Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Registreret partnerskab er ukendt i den slovenske retsorden.

Det ikke-ægteskabelige partnerskab er reguleret i familieloven (Družinski zakonik), og det defineres i lovens artikel 4 som et langvarigt samliv mellem en mand og en kvinde, der ikke har indgået ægteskab, uden at der er retlige hindringer for, at de gør det. Det fremgår af familieloven, at et sådant samliv afføder samme retsvirkninger mellem parterne som dem, der ville gælde i et ægteskab, og samlivet har retsvirkninger på andre områder, såfremt det er foreskrevet i lovgivningen.

Når en rettighed eller en forpligtelse afhænger af, om der foreligger et samliv som omhandlet ovenfor, afgøres spørgsmålet inden for rammerne af en procedure, hvor det fastslå, om der gælder en sådan rettighed eller forpligtelse. Retsvirkningerne af en sådan afgørelse er begrænset til det konkrete spørgsmål.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

/

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

/

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

/

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

/

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

/

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

/

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

/

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

/

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

/

Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.