Registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on erinevaid registreeritud kooselu vorme? Palun selgitage nende vormide erinevusi.

Ei, olemas on ainult üks registreeritud kooselu vorm: samasooliste paaride jaoks. Kooselu registreerimise võimalus kaotati aga 2009. aastal, kui muudeti abieluseadust (äktenskapsbalken). Nüüd on samasoolistel paaridel võimalik abielluda samadel tingimustel kui erisoolistel paaridel. Abieluseaduse sätteid kohaldatakse nii sama- kui ka erisooliste paaride suhtes samal viisil. Enne 2009. aastat registreeritud kooselu kehtib siiski seni, kuni registreeritud elukaaslased kooselu lõpetavad või see muudetakse nende taotlusel abieluks.

2 Kas liikmesriigis on registreeritud kooselu jaoks kehtestatud seadusjärgne varasuhe? Mida see endast kujutab? Missuguste registreeritud kooselu vormide suhtes seda kohaldatakse?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

3 Kuidas saavad registreeritud elukaaslased oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

4 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

5 Millised on kooselu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed registreeritud kooselust tulenevale varasuhtele?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

6 Kuidas mõjutab registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ühe registreeritud elukaaslase surm?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

7 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seotud asjades?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

8 Kuidas mõjutavad registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed registreeritud elukaaslase ja kolmanda isiku vahelisi õigussuhteid?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

9 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kooselu lõppemise korral kohaldatavat vara jagamise või realiseerimise menetlust.

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

10 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Registreeritud kooselu suhtes kohaldatakse samu norme kui abielu suhtes.

Viimati uuendatud: 06/11/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.