Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Nikoli, existuje pouze jedna forma registrovaného partnerství – pro páry stejného pohlaví. V roce 2009 však byla možnost registrovaného partnerství zrušena po změnách švédského zákona o manželství, jenž párům stejného pohlaví umožňuje uzavírat manželství za stejných podmínek jako v případě dvojic různého pohlaví. Ustanovení zákona o manželství se vztahují stejně na páry stejného i různého pohlaví. Partnerství zaregistrovaná před rokem 2009 však zůstávají v platnosti, dokud je strany nezruší, nebo pokud se na žádost stran nepřemění na manželství.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

Poslední aktualizace: 06/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.