Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Formou „občanského svazku“ stanovenou v maltském právu je „registrované partnerství“ podle zákona o registrovaném partnerství – kapitoly 530 Sbírky zákonů Malty. Registrace partnerství jako občanského svazku je přípustná mezi osobami stejného či různého pohlaví. Jakmile je partnerství zaregistrováno, má stejné právní účinky a důsledky jako manželství. Partneři v registrovaném partnerství uzavřeném před vstupem novely zákona o manželství z roku 2017 v platnost mohou do pěti let ode dne 1. září 2017 změnit své registrované partnerství na manželství. V případě změny registrovaného partnerství na manželství je tímto registrované partnerství ukončeno a má se za to, že dotyčné manželství existuje ode dne uzavření registrovaného partnerství.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Jelikož registrované partnerství a manželství mají stejné právní účinky, je stejná i úprava majetkových poměrů. Maltský stát umožňuje stranám, které chtějí uzavřít registrované partnerství podle maltských právních předpisů, zvolit si režim upravující jejich majetkové poměry. Základní úpravou majetkových poměrů v manželství je však na Maltě společenství nabytého majetku.

Tento režim platí ze zákona v každém svazku, ledaže se strany, které svazek již uzavřely nebo se jej chystají uzavřít, rozhodnou pro jinou úpravu majetkových poměrů, která není v rozporu s maltskými právními předpisy. Tento režim musí být zřízen ve formě veřejné listiny.

K dalším druhům manželských majetkových režimů, které na Maltě existují a které se vztahují i na registrovaná partnerství, je režim oddělených jmění a společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku.

Společenství nabytého majetku jako zákonná úprava majetkových poměrů v manželství na Maltě stanoví, že veškerý majetek, který strany nabyly po uzavření partnerství, je součástí majetkového společenství, a patří tudíž oběma rovným dílem. Maltské právo výslovně stanoví, co je součástí společenství nabytého majetku, a vylučuje dary, odkazy a parafernální jmění každé strany.

Režim oddělených jmění jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každá strana je oprávněna mít absolutní kontrolu nad majetkem, který nabyla před uzavřením partnerství a po jeho skončení, a spravovat tento majetek bez souhlasu druhé strany.

Společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každý z partnerů je oprávněn nabývat, držet a spravovat majetek, který si pořídí svým jménem jako výlučný vlastník tohoto majetku. V rámci tohoto režimu však není vyloučeno, aby strany nabývaly majetek společně, přičemž tento majetek musí strany spravovat společně.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

V rámci režimu společenství nabytého majetku platí obecné pravidlo, že obě strany jsou povinny nakládat s majetkem manželů a spravovat jej společně. Co se však týká tohoto konkrétního režimu, maltské právo rozlišuje mezi běžnou správou, tj. úkony, které může provádět jeden z partnerů v partnerství sám, a mimořádnou správou, tj. úkony, které provádějí strany společně. Maltské právo uvádí pouze úkony v rámci mimořádné správy, tudíž úkony, které nejsou v zákoně výslovně zmíněny, je třeba považovat za úkony v rámci běžné správy. Proto je formálním požadavkem, který je nutné s ohledem na náležité fungování režimu společenství nabytého majetku vždy dodržet, souhlas obou partnerů. Pokud nebyl udělen souhlas s převodem movitého a nemovitého majetku nebo se zřízením věcného či osobního práva k tomuto majetku, může být příslušný úkon na žádost strany, která souhlas neudělila, zrušen.

V rámci režimu oddělených jmění platí obecné pravidlo, že každý partner v partnerství je oprávněn nakládat s majetkem a spravovat jej svým jménem bez souhlasu druhé strany.

V rámci režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku je obecným pravidlem to, že pokud se jeden z partnerů rozhodne nabýt majetek sám, může tak učinit, aniž by si nejdříve vyžádal souhlas druhé strany, a tento partner je oprávněn nakládat s takto nabytým majetkem a spravovat jej sám. Pokud si určitou věc pořídí oba partneři společně, udělili oba souhlas, a proto jsou oba oprávněni nakládat se společně pořízeným majetkem a spravovat jej společně.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

V rámci režimu společenství nabytého majetku musí partneři jednat společně. Nemohou proto s majetkem nakládat a spravovat jej samostatně, vyjma úkonů v rámci běžné správy, které nevyžadují souhlas obou stran.

