Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i denne medlemsstat forskellige former for "registreret partnerskab"? Hvad er forskellene mellem de forskellige former?

Nej, der er kun én form for registreret partnerskab for par af samme køn. Muligheden for at registrere partnerskaber blev imidlertid afskaffet i 2009 i forbindelse med, at ægteskabsloven blev ændret. Ændringerne gør det muligt for par af samme køn at gifte sig på lige fod med par af forskelligt køn. Ægteskabslovens bestemmer finder således anvendelse på alle par, uanset om parterne har samme eller forskelligt køn. Et partnerskab, der er registreret før 2009, forbliver imidlertid gyldigt, indtil partnerskabet opløses af parterne eller efter parterne anmoder om, at det omdannes til et ægteskab.

2 Findes der i denne medlemsstat en lovbestemt formueordning for registrerede partnerskaber? Hvad foreskriver den? Hvilke former for "registrerede partnerskab" finder den anvendelse på?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

3 Hvordan kan partnere tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold? Hvilke formelle krav er der i dette tilfælde?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

4 Er der begrænsninger for, hvordan partnere kan tilrettelægge deres indbyrdes formueforhold?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

5 Hvilke retsvirkninger har opløsning eller omstødelse for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

6 Hvilke konsekvenser har det for de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab, hvis en af partnerne afgår ved døden?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

7 Hvilken myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en sag vedrørende de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

8 Hvilke virkninger har de formueretlige virkninger af det registrerede partnerskab for retsstillingen mellem en partner og en tredjepart?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

9 En kort beskrivelse af proceduren for opdeling, herunder deling, fordeling og afvikling, af formuegoderne i det registrerede partnerskab i denne medlemsstat.

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

10 Hvilken procedure og hvilke dokumenter eller oplysninger kræves der normalt for at registrere fast ejendom?

De samme regler gælder for såvel registrerede partnerskaber som for ægtepar.

Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.