Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Nej. Der er kun én form for registreret partnerskab i den tjekkiske retsorden, som er et fast fællesskab med to personer af samme køn, der er indgået efter de gældende regler.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er ikke underlagt særlige regler. Det registrerede partnerskab skaber ikke et formuefællesskab.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er ikke underlagt særlige regler. Deres indbyrdes forhold er underlagt de almindelige formueretlige, aftaleretlige og obligationsretlige regler, uanset om der foreligger et registreret partnerskab.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Nej, bortset fra at der ikke kan være et formuefællesskab mellem registrerede partnere.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Hvis det registrerede partnerskab opløses, har det ingen indflydelse på de tidligere registrerede partneres formueretlige stilling.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Den registrerede partner er afdødes legale arving i første og anden arveklasse. I andre henseender berører en af de registrerede partneres død ikke den anden parts formueforhold.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er ikke underlagt særlige regler. Eventuelle tvister om aktiver og passiver afgøres af den kompetente ret.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er ikke underlagt særlige regler. Deres indbyrdes forhold er underlagt de almindelige formueretlige, aftaleretlige og obligationsretlige regler, uanset om der foreligger et registreret partnerskab.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Formueforholdet mellem registrerede partnere er ikke underlagt særlige regler. Når tidligere registrerede partnere ejer aktiver sammen eller hæfter solidarisk for opfyldelse af en fordring, er det de almindelige aftale- og obligationsretlige regler, der finder anvendelse.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Aftaler om stiftelse eller overførsel af rettigheder over fast ejendom, samt aftaler om ændring eller opsigelse heraf, skal indgås skriftligt. Ved overførsel af rettigheder over fast ejendom, der er opført i et offentligt register, anses retten for erhvervet, ved registrering i dette register.

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.