Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Ja.

Papirløst samliv (parejas de hecho) er ikke reguleret i national civilret, og de fleste selvstyrende regioner har derfor vedtaget deres egne civilretlige eller rent administrative bestemmelser om etablering af papirløst samliv, retsgrundlaget for, virkningerne af, formerne for og konsekvenserne af opløsning af papirløst samliv. I Spanien omfatter bestemmelserne på det civilretlige område de selvstyrende regioners forskellige lovgivninger (derechos forales) og national lovgivning.

Ud over ægteskabet og det uregulerede papirløse samliv anerkender de enkelte selvstyrende regioner det papirløse samliv på forskellig vis i lovgivningen. I denne henseende varierer forskellene på regionalt plan lige fra retlig anerkendelse, der udelukkende er baseret på minimumsvarigheden af det papirløse samliv eller samliv med fælles børn, til krav om registrering af det papirløse samliv, herunder krav om registrering til administrative formål. Fire selvstyrende regioner (Balearerne, Extremadura, Baskerlandet og Galicien) har endog indført registre over papirløst samliv, herunder registre med obligatorisk registrering.

Det bemærkes, at administrative anliggender er udelukket fra bestemmelsernes anvendelsesområde, i det omfang der i dette faktablad henvises til rent administrative bestemmelser om papirløst samliv og til registrering heraf, som er vedtaget af de forskellige selvstyrende regioner, der ellers ikke har kompetence på det civilretlige område ifølge forfatningen.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

De forskellige regelsæt omfatter ikke særlige økonomiske eller formueretlige bestemmelser om aktiver, som samlevende har erhvervet under det papirløse samliv. Den lovgivning, der regulerer formueforholdet mellem ægtefæller, finder ikke anvendelse — heller ikke ved analog anvendelse — på papirløst samliv, og medmindre de samlevende har indgået en særlig aftale (convenio) herom, finder bestemmelserne om formueordningen i den civile lovbog (Código civil) (eller bestemmelserne i de selvstyrende regioners lovgivning (códigos forales)) vedrørende sameje og fuldstændigt formuefællesskab (condominios eller comunidades de bienes) anvendelse, hvis aktiverne tilhører begge parter.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

Parterne kan selv aftale de økonomiske og formueretlige aspekter ved papirløst samliv. De fleste regionale love indeholder derfor særlige bestemmelser om den aftale, som parterne kan indgå. I de fleste love foreskrives det, at denne aftale skal være skriftlig, men nogle regioner anerkender mundtlige aftaler (Balearerne og De Kanariske Øer).

Skriftlige aftaler kan generelt være både offentlige eller private dokumenter, og de forskellige regionale love kan endog indeholde bestemmelser om økonomisk kompensation i tilfælde af samlivets ophør, hvis parternes økonomiske situation er meget forskellig.

I visse regioner foreskriver lovgivningen dog, at aftalen skal oprettes for notar. Dette er tilfældet i Aragonien, Cantabrien, Catalonien, Extremadura, Galicien og Madrid.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

Ja, der er grænser for aftalefriheden. Omfanget af disse begrænsninger varierer i de forskellige regionale love. Generelt er aftaler, der er i strid med de bindende bestemmelser, og som ikke sikrer samlevende lige rettigheder, eller aftaler, der stiller en af samleverne væsentligt ringere, ugyldige. I visse regioner bestemmes det desuden udtrykkeligt i lovgivningen, at aftaler, der udelukkende har personlig karakter, eller som krænker samlevendes privatliv, er ugyldige. Derudover må aftaler ikke være til skade for tredjemand.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

Konsekvenserne af opløsningen af et papirløst samliv afhænger først og fremmest af de aftaler, parterne måtte have indgået herom. I visse regioner er det efter lovgivningen desuden muligt at indgå en aftale om økonomisk kompensation i tilfælde af samlivets ophør, hvis parternes økonomiske situation er meget forskellig. Under alle omstændigheder finder de generelle civilretlige regler og retsplejeregler for opløsning og opgørelse af formueforholdet anvendelse. Ifølge lovgivningen i de selvstyrende regioner Catalonien og Aragonien skal retten godkende økonomisk kompensation for arbejde, der er udført af en samlever i hjemmet, eller for arbejde, der tjener den anden samlevers økonomiske og erhvervsmæssige interesser.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

Visse retsordener i de selvstyrende regioner giver den efterlevende samlever ret til at arve den afdøde samlever på samme vilkår, som hvis de var gift. Visse selvstyrende regioner anerkender også retten til at arve det fælles indbo, fortsat benytte den fælles bolig i et år og indtræde i lejeforholdet.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

De retslige myndigheder har kompetence til at træffe afgørelse om de formueretlige virkninger af separationen. Under alle omstændigheder gælder der ikke nogen specifik kompetence i forbindelse med et papirløst samliv, således som det imidlertid er tilfældet for formueforholdet mellem ægtefæller (jf. artikel 769 og 807 i den civile retsplejelov). Derfor er kompetencen på området underlagt de almindelige regler (artikel 50 ff. i den civile lovbog).

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

Generelt indeholder lovgivningen i de selvstyrende regioner særlige bestemmelser om det papirløse samlivs virkninger over for tredjemand, og i nogle regioner fastsætter lovgivningen, at dette samliv ikke må berøre tredjemands rettigheder. Lovgivningen i nogle af de selvstyrende regioner indeholder bestemmelser om samlevendes solidariske hæftelse over for tredjemand for visse udgifter efter loven (som det er tilfældet for Andalusien).

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

Hverken national ret eller de selvstyrende regioners retsordener indeholder særlige bestemmelser om opløsning og opgørelse af formueforholdet mellem samlevende. I henhold til den civile lovbogs artikel 392 ff. gælder reglerne om fælleseje generelt (fælles ejendom for begge parter), uden at dette berører bestemmelserne i de forskellige civilretlige regler, der findes i Spanien. Opløsningen sker således i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder for fælleseje (artikel 400 i den civile lovbog).

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

Der skal udfærdiges et officielt bekræftet dokument for notar ved registrering af fast ejendom.

Registreringsproceduren er fastsat i en række civilretlige bestemmelser, og den skal gennemføres i overensstemmelse med disse bestemmelser. Hvis det papirløse samliv kun er registreret og anerkendt rent administrativt uden civilretlige virkninger, vil formueordningen blive registreret som et almindeligt formuefællesskab. Principperne vedrørende registre over offentlige eller officielt bekræftede dokumenter finder under alle omstændigheder anvendelse.

Sidste opdatering: 01/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.