Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

I Malta har det registrerede partnerskab form af et "civilt partnerskab" (civil union) ifølge loven om civile partnerskaber – kapitel 530 i Maltas lovsamling. Civile partnerskaber mellem to personer af samme køn eller af modsat køn kan registreres som partnerskaber. Når et civilt partnerskab er blevet registreret, har det helt de samme retsvirkninger som et borgerligt ægteskab. Partnere i et civilt partnerskab, der er indgået, før loven fra 2017 om ændring af ægteskabsloven og andre love trådte i kraft, kan inden for fem år fra den 1. september 2017 omdanne deres civile partnerskab til et ægteskab. Når et civilt partnerskab omdannes til et ægteskab, ophører det civile partnerskab på tidspunktet for omdannelsen, og det deraf følgende ægteskab anses for at være indgået på datoen for indgåelsen af det civile partnerskab.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Da et civilt partnerskab og et ægteskab indgået ved borgerlig vielse har samme retsvirkninger, er formueordningen også den samme. I Malta kan partnere, der ønsker at indgå et civilt partnerskab efter maltesisk ret, frit vælge den formueordning, de ønsker. Akkvisitionsfællesskab (community of acquests) er imidlertid den mest almindelige formueordning i Malta.

Denne ordning finder automatisk anvendelse på alle partnerskaber, medmindre parter, der allerede har indgået eller ønsker at indgå et partnerskab, beslutter, at deres formueforhold skal reguleres af en anden ordning, der er forenelig med ånden i maltesisk ret. En sådan ordning kræver, at der udfærdiges en notarialakt.

De øvrige formueforhold mellem ægtefæller i Malta, som også finder anvendelse på civile partnerskaber, er særeje (separation of estates) og formuefællesskab (community of residue under separate administration).

Akkvisitionsfællesskabet (community of acquests) som er den legale formueordning mellem ægtefæller i Malta, indebærer, at alle partnernes erhvervelser under partnerskabet, indgår i akkvisitionsfællesskabet og derfor tilhører de to partnere ligeligt. Det angives udtrykkeligt i maltesisk ret, hvad der indgår i akkvisitionsfællesskabet, og gaver, arv og parternes private ejendom er særeje.

Særeje ( separation of estates), der er en anden ordning, som parterne kan vælge i stedet for akkvisitionsfællesskabet, indebærer, at hver part har ret til at udøve absolut kontrol over og forvalte ejendom, som parten har erhvervet før og under partnerskabet, uden den anden parts samtykke.

Endelig indebærer ordningen med formuefællesskab (community of residue under separate administration), der er den sidste ordning, som parterne kan vælge i stedet for akkvisitionsfællesskabet, at begge partnere har ret til at erhverve, beholde og forvalte ejendom købt i eget navn som eneejer. Under denne ordning har parterne imidlertid mulighed for at erhverve fælles ejendom, som de herefter forvalter i fællesskab.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Ordningen med akkvisitionsfællesskab (community of acquests) indebærer, at de to partnere i princippet skal regulere og forvalte fælles ejendom i fællesskab. I maltetisk ret vedrørende denne særlige ordning sondres der imidlertid mellem ordinære retshandlinger, der kan udføres af en af partnerne alene, og ekstraordinære retshandlinger, der skal udføres af partnerne i fællesskab. I maltesisk ret opregnes kun ekstraordinære retshandlinger, således at en retshandling, der ikke udtrykkeligt er fastsat ved lov, skal betragtes som en ordinær retshandling. Derfor er et formelt krav, der altid skal overholdes inden for rammerne af akkvisitionsfællesskabet, at begge partnere skal give samtykke til en retshandling. Hvis partnerne ikke har givet samtykke til overdragelse eller indstiftelse af en naturlig eller personlig ret til fast ejendom eller løsøre, kan retshandlingen annulleres på begæring af den partner, der ikke har givet samtykke.

Ordningen med særeje (separation of estates) indebærer, at begge partnere i princippet har ret til at regulere og forvalte privat ejendom uden den anden partners samtykke.

