Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi.

Ei. Tšehhi õigussüsteemis on sätestatud vaid üks registreeritud kooselu vorm, milleks on kahe samast soost isiku püsiv ühendus, mis on sõlmitud seadusega ette nähtud korras.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

Registreeritud kooselu partnerite varasuhted ei ole eraldi reguleeritud. Registreeritud kooselu puhul ei teki varaühisust.

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Registreeritud kooselu partnerite varasuhted ei ole eraldi reguleeritud. Partnerite suhteid reguleerivad omandit, kaasomandit ja kohustusi käsitlevad üldnormid, sõltumata kooselu registreerimisest.

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Ei, kuna registreeritud kooselu partnerite vahel ei teki varaühisust.

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

Registreeritud kooselu lõppemine ei mõjuta registreeritud kooselu endiste partnerite varalist olukorda.

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

Registreeritud kooselu partner on surnud partneri õigusjärgne pärija esimese ja teise pärijate ringi puhul. Muudel juhtudel ei mõjuta ühe partneri surm teise partneri varasuhteid.

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

Registreeritud kooselu partnerite varasuhted ei ole eraldi reguleeritud. Varade ja võlgadega seotud vaidluste puhul teeb asjakohase otsuse pädev kohus.

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

Registreeritud kooselu partnerite varasuhted ei ole eraldi reguleeritud. Partnerite suhteid reguleerivad omandit, kaasomandit ja kohustusi käsitlevad üldnormid, sõltumata kooselu registreerimisest.

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

Registreeritud kooselu partnerite varasuhted ei ole eraldi reguleeritud. Kui registreeritud kooselu endistel partneritel on ühist vara või ühiseid võlgu, kohaldatakse kaasomandit ja kohustusi käsitlevaid üldnorme.

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Õigustoiming, millega luuakse või antakse üle kinnisasjaõigus, või õigustoiming, millega sellist õigust muudetakse või see lõpetatakse, peab olema tehtud kirjalikult. Riiklikusse registrisse kantud kinnisasja omandi üleandmisel loetakse asja omand üle antuks asja registreerimisega sellises registris.

Viimati uuendatud: 14/12/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.