Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi.

Sloveenia õigussüsteem ei tunne registreeritud kooselu.

Sloveenia Vabariigi perekonnaseadustik (Družinski zakonik) reguleerib kooselu, mis on määratletud artiklis 4 kui pikaajaline suhe mehe ja naise vahel, kes ei ole abielus, kuid kelle puhul puuduvad põhjused, mis takistaksid neid abiellumast. Perekonnaseadustiku kohaselt on kooselul nende suhte jaoks samad õiguslikud tagajärjed kui abielul ja kui seadusega on nii ette nähtud, võivad kooselul olla õiguslikud tagajärjed ka muudes õigusvaldkondades.

Kui õiguse või kohustuse üle otsustamine sõltub eelmises lõigus nimetatud pikaajalise suhte olemasolust, lahendatakse see küsimus nimetatud õiguse või kohustuse kindlakstegemise menetluse käigus. Selles küsimuses tehtud otsusel on õiguslik mõju üksnes asjas, millega seoses otsus tehti.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

/

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

/

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

/

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

/

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

/

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

/

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

/

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

/

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

/

Viimati uuendatud: 06/11/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.