Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi.

Soomes kehtib vaid üks registreeritud kooselu vorm. Samasoolised isikud võisid kooselu registreerida kuni 2017. aastani.

Abieluseaduse ja registreeritud kooselu seaduse muudatused jõustusid 2017. aasta märtsi algusest. Pärast seda ei ole Soomes enam võimalik kooselu registreerida, kuid samasoolised isikud võivad sõlmida abielu.

Registreeritud kooselus elav paar võib vormistada oma kooselu abieluks, kui kooselu on registreeritud Soomes. Samas ei ole registreeritud kooselu abieluks ümbervormistamine kohustuslik, paar võib soovi korral jätkata elamist registreeritud kooselus.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

Registreeritud kooselu partnerite varalistes suhetes kohaldatakse samu norme kui abikaasade varalistes suhetes.

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Registreeritud kooselus elavad partnerid võivad olla registreerinud abieluvara lepingu enne kooselu registreerimist või sõlmida selle registreeritud kooselu kestel. Registreeritud kooselu ümbervormistamine abieluks ei mõjuta enne kooselu registreerimist või registreeritud kooselu kestel sõlmitud abieluvara lepingu kehtivust.

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Registreeritud kooselu partnerite varalistes suhetes kohaldatakse samu norme kui abikaasade varalistes suhetes.

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

Vara jagamine pärast registreeritud kooselu lõpetamist toimub sama moodi nagu vara jagamine pärast abielulahutust.

Vara jagamine võib registreeritud kooselu lõpetamise puhul toimuda juba järelemõtlemisaja jooksul, pärast seda, kui vaidlus on esitatud esimese astme kohtule. Registreeritud kooselu ükskõik kumb partner võib nõuda vara jagamist.

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

Registreeritud kooselu ühe partneri surma korral toimub vara jagamine sama moodi nagu abielu puhul ning üleelanud partneril on samasugused õigused kui lesestunud abikaasal.

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

Soomes ei algata ametiasutused menetlust omal algatusel. Kui pooled ei jõua vara jagamises kokkuleppele, määrab esimese astme kohus vastava taotluse alusel vara jagama vastava ametiisiku (pesänjakaja).

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed kooselu ühe partneri ja kolmandate isikute vahelistes õigussuhetes on abielust tulenevate varaliste tagajärgedega samasugused.

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

Vara jagamine pärast registreeritud kooselu lahutamist toimub sama moodi nagu abielu lahutamise korral.

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Kinnisasja omand registreeritakse kinnistamisavalduse alusel. Omandiõigus kantakse kinnistus- ja hüpoteegiregistrisse (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri). Omaniku nimi märgitakse kinnistamise tunnistusel.

Kinnisasja omandi muutumisel asja jagamise või eraldamise käigus esitatakse maa-ametile kinnistamiseks vara jagamise või eraldamise lepingu originaal, jagamise aluseks olev põhjendus, näiteks esimese astme kohtu määrus kooselu lõpetamist käsitleva kohtumenetluse algatamise kohta ning vajaduse korral kviitung vara üleandmisega seotud maksude tasumise kohta.

Vara jagamise korral hakkab kinnistamisavalduse esitamise tähtaeg kulgema hetkest, kui vara jagamine on muutunud lõplikuks. Kinnistamisavaldust saab esitada kuue kuu jooksul.

Viimati uuendatud: 28/01/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.