Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Ud over indgåelse af ægteskab er det i Østrig også muligt at indgå registreret partnerskab ifølge loven om registrerede partnerskaber (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG).

I sin dom af 4. december 2017 ophævede forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) de forskellige regler for par af modsat og samme køn. Det betyder, at par af samme køn siden den 1. januar 2019 også har kunnet gifte sig i Østrig. Endvidere har par af modsat køn siden denne dato også kunnet indgå registreret partnerskab, hvilket tidligere var forbeholdt par af samme køn.

Der er kun mindre forskelle i substansen i forhold til reglerne for gifte par, f.eks. hvad angår minimumsalderen (18 år, ingen erklæring om retlig handleevne til at indgå ægteskab (Ehefähigkeitserklärung) fra 16-årsalderen) eller partnerskabets opløsning (det kan under alle omstændigheder opløses, når partnere har været separeret i tre år – i tilfælde af ægteskab skal der gå seks år i undtagelsestilfælde).

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Ifølge loven finder princippet om fuldstændigt særeje (Gütertrennung) ved ægteskab tilsvarende anvendelse på registrerede partnerskaber (§ 1217, stk. 2, sammenholdt med § 1233 i den civile lovbog (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Hver registreret partner bevarer de aktiver, som partneren har medbragt i partnerskabet, og er eneejer af de aktiver, som partneren erhverver under partnerskabet. Partneren er ligeledes den eneste kreditor i forhold til sine skyldnere og den eneste skyldner i forhold til sine kreditorer.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Registrerede partnere kan også fastsætte deres formueordning i partnerskabsaftaler på samme betingelser som ægtefæller. Parterne kan indgå en aftale om en anden formueordning end den legale formueordning mellem ægtefæller. Denne aftale skal oprettes for notar for at få gyldighed (§ 1 i lov om notarialakter (Notariatsaktsgesetz – NotAktG).

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse (§ 24 ff. i EPG).

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse (§ 24 ff. i EPG).

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Reglerne for ægtefæller finder i alt væsentligt tilsvarende anvendelse.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

En anmodning om tinglysning af en ejendomsret skal indgives til den kompetente distriktsdomstol for det distrikt, hvor den pågældende ejendom er beliggende.

Den skriftlige anmodning skal underskrives af den part, der indgiver anmodningen. Underskriften skal i princippet ikke bekræftes, medmindre erklæringen om overdragelse af ejendommen (Aufsandungserklärung) er indeholdt i anmodningen.

Anmodningen skal ledsages af et offentligt eller et privat dokument forsynet med parternes bekræftede underskrifter med angivelse af retsgrundlaget for erhvervelse af ejendommen (f.eks. en købsaftale). Ud over de nøjagtige oplysninger om ejendommen skal private dokumenter også indeholde overdragelseserklæringen.

Overdragelseserklæringen er den udtrykkelige erklæring fra den person, hvis ret begrænses, behæftes, tilbagekaldes eller overdrages til en anden person, i hvilken vedkommende giver sit samtykke til registreringen (i tilfælde af en købsaftale er dette sælgeren). Overdragelseserklæringen skal attesteres af en domstol eller en notar og underskrives af den forpligtede part. Erklæringen kan også angives i anmodningen om tinglysning, men underskrifterne på anmodningen om tinglysning skal derefter attesteres af en domstol eller en notar.

Anmodningen skal ligeledes ledsages af en skatteligningsattest (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) i henhold til § 160 i den østrigske forbundsskattekontrollov (Bundesabgabeordnung – BAO), hvori skatteforvaltningen bekræfter, at forvaltningen ikke er nogen indvendinger mod tinglysningen i forhold til skattegæld.

Hvis anmodningen udfærdiges af en advokat eller en notar, skal den indgives elektronisk. I så fald skal bilagene gemmes i et elektronisk dokumentarkiv, og skatteligningsattesten fra skatteforvaltningen kan erstattes af den såkaldte Selbstberechnungserklärung udfærdiget af advokaten eller notaren.

Sidste opdatering: 11/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.