Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Jelikož dne 1. října 2017 vstoupil v platnost zákon, který zavádí právo osob stejného pohlaví uzavírat manželství (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), není již v Německu možné uzavřít registrované partnerství. Páry stejného pohlaví mohou nyní uzavírat manželství stejně jako dvojice opačného pohlaví. Již zaregistrovaná partnerství lze změnit na manželství. Neexistuje však povinnost tak učinit; existující registrovaná partnerství mohou mít nadále stejnou formu jako dříve.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Podle zákona o registrovaném partnerství (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) mohly dvojice stejného pohlaví uzavírat v Německu registrovaná partnerství od srpna 2001 do srpna 2017 včetně. Právní důsledky registrovaného partnerství byly (a dosud jsou) do značné míry podobné právním důsledkům manželství.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na registrované partnery se vztahuje režim majetkového společenství přírůstku majetku (Zugewinngemeinschaft), pokud se ve smlouvě o registrovaném partnerství nedohodnou jinak. Na registrovaná partnerství se použijí přiměřeně ustanovení o zákonné úpravě majetkových poměrů v manželství (§ 6 zákona o registrovaném partnerství). Ve smlouvě o registrovaném partnerství může být stanoven jiný majetkový režim (režim oddělených jmění – Gütertrennung – nebo majetkové společenství – Gütergemeinschaft) (§ 7 zákona o registrovaném partnerství).

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Výše uvedené informace o úpravě majetkových poměrů v manželství platí přiměřeně i pro registrovaná partnerství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

V případě rozluky registrovaných partnerů může jeden z nich požadovat výživné od druhého partnera úměrně životní úrovni, výdělečné schopnosti a finanční situaci obou registrovaných partnerů. Přiměřeně se použijí ustanovení o výživném v případě rozluky (§ 12 zákona o registrovaném partnerství). Co se týká výživného po skončení registrovaného partnerství, použijí se přiměřeně ustanovení o výživném po ukončení manželství a o vyrovnání zaopatření (Versorgungsausgleich) (§ 16 a § 20 zákona o registrovaném partnerství).

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Zákonný nárok registrovaného partnera na dědictví odpovídá nároku manžela (§ 10 zákona o registrovaném partnerství).

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

K projednávání věcí týkajících se majetkových důsledků registrovaného partnerství je příslušný soud pro rodinné záležitosti (Familiengericht). Tyto věci představují záležitosti týkající se registrovaného partnerství a použijí se ustanovení, jimiž se řídí řízení o rozvodu manželství.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Osoba v registrovaném partnerství obvykle odpovídá jen za své vlastní dluhy, a to pouze svým majetkem, jak je tomu i v případě právních předpisů o majetkových poměrech v manželství. To vylučuje transakce za účelem přiměřeného uspokojení běžných potřeb rodiny (§ 8 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství ve spojení s § 1357 občanského zákoníku). Přiměřeně se použijí poznámky týkající se možných omezení dispozičního práva.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Společnou domácnost a předměty v domácnosti lze rozdělit během rozluky (§ 13 a § 14 zákona o registrovaném partnerství), nebo po zániku registrovaného partnerství (§ 17 zákona o registrovaném partnerství ve spojení s § 1568a a b občanského zákoníku).

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Pokud si partneři zvolí jako majetkový režim majetkové společenství (Gütergemeinschaft), musí katastru nemovitostí předložit smlouvu o registrovaném partnerství ve formě notářského zápisu a požádat o změnu v katastru nemovitostí. Ve všech ostatních případech, tj. pokud si partneři zvolí jiný majetkový režim než majetkové společenství, není změna v katastru nemovitostí nutná.

Poslední aktualizace: 02/11/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.