Ordningen med formuefællesskab (community of residue under separate administration) indebærer, at den anden partners samtykke i princippet ikke er påkrævet, når en partner erhverver privat ejendom, og erhververen har ret til at regulere og forvalte denne erhvervelse alene. Hvis partnerne foretager erhvervelsen i fællesskab, skal begge partnere derimod give samtykke, og de har derfor ret til at regulere og forvalte denne erhvervelse i fællesskab.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Under ordningen med akkvisitionsfællesskab (community of acquests) skal partnerne foretage alt i fællesskab. De kan derfor ikke udøve kontrol og forvalte alene, bortset for så vidt angår de ordinære retshandlinger, der ikke kræver begge partneres samtykke.

Under ordningen med særeje (separation of estates) kan partnerne derimod frit forvalte privat ejendom uden den anden partners indblanding.

Under ordningen med formuefællesskab (community of residue under separate administration) kan den ene partner, hvis den anden partner foretager en erhvervelse uden partnerens samtykke, regulere ordningen uden restriktioner. Hvis partnerne erhverver ejendom i begge partneres navn, kan partnerne imidlertid kun forvalte erhvervelsen i fællesskab.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

I forbindelse med ordningen med akkvisitionsfællesskab (community of acquests) fremgår det klart af loven, at denne ordning får virkning på datoen for indgåelse af ægteskabet og ophører ved en af ægtefællernes død eller opløsning af ægteskabet. I tilfælde af ægtefællernes separation kan loven desuden foreskrive retslig deling af parternes fælles formue.

I forbindelse med ordningen med formuefællesskab (community of residue under separate administration) fastsættes det i loven, at ordningen ophører, navnlig i tilfælde af ægteskabets opløsning eller ægtefællernes separation.

I forbindelse med ordningen med særeje (separation of estates) kan begge ægtefæller i tilfælde af skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskabet imidlertid fortsat regulere og forvalte erhvervelser i eget navn.

Dette gælder også for registrerede partnerskaber.

For så vidt angår ægtefællernes fælles formue, medfører skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskabet følgelig en fordeling af erhvervelserne under ægteskabet mellem parterne, enten i mindelighed eller ved en afgørelse truffet af den kompetente ret.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Hvis en af parterne afgår ved døden, finder maltesisk arveret anvendelse, hvis den maltesiske domstol er kompetent, og den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning, er, hvorvidt den afdøde har efterladt sig et testamente.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Den kompetente myndighed for sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller er Civil Court (afdelingen for familieretlige sager).

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Når formueforholdet får retsvirkning, kan der opstå et retsforhold mellem partnerne og i deres forbindelser med tredjemand. Tredjeparter har ret til at udøve deres lovbestemte rettigheder i fællesskab eller særskilt over for begge partnere, afhængigt af hvem de er forbundet med ved aftale eller et krav.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Ægtefællernes fælles formue deles normalt, når parterne har begæret separation eller skilsmisse. Inden parterne kan indbringe sagen for den kompetente ret, skal de indlede en mæglingsprocedure, hvor mægleren søger et forlig mellem partnerne.

Hvis mæglingen lykkes, kan partnerne blive separeret i mindelighed, hvis de når til enighed om deres gensidige rettigheder, deres rettigheder over deres børn og fordelingen af aktiverne i et offentligt dokument, som den kompetente ret herefter gennemgår for at sikre balancen mellem partnernes rettigheder. Når den kompetente ret har godkendt aftalen, registreres aftalen for at få retsvirkning, herunder over for tredjemand.

Hvis mæglingsproceduren ikke lykkes, og parterne ikke har indgået forlig, indbringer de sagen for den kompetente ret og anmoder om opløsning af formueforholdet, således at de pågældende aktiver kan fordeles mellem de to parter. Når den kompetente ret har truffet afgørelse, registreres aftalen for at få retsvirkning, herunder over for tredjemand.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Ved registrering af fast ejendom i Malta skal den notar, der har udfærdiget aftalen om fast ejendom, indgive en notarial bekræftelse til det offentlige register med henblik på registrering. Når den notariale bekræftelse er indgivet, registreres den faste ejendom, og aftalen er bindende for parterne og i forhold til tredjemand.

Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.