Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi.

Alates samasooliste isikute abiellumisõiguse kehtestamise seaduse (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) jõustumisest 1. oktoobril 2017 ei saa Saksamaal enam uut samasooliste kooselu registreerida. Samasoolised paarid saavad alates sellest kuupäevast abielu sõlmida ja neil on erisooliste abielupaaridega võrdsed õigused. Juba registreeritud samasooliste kooselu saab abieluks vormistada, aga see ei ole kohustuslik. Seega võib juba registreeritud kooselu samas vormis jätkata.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

Saksamaa Liitvabariigis oli 2001. aasta augustist kuni 2017. aasta septembrini (kaasa arvatud) kahel samasoolisel inimesel õigus registreerida oma kooselu registreeritud kooselu seaduse (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft – LPartG) alusel. Sellise kooselu õiguslikud tagajärjed sarnanesid (ja sarnanevad endiselt) valdavalt abielu õiguslike tagajärgedega.

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Registreeritud elukaaslaste varasuhetele kohaldatakse vara juurdekasvu tasaarvestuse (Zugewinngemeinschaft) regulatsiooni, kui nad ei ole oma kooselulepingus kokku leppinud teisiti. Registreeritud kooselu seaduse paragrahvi 6 alusel kehtib abielupaaride vaheline seadusjärgne varasuhe vajalike muudatustega ka registreeritud elukaaslaste suhtes. Registreeritud kooselu seaduse paragrahvi 7 alusel võib kooselulepingus kokku leppida ka teistsuguse varasuhte, näiteks varalahususe (Gütertrennung) või varaühisuse (Gütergemeinschaft).

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Eespool esitatud teave abielupaaride varasuhte kohta kehtib vajalike muudatustega ka registreeritud elukaaslaste suhtes.

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

Kui elukaaslased elavad lahus, võib üks elukaaslane nõuda teiselt elatist, mille suurus on proportsionaalne elukaaslaste elutingimuste, teenimissuutlikkuse ja rahalise olukorraga. Registreeritud kooselu seaduse paragrahvi 12 alusel kohaldatakse lahus elavate elukaaslaste suhtes vajalike muudatustega abikaasade lahuselu korral makstavat elatist käsitlevaid norme. Registreeritud kooselu seaduse paragrahvide 16 ja 20 alusel kohaldatakse kooselu lõppemise järel vajalike muudatustega abielu lõppemise järel makstavat elatist ja pensioniõiguste jagamist (Versorgungsausgleich) käsitlevaid norme.

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

Registreeritud kooselu seaduse paragrahvi 10 kohaselt on registreeritud elukaaslaste seadusjärgne pärimisõigus võrdsustatud abikaasade seadusjärgse pärimisõigusega.

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

Kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asju on pädev menetlema perekonnakohus (Familiengericht). Sellised menetlused kuuluvad registreeritud kooselu asjade hulka ja nende suhtes kohaldatakse samu norme nagu abielulahutuse suhtes.

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

Registreeritud kooselus elav isik vastutab üldjuhul ainult enda võlgade eest ja ainult enda varaga, nagu see on abieluliste varasuhete korral. See ei kehti nende tehingute kohta, mis on vajalikud perekonna igapäevaste vajaduste rahuldamiseks (registreeritud kooselu seaduse paragrahvi 8 lõige 2 koostoimes tsiviilseadustiku paragrahviga 1357). Märkusi võimalike käsutuspiirangute kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

Lahuselu ajal (registreeritud kooselu seaduse paragrahvid 13 ja 14) või pärast kooselu lõpetamist (registreeritud kooselu seaduse paragrahv 17 koostoimes tsiviilseadustiku paragrahvidega 1568a ja 1568b) võivad jagamisele kuuluda ühine elukoht ja majapidamistarbed.

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Juhul kui elukaaslased valivad oma varasuhteks varaühisuse, peavad nad esitama kinnistusametile notariaalse kooselulepingu ja taotlema kinnistusraamatu kande parandamist. Muudel juhtudel, s.t juhul kui elukaaslased varaühisust oma varasuhteks ei vali, ei ole kinnistusraamatu kannet vaja parandada.

Viimati uuendatud: 02/11/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.