Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Τσεχική ∆ηµοκρατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Όχι. Η τσεχική νομοθεσία γνωρίζει μία μόνο μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης: αυτήν της μόνιμης κοινωνίας συμβίωσης μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου φύλου η οποία έχει συναφθεί κατά τον τρόπο που ορίζεται από τον νόμο.

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη νομική ρύθμιση. Η καταχωρισμένη συμβίωση δεν οδηγεί σε σχέση κοινοκτημοσύνης.

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη νομική ρύθμιση. Οι περιουσιακές τους σχέσεις υπόκεινται στους γενικούς κανόνες περί κυριότητας, συγκυριότητας και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελούν σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης.

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

Όχι, με εξαίρεση το γεγονός ότι η καταχωρισμένη συμβίωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε σχέση κοινοκτημοσύνης.

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Το τέλος της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης δεν επηρεάζει τις περιουσιακές σχέσεις των πρώην καταχωρισμένων συντρόφων.

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Ο καταχωρισμένος σύντροφος αποτελεί νόμιμο κληρονόμο πρώτης και δεύτερης τάξης του θανόντος συντρόφου του. Κατά τα λοιπά, ο θάνατος του ενός εκ των καταχωρισμένων συντρόφων δεν επηρεάζει τις περιουσιακές σχέσεις του άλλου.

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη νομική ρύθμιση. Τυχόν διαφορές ως προς περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιλύονται από το αρμόδιο εκάστοτε δικαστήριο.

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη νομική ρύθμιση. Οι περιουσιακές τους σχέσεις υπόκεινται στους γενικούς κανόνες περί κυριότητας, συγκυριότητας και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελούν σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης.

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη νομική ρύθμιση. Αν οι πρώην καταχωρισμένοι σύντροφοι είναι συγκύριοι ορισμένου περιουσιακού στοιχείου ή συνοφειλέτες ορισμένης υποχρέωσης, εφαρμόζονται οι συνήθεις νομικές διατάξεις περί συγκυριότητας και κοινών υποχρεώσεων.

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Οι νομικές πράξεις που αποσκοπούν στη σύσταση ή τη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, καθώς και οι νομικές πράξεις που αποσκοπούν στην τροποποίηση ή την άρση τέτοιου δικαιώματος πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως. Αν η μεταβίβαση αφορά δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου καταχωρισμένου σε δημόσιο βιβλίο, η μεταβίβαση της κυριότητας επέρχεται με εγγραφή στο εν λόγω βιβλίο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.