Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskmaltesisk er allerede oversat.
Swipe to change

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Registrerede partnerskaber anerkendes ikke i portugisisk ret.

I lov nr. 7/2001 er der imidlertid indført visse foranstaltninger til beskyttelse af ugifte par (uniões de facto). Disse foranstaltninger er fastsat i lovens artikel 3 og omfatter retten til at benytte den fælles bolig og til at oppebære en pension, hvis en af partnerne afgår ved døden. Endvidere er der fastsat en ret til underholdsbidrag i den portugisiske civile lovbogs artikel 2020, som skal betales af afdødes formue, hvis en af partnerne afgår ved døden.

Opdaterede versioner af ovennævnte lovgivning findes på portugisisk på følgende websted: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Bemærk: Oplysningerne i dette faktablad er generelle og ikke udtømmende. De binder ikke kontaktpunktet, Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, domstolene eller andre personer og erstatter ikke konsultation af gældende lovgivning. Desuden kan disse oplysninger ikke træde i stedet for advokatbistand.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Svaret på dette spørgsmål er indeholdt i svaret på spørgsmål 1.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.