Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Όχι, υπάρχει μόνο μία μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης —για ομόφυλα ζευγάρια. Ωστόσο, η δυνατότητα καταχώρισης συμβίωσης καταργήθηκε το 2009, όταν έγιναν τροποποιήσεις στον κώδικα περί γάμου. Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν στα ζευγάρια του ιδίου φύλου να παντρεύονται επί ίσοις όροις με τα ετερόφυλα ζευγάρια. Οι διατάξεις του κώδικα περί γάμου ισχύουν εξίσου, ανεξάρτητα από το αν οι σύζυγοι είναι του ίδιου ή διαφορετικού φύλου. Ωστόσο, συμβίωση που έχει καταχωριστεί πριν από το 2009 εξακολουθεί να ισχύει έως ότου η συμβίωση λυθεί από τα μέρη ή, κατόπιν αιτήσεως των μερών, μετατραπεί σε γάμο.

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις καταχωρισμένες συμβιώσεις όπως και για τα έγγαμα ζευγάρια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.