Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Ne. Český právní řád zná jen jednu podobu registrovaného partnerství, kdy registrovaným partnerstvím je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mezi registrovanými partnery nevzniká společné jmění.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Nikoli, s výjimkou toho, že mezi registrovanými partnery nemůže vzniknout společné jmění.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Zánik registrovaného partnerství nemá vliv na majetkové poměry bývalých registrovaných partnerů.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Registrovaný partner je zákonným dědicem zůstavitele v první a druhé třídě. V jiných ohledech nemá smrt jednoho z registrovaných partnerů vliv na majetkové poměry druhého z nich.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. V případě sporů ohledně majetku a dluhů má pravomoc rozhodovat soud.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mají-li bývalí registrovaní partneři majetek ve spoluvlastnictví nebo mají společné závazky, použije se obecná právní úprava spoluvlastnictví a závazků.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje písemnou formu. Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.