Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Εκτός από τον θεσμό του γάμου, η Αυστρία αναγνωρίζει επίσης τον θεσμό των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης, βάσει του νόμου περί σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης [Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG)].

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, με την απόφασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2017, ήρε τις διαφορετικές ρυθμίσεις που διείπαν τα ετερόφυλα και τα ομόφυλα ζευγάρια Αυτό σημαίνει ότι, από την 1.1.2019, μπορούν πλέον και τα ομόφυλα ζευγάρια να παντρεύονται στην Αυστρία. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, έχουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια τη δυνατότητα να συνάπτουν σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, η οποία μέχρι τότε προοριζόταν αποκλειστικά για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Υπάρχουν μόνο ήσσονος σημασίας ουσιαστικές αποκλίσεις από τους κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους, για παράδειγμα όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία (18 έτη, χωρίς να προβλέπεται «αναγνώριση δικαιοπρακτικής ικανότητας προς σύναψη γάμου» από την ηλικία των 16 ετών) ή όσον αφορά τη λύση (η οποία είναι, σε κάθε περίπτωση, δυνατή μετά από τριετή διάσταση, ενώ στην περίπτωση του γάμου προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις προθεσμία έξι ετών).

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

Όπως συμβαίνει και με τον γάμο, η αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας εφαρμόζεται εκ του νόμου και στις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης [άρθρο 1217 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 1233 του γενικού αστικού κώδικα (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB)]. Κάθε καταχωρισμένος σύντροφος διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία που εισέφερε στη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης και καθίσταται αποκλειστικός κύριος των αποκτημάτων του. Επίσης, κάθε καταχωρισμένος σύντροφος είναι αποκλειστικός πιστωτής των οφειλετών του και οφειλέτης των πιστωτών του.

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Οι καταχωρισμένοι σύντροφοι μπορούν επίσης να ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις τους μέσω συμφώνων συμβίωσης, υπό τους ίδιους όρους με τους συζύγους. Τα μέρη είναι ελεύθερα να αποκλείσουν την εφαρμογή του εκ του νόμου συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων, δυνάμει συμβατικής ρύθμισης. Τέτοιου είδους σύμφωνα πρέπει, για να είναι έγκυρα, να περιβάλλονται τον συμβολαιογραφικό τύπο [άρθρο 1 του νόμου περί συμβολαιογραφικών πράξεων (Notariatsaktsgesetz - NotAktsG)].

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους.

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους (άρθρα 24 επ. EPG).

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους (άρθρα 24 επ. EPG).

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους.

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους.

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ισχύουν οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν για τους συζύγους.

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Η αίτηση καταχώρησης του δικαιώματος κυριότητας στο κτηματολόγιο πρέπει να υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το προς καταχώριση ακίνητο.

Η γραπτή αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής εκτός εάν στην αίτηση καταγράφεται η δήλωση συναίνεσης (Aufsandungserklärung).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των μερών, το οποίο να περιέχει τη νομική βάση της κτήσης της κυριότητας (π.χ. σύμβαση πώλησης). Τα ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν, πέραν των λεπτομερών στοιχείων του ακινήτου, και τη λεγόμενη δήλωση συναίνεσης.

Η δήλωση συναίνεσης είναι η ρητή δήλωση του προσώπου του οποίου το δικαίωμα περιορίζεται, επιβαρύνεται, αίρεται ή μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, ότι συναινεί στην καταχώριση (στην περίπτωση σύμβασης πώλησης, το πρόσωπο αυτό είναι ο πωλητής). Η δήλωση συναίνεσης πρέπει να επικυρώνεται από το δικαστήριο ή από συμβολαιογράφο και να υπογράφεται από τον υπόχρεο. Η δήλωση αυτή μπορεί επίσης να γίνει στην αίτηση προς το κτηματολόγιο, αλλά στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές της αίτησης προς το κτηματολόγιο πρέπει να επικυρώνονται από το δικαστήριο ή από συμβολαιογράφο.

Επίσης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ομοσπονδιακού κώδικα φορολογίας (Bundesabgabenordnung - ΒΑΟ). Πρόκειται για «βεβαίωση» της εφορίας ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την καταχώριση, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τους φόρους που πρέπει να καταβληθούν.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, τα συνημμένα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο εγγράφων. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της εφορίας μπορεί στην περίπτωση αυτή να αντικατασταθεί από δήλωση υπολογισμού του δικηγόρου ή του συμβολαιογράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.