Na druhou stranu v rámci režimu oddělených jmění může každý z partnerů nakládat s majetkem libovolně bez zasahování ze strany druhého partnera.

V rámci režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku může v případě, že jedna ze stran dohody uskutečnila nákup bez souhlasu druhé strany, tato strana nakládat s dotyčným majetkem bez omezení. Pokud však strany nabyly majetek společně, mohou jednat s ohledem na společně pořízený majetek pouze společně.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

V případě režimu společenství nabytého majetku zákon jednoznačně stanoví, že tento režim nabývá účinnosti ode dne uzavření manželství a končí úmrtím jednoho z manželů, nebo zánikem manželství. Zákon rovněž stanoví, že v případě rozluky manželů lze požádat o právní rozdělení společného jmění.

S ohledem na režim společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku je v zákoně stanoveno, že tento režim je ukončen mimo jiné v případě zániku manželství a rozluky manželů.

V rámci režimu oddělených jmění však v případě ukončení manželství, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné nakládají manželé i nadále s majetkem, který nabyli svým jménem, a spravují jej.

To platí i v případě registrovaného partnerství.

Účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství jsou tudíž takové, že se veškerý majetek nabytý během manželství rozdělí mezi strany buď na základě smírného narovnání, nebo rozhodnutí příslušného soudu.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

V případě úmrtí jedné ze stran se maltské dědické právo použije pouze tehdy, má-li Malta soudní příslušnost, a hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je to, zda zesnulá osoba zanechala závěť, či nikoli.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Příslušným orgánem, který rozhoduje o záležitostech týkajících se majetkových poměrů v manželství, je občanskoprávní soud (senát pro rodinné právo).

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Jakmile v případě partnerství nabude účinku příslušný majetkový režim, zakládá to případně právní vztah mezi partnery a třetími osobami. Třetí osoby jsou oprávněny uplatnit svá zákonná práva vůči oběma partnerům společně nebo případně samostatně, v závislosti na tom, s kým uzavřely smlouvu nebo kdo je jejich dlužníkem.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

K postupu pro rozdělení majetku obvykle dochází ve fázi, kdy strany zahájily řízení o rozluce nebo rozvodu manželství. Před postoupením dané věci příslušnému soudu tyto postupy vyžadují, aby strany zahájily mediační řízení, kdy má mediátor za úkol pokusit se strany usmířit.

Je-li mediace úspěšná, je možná rozluka partnerů smírnou cestou, kdy se partneři dohodnou na vzájemných právech, na právech vůči dětem a na rozdělení jmění manželů, a to prostřednictvím veřejné listiny, kterou ověří příslušný soud, jenž se ujistí, že práva obou stran jsou vyvážená. Po schválení příslušným soudem je vyhotoven notářský zápis této smlouvy a je zaregistrovaná, aby měla právní účinek s ohledem na veškeré záměry a účely, včetně vůči třetím osobám.

Není-li mediace úspěšná a nedospěly-li strany k smírnému narovnání, musí zahájit řízení u příslušného soudu a podat návrh na zrušení manželského majetkového režimu za účelem rozdělení majetku mezi obě strany. Jakmile rozhodnutí příslušného soudu nabude právní moci, je toto rozhodnutí zaregistrováno, aby mělo právní účinek s ohledem na veškeré záměry a účely, včetně vůči třetím osobám.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Aby bylo možno na Maltě zaregistrovat nemovitost, předloží notář, který vyhotovil smlouvu, veřejnému rejstříku za tímto účelem notářský zápis. Po předložení notářského zápisu je nemovitost zaregistrována a smlouva je závazná pro smluvní strany i pro třetí osoby.

Poslední aktualizace: 04/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.