Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Portugalský právní řád neobsahuje ustanovení týkající se registrovaného partnerství.

Zákon č. 7/2001 však stanoví určitá opatření na ochranu neregistrovaného soužití (uniões de facto). Tato opatření jsou obsažena v § 3 výše zmíněného zákona a zahrnují právo na užívání společné domácnosti a na pobírání důchodu v případě, že jeden z partnerů v tomto neregistrovaném soužití zemře. Podle § 2020 portugalského občanského zákoníku (Código Civil) se mimoto v případě úmrtí jednoho z partnerů vyplácí výživné z majetku zesnulého partnera.

Aktuální znění výše uvedených právních předpisů je k dispozici v portugalštině na internetu na adrese: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php

Upozornění: Tento informativní přehled obsahuje obecné informace; není úplný a pro kontaktní místo, Evropskou justiční síť pro občanské a obchodní věci, soudy ani jakéhokoli jiného uživatele není závazný. Vždy je třeba nahlédnout do aktuálního znění platných právních předpisů. Tyto informace nenahrazují právní poradenství poskytnuté právníkem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.