Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Στη Φινλανδία υπάρχει μόνο ένα είδος καταχωρισμένης συμβίωσης. Τα πρόσωπα σε ομόφυλη σχέση μπορούσαν να καταχωρίσουν τη σχέση τους έως το 2017.

Στις αρχές Μαρτίου του 2017 τέθηκαν σε ισχύ τροποποιήσεις στον νόμο για τον γάμο και στον νόμο για τις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές, δεν είναι πλέον δυνατή στη Φινλανδία η καταχώριση σχέσης συμβίωσης, αλλά τα πρόσωπα σε ομόφυλη σχέση μπορούν να συνάψουν γάμο.

Τα ζευγάρια σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης μπορούν, αν το επιθυμούν, να μετατρέψουν τη σχέση τους σε γάμο, εφόσον η σχέση τους ήταν καταχωρισμένη στη Φινλανδία. Ωστόσο, η μετατροπή των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης σε γάμο δεν είναι υποχρεωτική και τα σχετικά ζευγάρια μπορούν, αν το επιθυμούν, να παραμείνουν σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης.

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων διέπονται από τις ίδιες διατάξεις με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Οι καταχωρισμένοι σύντροφοι μπορούν να συνάψουν σύμβαση για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεών τους, η σύμβαση δε αυτή μπορεί είτε να έχει συναφθεί πριν από την καταχώριση της σχέσης συμβίωσης είτε να συναφθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω σχέσης. Η μετατροπή σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης σε γάμο δεν επηρεάζει το κύρος σύμβασης ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων που έχει συναφθεί είτε πριν από την καταχώριση της σχέσης συμβίωσης είτε κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής.

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

Οι περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων διέπονται από τις ίδιες διατάξεις με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Η εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων που ακολουθεί τη λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης πραγματοποιείται όπως και η εκκαθάριση που ακολουθεί το διαζύγιο.

Η εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων ή ο καταμερισμός της περιουσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής για τη λύση της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, αφότου η υπόθεση εισαχθεί στο περιφερειακό δικαστήριο (Käräjäoikeus). Οποιοσδήποτε από τους καταχωρισμένους συντρόφους μπορεί να ζητήσει την εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων.

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Η εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων που πραγματοποιείται σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των καταχωρισμένων συντρόφων είναι η ίδια με αυτή που πραγματοποιείται σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συζύγων, ο δε επιζών σύντροφος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον/την χήρο/-α σύζυγο.

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Στη Φινλανδία, οι αρχές δεν κινούν διαδικασίες αυτεπαγγέλτως. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεών τους, το περιφερειακό δικαστήριο διορίζει, κατόπιν σχετικής αίτησης, εκτελεστή για την εν λόγω εκκαθάριση.

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

Οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων είναι οι ίδιες με αυτές των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων στις αντίστοιχες νομικές σχέσεις.

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων που ακολουθεί τη λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης πραγματοποιείται όπως και η εκκαθάριση που ακολουθεί τη λύση γάμου.

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Η κυριότητα επί ακινήτου καταχωρίζεται με την υποβολή αίτησης καταχώρισης τίτλου κυριότητας. Ο τίτλος κυριότητας καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο. Στη συνέχεια, ο κύριος του ακινήτου αναγράφεται στο πιστοποιητικό τίτλου κυριότητας.

Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας επί ακινήτου λόγω διανομής ή καταμερισμού του, το πρωτότυπο της σύμβασης διανομής ή καταμερισμού του ακινήτου, επεξήγηση της αιτίας της διανομής (π.χ. βεβαίωση του περιφερειακού δικαστηρίου ότι κινήθηκε ενώπιόν του δίκη για τη λύση της σχέσης συμβίωσης) και απόδειξη εξόφλησης όλων των φόρων μεταβίβασης πρέπει να αποσταλούν στην εθνική τοπογραφική υπηρεσία της Φινλανδίας (Maanmittauslaitos), προκειμένου να ζητηθεί η έκδοση τίτλου κυριότητας.

Η προθεσμία καταχώρισης τίτλου κυριότητας λόγω διανομής ακινήτου μετά τη λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης αρχίζει με την έναρξη ισχύος της διανομής. Η προθεσμία καταχώρισης είναι έξι μήνες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.