Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Der er kun én type registreret partnerskab i Finland. Personer af samme køn kunne registrere et partnerskab indtil 2017.

Ændringerne af ægteskabsloven og loven om registrerede partnerskaber trådte i kraft i begyndelsen af marts 2017. Siden da har det ikke længere været muligt at registrere et partnerskab i Finland, men personer af samme køn kan gifte sig.

Registrerede partnere kan, hvis de ønsker det, omdanne deres partnerskab til et ægteskab, hvis partnerskabet er registreret i Finland. Det er dog ikke obligatorisk at omdanne et registreret partnerskab til et ægteskab, og parret kan fortsætte i det registrerede partnerskab, hvis de ønsker det.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er omfattet af de samme regler som formueforholdet mellem ægtefæller.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Partnerne i et registreret partnerskab kan have indgået en ægtepagt før registreringen af partnerskabet eller underskrevet en ægtepagt under det registrerede partnerskab. Omdannelsen af et registreret partnerskab til et ægteskab berører ikke gyldigheden af en ægtepagt, der er indgået før registreringen af partnerskabet eller under det registrerede partnerskab.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Formueforholdet mellem registrerede partnere er omfattet af de samme regler som formueforholdet mellem ægtefæller.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Fordelingen af aktiverne ved opløsningen af det registrerede partnerskab sker på samme måde som fordelingen efter en skilsmisse.

Delingen af aktiverne, dvs. fordelingen, kan allerede ske i betænkningstiden ved opløsning af et registreret partnerskab, så snart sagen er indbragt for retten i første instans. Begge registrerede partnere kan kræve, at aktiverne fordeles.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Hvis en af de registrerede partnere afgår ved døden, sker fordelingen på samme måde som i et ægteskab, og den efterlevende partner har således samme rettigheder som den efterlevende ægtefælle.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

I Finland indleder myndighederne ikke sager af egen drift. Hvis parterne ikke er enige om fordelingen, pålægger retten i første instans efter anmodning bobestyreren at fordele aktiverne.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

De formueretlige retsvirkninger af et registreret partnerskab for retsforholdet mellem en partner og tredjemand er de samme som de formueretlige retsvirkninger af et ægteskab for dette retsforhold.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Fordelingen finder sted efter opløsningen af et registreret partnerskab på samme måde som efter opløsningen af et ægteskab.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Ejendomsretten til fast ejendom registreres ved anmodning om registrering af ejendomsretten. Ejendomsretten indføres i tingbogen. Når ejendomsretten er blev registreret, fremgår den nye ejer af adkomstdokumentet.

I tilfælde af en ændring af ejendomsretten til fast ejendom i forbindelse med en fordeling eller deling af aktiver skal den originale aftale om fordelingen eller delingen, en begrundelse for grundlaget for fordelingen, f.eks. en meddelelse fra retten i første instans om indledning af en sag vedrørende opløsning af partnerskabet, og en eventuel kvittering for betaling af ejerskifteafgift, forelægges den finske kort- og matrikelstyrelse (Maanmittauslaitos) med henblik på anmodning om registrering af ejendomsret.

Fristen for registrering af ejendomsretten til fast ejendom på grundlag af fordelingen løber fra det tidspunkt, hvor fordelingen er endelig. Registreringsperioden er seks måneder.

Sidste opdatering: 15/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.