ve spojení s § 1233 rakouského občanského zákoníku, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Každý z registrovaných partnerů si ponechá majetek, který přinesl do partnerství, a je jediným vlastníkem majetku, který nabyl. Každý registrovaný partner je rovněž jediným věřitelem svých dlužníků a jediným dlužníkem svých věřitelů.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Partneři v registrovaném partnerství mohou upravit svůj majetkový režim prostřednictvím smlouvy o registrovaném partnerství, a to za stejných podmínek jako sezdané páry. Strany si mohou ve smlouvě zvolit jinou úpravu majetkových poměrů, než je zákonný režim. Tyto smlouvy vyžadují formu notářské listiny, aby byly platné (§ 1 zákona o notářských listinách, Notariatsaktsgesetz).

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Pokud jde o podstatu, pravidla jsou stejná jako v případě manželství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Pokud jde o podstatu, pravidla jsou stejná jako v případě manželství (§ 24 a násl. zákona o registrovaném partnerství).

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství (§ 24 a násl. zákona o registrovaném partnerství).

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Návrh na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí je nutno podat okresnímu soudu (Bezirksgericht), v jehož obvodu se dotyčná nemovitost nachází.

Návrh je třeba podat písemně a navrhovatel jej musí podepsat. Podpis nemusí být v zásadě ověřený, není-li v návrhu zahrnuta tzv. intabulační doložka (Aufsandungserklärung).

K návrhu je třeba připojit veřejnou nebo soukromou listinu udávající právní důvody nabytí nemovitosti (např. kupní smlouvu) s ověřenými podpisy stran. Kromě přesných údajů o nemovitosti musí soukromé listiny obsahovat intabulační doložku (Aufsandungserklärung).

Intabulační doložka je výslovné prohlášení o souhlasu se zápisem změny práv (do katastru nemovitostí) vydané osobou, jejíž právo je omezeno, zatíženo, zrušeno nebo převedeno na jinou osobu (v případě kupní smlouvy na prodávajícího). Intabulační doložka musí být ověřena soudem nebo notářem a podepsána smluvními stranami. Intabulační doložka může být rovněž předložena jako součást návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto případě musí být podpisy v návrhu ověřeny soudem nebo notářem.

K návrhu se připojuje potvrzení, že dotyčná osoba nemá nedoplatky na daních (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung), podle § 160 Spolkového daňového řádu (Bundesabgabeordnung). Jedná se o potvrzení finančního úřadu, že z hlediska splatných daní neexistují žádné překážky zápisu do katastru nemovitostí.

Pokud návrh vyhotoví advokát nebo notář, musí být podán elektronicky. V tomto případě musí být přílohy umístěny v elektronickém archívu dokumentů. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti lze nahradit prohlášením o vlastním výpočtu, které vyhotovil advokát nebo notář.

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.