Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Portugal
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi

Portugali õigussüsteemis ei ole registreeritud kooselu mõistet.

Seadusega 7/2001 on siiski nähtud ette teatavad meetmed mitteabielulise kooselu poolte kaitseks. Need meetmed on loetletud nimetatud seaduse artiklis 3 ja nende hulka kuulub õigus kasutada elukaaslase surma korral perekonna eluaset ja saada pensioni. Lisaks on Portugali tsiviilseadustiku artikliga 2020 ette nähtud õigus saada surnud elukaaslase varalt elatist.

Nimetatud õigusaktide ajakohastatud versiooniga saab portugali keeles tutvuda järgmiste linkide kaudu:

seadus 7/2001

Portugali tsiviilseadustik

Märkus. Käesolev teabeleht on üldist laadi, see ei sisaldab täielikku teavet ega ole siduv kontaktpunktile, Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule tsiviil- ja kaubandusasjades, kohtutele ega kellelegi teisele. Alati tuleb tutvuda kohaldatava õigusakti ajakohastatud versiooniga. Teabeleht ei asenda õigusnõu küsimist juristilt.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

Vt vastus 1. küsimusele.

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Vt vastus 1. küsimusele.

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Vt vastus 1. küsimusele.

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

Vt vastus 1. küsimusele.

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

Vt vastus 1. küsimusele.

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

Vt vastus 1. küsimusele.

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

Vt vastus 1. küsimusele.

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

Vt vastus 1. küsimusele.

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Vt vastus 1. küsimusele.

Viimati uuendatud: 29/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.