Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Ve Finsku existuje pouze jeden typ registrovaného partnerství. Osoby stejného pohlaví mohly svá partnerství registrovat až do roku 2017.

Počátkem března 2017 vstoupily v platnost novely zákona o manželství a zákona o registrovaném partnerství. V důsledku těchto změn již ve Finsku nelze partnerství registrovat, osoby stejného pohlaví však mohou uzavřít manželství.

Dvojice v registrovaném partnerství mohou partnerství změnit na manželství, pokud chtějí a pokud bylo partnerství registrováno ve Finsku. Přeměna registrovaných partnerství na manželství však není povinná a dvojice mohou zůstat v registrovaném partnerství, pokud si to přejí.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Na úpravu majetkových poměrů v registrovaném partnerství se vztahují stejná ustanovení jako v případě manželství.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Partneři v registrovaném partnerství mohou uzavřít smlouvu o úpravě majetkových poměrů, a to před registrací partnerství nebo během doby jeho trvání. Přeměna registrovaného partnerství na manželství nemá vliv na platnost smlouvy o úpravě majetkových poměrů, která byla uzavřena před registrací partnerství nebo během doby jeho trvání.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Na úpravu majetkových poměrů v registrovaném partnerství se vztahují stejná ustanovení jako v případě manželství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Rozdělení majetku po zrušení registrovaného partnerství se řeší stejným způsobem jako rozdělení majetku v důsledku rozvodu.

K rozdělení nebo oddělení majetku může dojít během doby na rozmyšlenou před zrušením registrovaného partnerství, jakmile je věc postoupena okresnímu soudu. O rozdělení majetku může požádat kterýkoli z partnerů v registrovaném partnerství.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Rozdělení majetku v případě úmrtí některého z registrovaných partnerů se řeší stejně jako v případě úmrtí manžela a pozůstalý partner má stejná práva jako vdova nebo vdovec.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Rozdělení majetku v případě úmrtí některého z registrovaných partnerů se řeší stejně jako v případě úmrtí manžela a pozůstalý partner má stejná práva jako vdova nebo vdovec.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Účinky majetkových režimů registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou jsou stejné jako v případě úpravy majetkových poměrů v manželství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Rozdělení po zrušení registrovaného partnerství se uskutečňuje ve stejné formě jako po zániku manželství.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Vlastnictví majetku se zapisuje podáním návrhu na zápis vlastnického práva. Vlastnické právo se zapisuje do veřejného rejstříku vlastnických práv a hypoték. Vlastník je poté uveden v osvědčení o vlastnictví.

Dojde-li ke změně vlastnictví z důvodu rozdělení nebo oddělení majetku, je nutné zaslat finskému katastrálnímu a kartografickému úřadu [Maanmittauslaitos] originál dohody o rozdělení nebo oddělení majetku, vysvětlení důvodů rozdělení (např. oznámení okresního soudu, že u něj bylo zahájeno řízení týkající se zrušení registrovaného partnerství) a potvrzení o uhrazení daně z převodu nemovitostí za účelem podání návrhu na zápis vlastnického práva.

Lhůta pro zápis vlastnického práva k rozdělenému majetku z důvodu zrušení registrovaného partnerství začíná běžet, jakmile rozdělení nabude účinku. Lhůta pro zápis činí šest měsíců.

Poslední aktualizace: 15/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.