Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Ο θεσμός της καταχωρισμένης συμβίωσης δεν είναι γνωστός στη σλοβενική έννομη τάξη.

Ο οικογενειακός κώδικας (Družinski zakonik) της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ρυθμίζει τη συμβίωση, η οποία, στο άρθρο 4 του εν λόγω κώδικα, ορίζεται ως μακροχρόνια σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας που δεν έχουν συνάψει μεταξύ τους γάμο, χωρίς να εμποδίζονται από κώλυμα γάμου. Σύμφωνα με τον οικογενειακό κώδικα, η συμβίωση έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες ως προς τη σχέση των συμβιούντων με τον γάμο, ενώ μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και σε άλλους τομείς, όταν προβλέπεται από τον νόμο.

Αν απόφαση σχετικά με δικαίωμα ή υποχρέωση εξαρτάται από την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το ζήτημα του αν υφίσταται τέτοια σχέση κρίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διάγνωση του δικαιώματος ή της υποχρέωσης. Η απόφαση επί του ζητήματος αυτού παράγει έννομα αποτελέσματα μόνον όσον αφορά την υπόθεση στο πλαίσιο της οποίας απαντήθηκε το ζήτημα.

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

/

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

/

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

/

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

/

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

/

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

/

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

/

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

/

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

/

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.