Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Portugalský právní řád neobsahuje ustanovení týkající se registrovaného partnerství (parcerias registadas).

Zákon č. 7/2001 ve znění zákona č. 71/2018 ze dne 31. prosince 2018 však stanoví určitá opatření na ochranu nesezdaného soužití (uniões de facto). Tato opatření jsou obsažena v článku 3 výše zmíněného zákona a zahrnují právo na užívání společné domácnosti a na pobírání důchodu v případě úmrtí jednoho z partnerů v tomto nesezdaném soužití. Podle článku 2020 portugalského občanského zákoníku (Código Civil) se mimoto v případě úmrtí jednoho z partnerů vyplácí výživné z majetku zesnulého partnera.

Aktuální znění výše uvedených právních předpisů je k dispozici v portugalštině na těchto internetových stránkách:

Zákon č. 7/2001

Portugalský občanský zákoník

Poznámka: Informace uvedené v tomto informativním přehledu jsou obecné a nejsou úplné. Pro kontaktní místo, Evropskou justiční síť pro občanské a obchodní věci, soudy ani jiné uživatele nejsou závazné. Vždy je třeba nahlédnout do aktuálního znění platných právních předpisů. Uvedené informace nenahrazují právní poradenství poskytnuté právníkem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 31/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.