Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Det portugisiske retssystem indeholder ikke bestemmelser om registrerede partnerskaber.

Lov nr. 7/2001 fastsætter imidlertid visse foranstaltninger til beskyttelse af andre partnerskaber end ægteskaber (uniões de facto). Disse foranstaltninger er fastsat i artikel 3 i ovennævnte lov, og de omfatter retten til at benytte familiens bolig og til at modtage pension, hvis en af partnerne i et partnerskab, der ikke er et ægteskab, afgår ved døden. Desuden bestemmer artikel 2020 i den portugisiske civillovbog (Código Civil), at der skal betales underholdsbidrag af den afdøde partners formue, hvis en af partnerne dør.

De ajourførte udgaver af ovennævnte lovgivning findes på portugisisk på følgende link:

Lei 7/2001

Código Civil Português

Anmærkning: Oplysningerne i dette faktablad er generelle og ikke udtømmende. De forpligter på ingen måde kontaktpunktet, det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, domstolene eller en hvilken som helst anden modtager. Den seneste udgave af den gældende lovgivning skal til enhver tid konsulteres. Desuden kan disse oplysninger ikke træde i stedet for advokatbistand.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

Sidste opdatering: 29/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.