Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Registrovaná partnerství nejsou součástí slovinského právního řádu.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

/

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

/

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

/

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

/

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

/

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

/

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

/

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

/

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

/

Poslední aktualizace: 16/11/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.